Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Спорт » ИнэплъэгъукIэ агурэIо ИнэплъэгъукIэ агурэIо

ИнэплъэгъукIэ агурэIо ИнэплъэгъукIэ агурэIо

ИнэплъэгъукIэ агурэIо ИнэплъэгъукIэ агурэIо
Спорт
zafe
Фото: Адыги.RU
08:34, 19 февраль 2019
391
0
Мыекъопэ волейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» икапитанэу, Адыгэ Республикэм физкульту­рэм­кIэ ыкIи спортымкIэ изаслуженнэ IофышIэу Къошк Руслъан имэфэкI мы мафэхэм хигъэунэ­фыкIыгъ. Мыекъопэ волейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» икапитанэу, Адыгэ Республикэм физкульту­рэм­кIэ ыкIи спортымкIэ изаслуженнэ IофышIэу Къошк Руслъан имэфэкI мы мафэхэм хигъэунэ­фыкIыгъ.

Мыекъопэ волейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» икапитанэу, Адыгэ Республикэм физкульту­рэм­кIэ ыкIи спортымкIэ изаслуженнэ IофышIэу Къошк Руслъан имэфэкI мы мафэхэм хигъэунэ­фыкIыгъ.

ИнэплъэгъукIэ агурэIо ИнэплъэгъукIэ агурэIо

Спорт еджапIэм зыщигъэсэнэу Къошк Руслъан зеублэм, тре­нерэу Александр Родионовыр ипащэу волейболым ишъэфхэм защигъэгъуазэщтыгъ. ЗэрэшIогъэ­шIэгъоным къыхэкIэу уахътэу спор­тым пэIуигъахьэрэр ма­кIэу къыщыхъущтыгъ. Зэнэкъо­­къухэм ахэлэжьэныр, апэрэ чIы­­­пIэхэм афэбэнэныр шэнышIу зэрэфэхъугъэр тренерым ылъэгъущтыгъ.

Илъэс 19-м итэу Р. Къошкыр СКА Ростов-на-Дону рагъэблэ­гъагъ. ИIэпэIэсэныгъэ хэпшIыкIэу хигъэхъуагъ. Гуетыныгъэ хэлъэу Iоф зыдишIэжьызэ, командэ зэ­фэшъхьафхэр къылъыплъэщты­гъэх. Краснодар волейбол командэу щызэхащагъэм ипащэхэр къе­джэхи, къызэрэщыгугъыхэрэр къыраIуагъ.

Ищытхъу щаригъаIоу «Динамо» Краснодар Р. Къошкыр зэрэще­шIэрэм янэ-ятэхэр ыгъэгушIо­щтыгъэх. Ятэу Нурбый спортым пы­щагъ, Краснодар кIозэ зэIу­кIэ­гъухэм яплъэу бэрэ къыхэ­кIыгъ. Ставрополь икоманди Къошк Рус­лъан щешIагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдом­рэкIэ и Институт Р. Къошкыр ще­джагъ. Тренер цIэрыIоу Ащыбэкъо Мухьамэд а лъэхъаным Къошк Руслъан къыщытхъоу бэрэ зэхэтхыгъ. Студентхэм якомандэ хэтэу зэнэкъокъухэм ахэлажьэу зэп зэрэтлъэгъугъэр.

Аужырэ илъэси 7-м Къошк Руслъан «Динамо-МГТУ» Мые­къуа­пэ икапитан, Урысыем иапшъэ­рэ куп щыкIорэ зэнэ­къокъум щешIэ. Мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, «Технолог» Бел­город ешIэгъуитIу Мые­къуапэ щыриIагъ. ЗэIукIэгъуитIури хьа­­кIэхэм ахьын ямурадыгъ.

Апэрэ зэIукIэгъум ия 3-рэ едзыгъо гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Гу­мэкIыгъо хэлъэу пчъагъэр лъы­кIуатэщтыгъ: 25:25, 26:27, 29:29, 31:31, 33:31. Даниил Чернышовыр, Никита Турсковыр, Юрий Пичуевыр, Никита Фи­липповыр, нэмыкIхэри текIоныгъэм яшъыпкъэу фэбэнагъэх. ЕшIакIохэм тафэраз, волейбол дахэ тырагъэплъыгъ. ТиешIакIохэм иIэпэIэсэныгъэкIэ Къошк Руслъан нахь къахэщыгъ. Хъа­гъэм нахь лъагэу зиIэтызэ Iэ­гуаор зэкIидзэжьыщтыгъ, зэхэщэн Iофыгъохэм щысэ къащи-гъэ­лъагъозэ игъусэхэр зылъи­щэ­щтыгъэх. Руслъан хъагъэм шъхьа­рыIэбыкIызэ Iэгуаом лъэшэу зео­кIэ, «Технологым» иешIакIохэр амалынчъэхэу къэлъагъо­щтыгъэх — Iэгуаор къызэкIадзэ­жьын амылъэкIэу ешIапIэм те­фэщтыгъ.

«Технологым» ятIонэрэ зэIукIэгъум зыфигъэхьазырын ылъэ­кIыгъэп, 3:0-у «Динамо-МГТУ-м» текIоныгъэр къыдихыгъ.

— Къошк Руслъан Кавказ шъолъырым зэрэщапIугъэр ищы­Iэныгъэ къыщыхэщы, — къыти­Iуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм. — Командэм ар икапитан шъыпкъ. ЕшIакIохэм гу­кIэ затыриIэтыкIырэп. БэкIэ ащ нахьыкIэхэр «Динамэм» къыды­хэтых, шъабэу адэгущыIэ, нэ­плъэ­гъукIэ ариIорэр псынкIэу къа­гурэIо. ЕшIэгъум игъэзекIонкIэ Руслъан IэпыIэгъу къысфэхъу, лъэшэу сыфэраз. ГукIэгъу хэлъ. Адыгэ шэн-хабзэхэр зэригъэ­лъапIэхэрэр щыIэныгъэм щытэлъэгъу.

Мыекъуапэ щыкIохэрэ ешIэгъу­хэм Къошк Руслъан ишъхьэгъусэ, ишъэуитIу, ятэ тащыIокIэ. Спортым гукIэ хэщагъэх. «Динамо-МГТУ-м» текIоныгъэр къызыдихыкIэ ягушIогъошху, Руслъан имызакъоу, командэм хэтхэм гущыIэ фабэхэр араIох. Руслъан икIалэхэр нарт шъаох, ахэр цIыфышIу зэрэхъущтхэм тицыхьэ телъ.

Адыгэхэм волейбол ешIэу къа­хэкIырэр бэп, ащи Къошк Рус-лъан егупшысэ. Дзюдор е самбэр къыхихынэу, футболым пыщагъэ хъунэу амалхэр имыIагъэхэу тIорэп. Арэу щытми, волейболым зыкъыщигъотыгъ, спортышхом ныб­джэгъубэ щыриI, цIыфышIу-хэм бэрэ зэраIукIэрэм ­егъэгушхо.

Руслъан, мэфэкIыбэ джыри хэбгъэунэфыкIынэу, уимурадхэр къыбдэхъунхэу, нарт бэгъашIэ ухъунэу Тхьэм тыпфелъэIу.

Сурэтым итыр: Къошк ­Руслъан.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х