Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Спорт » ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп

ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп

ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп
Спорт
zafe
Фото: Адыги.RU
00:31, 22 январь 2019
208
0
«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгород – 3:2 (17:25, 25:20, 33:31, 24:26, 15:13). Щылэ мазэм и 15-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгород – 3:2 (17:25, 25:20, 33:31, 24:26, 15:13). Щылэ мазэм и 15-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгород – 3:2 (17:25, 25:20, 33:31, 24:26, 15:13).
Щылэ мазэм и 15-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щызэдешIагъэх.


ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп
Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэт­хэм язичэзыу ешIэгъу узыIэпищэу кIуагъэ. Апэрэ едзыгъор «Технологым» къинышхо химы­лъагъоу ыхьыгъ. ЯтIонэрэ едзыгъом «Динамэр» нахьышIоу щешIагъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуа­тэщтыгъэр: 5:2, 7:4, 14:13, 18:18, 21:19, 24:20. «Динамэм» икапитанэу Къошк Руслъан хъагъэм шъхьарыIэбыкIи, лъэшэу зэогъэ Iэгуаор «Технологым» иешIакIохэм къызэкIадзэжьын алъэкIыгъэп – 25:20.

Ящэнэрэ едзыгъор зылъэгъугъэхэр ешIакIохэм Iэгу бэрэ афытеуагъэх: 7:1, 13:9, 18:15, 20:17, 23:22. Хэта зыхьыщтыр? Чернышовыр, Къошкыр, Турсковыр, Пичуевыр, Филипповыр, нэмыкIхэри дэгъоу ешIэх. Нэплъэ­гъукIэ зэгурыIохэзэ ешIэгъур зэрэкIорэ шIыкIэм «къеджагъэх». ПсынкIэу Iэгуаор зэфадзы, шIыкIэшIухэр къагъотых. «Технологым» иешIакIохэр нахь лъэпэлъа­гэх, волейболым фытегъэпсыхьагъэх, ахэри яшъыпкъэу текIоныгъэм фэбанэх: 23:24, 25:24 25:26. Чернышовым Iэгуаор хъагъэм шъхьапыредзы – 26:26. Пчъагъэр гумэкIыгъоу лъэкIуатэ: 30:30, 31:31, 33:31.

Я 4-рэ едзыгъор «Технологым» ыхьыгъэми, къызэрыкIоу щытыгъэп: 16:11, 17:15, 17:20, 21:23, 24:24, 24:26. Я 5-рэ едзыгъори гъэшIэгъоныгъэ: 4:4, 11:8, 12:10, 14:13, 15:13.

«Технологым» ипащэхэр ешIэгъум икIэух ыгъэрэзагъэхэп, агъэмысэщтым лъыхъухэзэ судьяхэм атегущыIэхэу фежьагъэх.

«Динамэм» итренер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм къызэрэтиIуа­гъэу, зэIукIэгъу дахэ теплъыгъ. Адыгеим иешIакIохэр нахьышIоу зэгурыIощтыгъэх, текIоныгъэм екIурэ гъогур къызэдагъотыгъ.

«Динамэр» ящэнэрэ чIыпIэм щыI. ЗэIукIэгъум еплъыгъэхэ Къулэ Аскэрбый, Къошк Нурбый. ЕмтIылъ Юсыф, Хъунэ Аслъан, студентхэм ащыщхэм къызэрэхагъэщыгъэу, тиешIакIохэм яIэпэIэ­сэныгъэ хэпшIыкIэу хагъахъо. Командэхэр тыгъуасэ ятIонэрэу зэдешIагъэх.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х