ЯтIонэрэ чIыпIэм щыI

ЯтIонэрэ чIыпIэм щыI
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
09:27, 13 февраль 2019
265
0
Урысыем волейболымкIэ ихъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм язичэзыу ешIэгъухэм «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ ахэлэжьагъ. Урысыем волейболымкIэ ихъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм язичэзыу ешIэгъухэм «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ ахэлэжьагъ.
Урысыем волейболымкIэ ихъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм язичэзыу ешIэгъухэм «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ ахэлэжьагъ.
ЯтIонэрэ чIыпIэм щыI
Мэзаем и 9 – 10-м «Динамо-МГТУ-р» «Динамо» Краснодар тIогъогогъо дешIагъ. Пчъагъэр 3:0-у, 3:1-у тикомандэ текIоныгъэр къыдихыгъ. — ЯтIонэрэ зэIукIэгъум тиешIэкIо нахь ныбжьыкIаIохэр хэдгъэлэжьагъэх, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьа­Iэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм. – Волейболым хэтэгъэгъуазэх, опыт зиIэхэм щысэ атырахы. «Динамо-МГТУ-р» ятIонэрэ чIыпIэм щыI. «Владимир» Владимир зэкIэми апэ ишъыгъ. Къыблэ Сахалин икомандэ ящэнэр, «Кристалл» Воронеж яплIэнэр. Апэрэ чIыпIи 4-р къыдэзыхырэ командэхэр финалым хэхьащтых, медальхэм афэбэнэщтых. Мэзаем и 16 – 17-м «Динамо-МГТУ-р» Воронеж щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Кристаллым». Гъэтхапэм и 5 – 6-м къалэу Владимир иешIакIохэр Мые­къуапэ щыIэщтых. «Динамо- МГТУ-м» къенэкъокъущтых.

Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х