Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » ЛэжьапкIэр хэбзэгъэуцугъэм диштэу ЛэжьапкIэр хэбзэгъэуцугъэм диштэу

ЛэжьапкIэр хэбзэгъэуцугъэм диштэу ЛэжьапкIэр хэбзэгъэуцугъэм диштэу

ЛэжьапкIэр хэбзэгъэуцугъэм диштэу ЛэжьапкIэр хэбзэгъэуцугъэм диштэу
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
10:15, 18 январь 2019
173
0
Адыгэ Республикэм ипроектнэ комитет унашъоу ышIыгъэм диштэу, блэкIыгъэ илъэсым итыгъэгъазэ проектэу «Адыгеим къыщахьыжьырэ лэжьапкIэм хэгъэхъогъэныр» зыфиIорэр агъэцэкIэнэу рагъэжьагъ. Адыгэ Республикэм ипроектнэ комитет унашъоу ышIыгъэм диштэу, блэкIыгъэ илъэсым итыгъэгъазэ проектэу «Адыгеим къыщахьыжьырэ лэжьапкIэм хэгъэхъогъэныр» зыфиIорэр агъэцэкIэнэу рагъэжьагъ.

Адыгэ Республикэм ипроектнэ комитет унашъоу ышIыгъэм диштэу, блэкIыгъэ илъэсым итыгъэгъазэ проектэу «Адыгеим къыщахьыжьырэ лэжьапкIэм хэгъэхъогъэныр» зыфиIорэр агъэцэкIэнэу рагъэжьагъ.

— Проектым къыдыхэлъытагъэу Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэр гъэцэкIэгъэнхэу тэгъэнафэ. Ахэм ащыщых предприятиехэм ащыIэ пэублэ проф­союз организациехэм япчъагъэ хэгъэ­хъогъэныр, предприятиехэм, муниципалитетхэм, къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм IофшIэным ыкIи хьакъу­лахьхэм япхыгъэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэца­кIэрэр мониторинг шIыгъэныр, — къы­щаIуагъ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ.

КъэбарлъыгъэIэс площадкэу къызэIуа­хыщтхэм ащыщ «Адыгеязабелуюзарплату» зыфиIорэр. IофшIэнымкIэ ыкIи хьа­къулахьхэмкIэ хэбзэгъэуцугъэр аукъуагъэу зышIэхэрэр, джащ фэдэу законым димыштэу лэжьапкIэр зэратырэм епхыгъэ къэбар зыIэкIэлъхэр мыщ къыщытхэнхэ алъэкIыщт.

ЦIыфхэм къатхыхэрэм къулыкъу гъэ­нэфагъэхэр ахэплъэщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу къызэрэщаIуагъэмкIэ, планернэ зэхэсыгъоу щыIагъэм республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат къыщыгущыIэзэ, лъэпкъ проектхэмкIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэ­гъэнхэ зэрэфаем къэзэрэугъоигъэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ, анахьэу лэжьапкIэм хэгъэхъогъэнымкIэ. АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ цIыфхэм ащэфын алъэкIыщтыр нахьыбэ хъущт, ащ дакIоу шъолъырым нэмыкI социальнэ-экономикэ къэгъэлъэгъонэу иIэхэм зыкъаIэтыщт.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)

Загрузка...