Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Политика » Зигъо Iофыгъохэр къаIэтыгъэх Зигъо Iофыгъохэр къаIэтыгъэх

Зигъо Iофыгъохэр къаIэтыгъэх Зигъо Iофыгъохэр къаIэтыгъэх

Зигъо Iофыгъохэр къаIэтыгъэх Зигъо Iофыгъохэр къаIэтыгъэх
Политика
zafe
Фото: Адыги.RU
07:09, 30 июнь 2019
261
0
Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ичэзыу зэхэсыгъо Правительствэм и Унэ тыгъуасэ щыкIуагъ. Ар зэри­щагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ичэзыу зэхэсыгъо Правительствэм и Унэ тыгъуасэ щыкIуагъ. Ар зэри­щагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет ичэзыу зэхэсыгъо Правительствэм и Унэ тыгъуасэ щыкIуагъ. Ар зэри­щагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм муниципалитетхэм япащэхэр (видеозэпхыныгъэкIэ) къыхэлэжьагъэх. 2018-рэ илъэсым IофшIэныр щынэгъончъэныр республикэм зэрэщагъэ­цэкIагъэм къытегущыIагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мыр­зэ Джанбэч. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, псауныгъэмкIэ зэрар къэзыхьхэрэ IофшIэнхэм аIутэу мы илъэсым процент 19,3-рэ агъэунэфыгъ. Урысые Федерацием ипчъагъэхэм ар фэдитIу­кIэ анахь макI. Мыщ фэдэ Iоф­шIэнхэм аIутхэм фэгъэкIотэн гъэнэфагъэхэр яIэх. ЛэжьапкIэу къа­ратырэр нахьыб, зыгъэпсэфыгъо уахътэм къафыхагъахъо, Iоф зэрашIэрэ мафэр нахь кIаку, нэмыкIхэри. Iоф зышIэхэрэ цIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр къэралыгъо политикэм мэхьанэ зэритырэ лъэныкъохэм ащыщ. 2018-рэ илъэсым Iоф зыщашIэрэ чIыпIэм шъобж зэ­фэшъхьафхэр ащытещагъэ хъугъэу нэбгырэ 55-рэ Адыгеим щагъэунэфыгъ. БлэкIыгъэ илъэ­сым зыщылажьэхэрэм ошIэдэмышIэ Iофэу къыщыхъугъэхэм нэ­бгыри 3 ахэкIодагъ, джащ фэдэу нэбгыри 3-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Комплекс-Агро», «Гъогу-псэолъэшI ГъэIорышIапIэу N 3-м», кIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэу N 26-м Iоф ащызы­шIэ­хэрэм ащыщхэм шъобж хьы­лъэхэр атещагъэхэ хъугъэу зэ­­хэсыгъом къыщаIуагъ.

ОшIэ-дэмышIэ Iоф къызыщыхъугъэхэу цIыфхэр зыщы­хэкIодагъэхэри зэхэсыгъом къыщаIуагъэх: ООО-у «ДОРТРАНССЕРВИС» зыфиIорэр, «Гъогу-псэолъэшI гъэIорышIапIэу N 3-р», «Адыгэ республикэ клиническэ психоневрологи­че­скэ диспансерыр». Мыщ фэдэ хъугъэ-шIэгъэ гомыIу къызы­хъукIэ, ве­домствэу зэпхыгъэм ипащэ чIыпIэм екIолIэн, Iофым изытет ежь-ежьырэу зэхифын зэрэфаер КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ къызэриIуагъэмкIэ, ­гъогу хъугъэ-шIагъэхэм апкъ къи­кIыкIэ производственнэ шъобж­хэр цIыфхэм атещагъэхэ мэхъу. 2018-рэ илъэсым шъобж зытещагъэ хъугъэхэм япроцент 16-м мыщ фэдэ лъапс яIагъэр.

Iоф зыщашIэрэ чIыпIэм цIыф­хэм тхьамыкIагъо къыщямы­хъулIэным фэшI Адыгеим Iоф­шIэнымкIэ и къэралыгъо инспекцие Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэр регъэкIокIых. 2018-рэ илъэсым уплъэкIун 618-рэ зэхищагъ. IофшIэныр щынэгъончъэнымкIэ хэ­бзэгъэуцугъэр аукъуагъэу гъогогъу 891-рэ къы­хагъэщыгъ.

Бюджет субсидиехэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм афэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэхэм къыдалъы­тэхэрэр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтхэм япхыгъэ IофыгъохэмкIэ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ унашъоу N 201-р зытетэу 2015-рэ илъэ­сым мэзаем и 4-м къыдэкIыгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. 2018-рэ илъэсым федеральнэ хэбзэ къулыкъухэм зэзэгъыныгъэ 38-рэ адашIыгъагъ сомэ миллиарди 3-рэ миллион 335-м ехъу ауасэу. Ахэм ягъэцэкIэн республикэ бюджетым щыщэу миллион 537-рэ мин 840-рэ халъхьагъ, чIыпIэ бюджетхэм — миллиони 141-рэ мини 112-м ехъу. Зэзэгъыныгъэхэу зэдашIыгъэхэм ащыщэу 2-мкIэ шапхъэхэр гъэцэкIагъэхэ хъугъэп. Ахэм Адыгеим и ЛIышъхьэ къащыуцугъ.

Адыгэ Республикэм иминист­рэхэм я Кабинет изэхэсыгъо зыщытегущыIагъэхэм ащыщ рес­­публикэм машIом зы­къыщимы­штэным епхыгъэ Iофыгъо­хэм язэшIохын. АР-м граждан ухъу­мэнымкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ Iоф къэмыхъунымкIэ Комитетым ипащэу Вячеслав Лотаковым къызэриIуагъэмкIэ, машIом пэуцужьыгъэнымкIэ федеральнэ подразделение 16-рэ части 2-рэ Адыгеим щыI. Джащ фэдэу республикэм нэ­бгырэ 953-рэ зыхэт общественнэ объединение 64-рэ ит. Непэрэ мафэм ехъулIэу мэшIо­гъэкIосэ къулыкъум пэчыжьэу псэупIэ 22-рэ Адыгеим ит. Ахэм машIом за­къыщиштагъэу за­гъэунэфыкIэ, мэшIогъэкIосэ къулыкъур зэ­рэ­нэсыщт уахътэр шапхъэу щы­Iэхэм анахьыб.

— МашIом зыкъимыштэным тиIофшIэн фэIорышIэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. – Къулыкъухэр зэкIэ зэгъусэхэу гумэкIыгъор къэмыхъуным пы­лъынхэр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х