Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых

Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых

Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых
Новости
zafe
Фото: Адыги.RU
08:32, 05 март 2019
174
0
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх.


Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых
АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэ­мрэ банкымрэ язэпхыныгъэ лъэныкъуабэ — УФ-м и Президент ижъо­ныгъокIэ унашъо къыдыхэлъытэгъэ социальнэ Iофыгъохэм къащегъэжьагъэу банк фэIо-фашIэхэм заушъомбгъуным нэсэу – къызэрэзэлъи­убытырэр къы­Iуагъ. А IофшIэным зэфэхьысыжь фэхъугъ респуб­ликэмкIэ банкым иятIо­нэрэ къутамэу тыгъуасэ Мые­къуапэ къыщызэIуахыгъэр.

— Банк фэIо-фашIэу Адыгеим щыпсэухэрэм, предпринимательхэм афагъэцакIэхэрэм ахэгъэхъогъэным мэхьанэшхо етэты. Инвестициехэм алъэныкъокIи республикэр нахь хъо­псагъо мэхъу. Ащ дакIоу бизнесым шIуагъэ къытэу иIофшIэн зэхищэнымкIэ амалышIухэр етэгъэгъотых: IэпыIэгъу тазэрафэхъущт шIыкIэхэм зятэгъэ­ушъомбгъу, мыщ хэщагъэхэм агъэфедэн алъэкIыщт мылъку тедзэр аIэкIэтэгъахьэ. БэшIа­гъэу Iоф зышIэрэ предпринимательхэми, езыгъэ­жьэ­гъакIэхэми а шIогъэ пстэури къызфа­гъэфедэн амал яI. Бизнесым, цIыкIум ыкIи гурытым, хэщагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным «Кубань Кредитым» мэхьанэшхо реты. Ащ дакIоу мыщ иофисхэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэтшIырэм ишIуагъэ­кIэ банк фэIо-фа­шIэхэр зыгъэцакIэхэрэм алъэныкъокIэ зэнэкъокъу шIыкIэм нахь зиу­шъом­бгъущт, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэмкIэ, предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым хэщагъэ­хэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ банкым амалышIухэр зэрэIэ­кIэлъхэр, а пстэури республикэм щагъэфедэным зэрэфэхьазырхэр Виктор Будариным къы­Iуагъ.

— Бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ япхыгъэу Iоф зышIэхэрэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ анахь шъхьаIэр ахэм финанс IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ары. А пшъэрылъыр гъэцэкIэгъэным пае ищыкIагъэр зэкIэ непэ тIэ­кIэлъ, ащ фэIорышIэщт программэ гъэнэфагъэми тыхэ­хьагъ, — къы­Iуагъ В. Будариным.

ЫпшъэкIэ къызэрэщыхэдгъэщыгъэу, Мыекъуапэ къыщызэIуа­хыгъэ банкым икъутамэ респуб­ликэмкIэ ятIонэрэ. Апэрэм 2011-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу поселкэу Инэм Iоф щешIэ. Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэ­кIэ зибизнес хэхъоныгъэ езыгъэшIы зышIоигъохэм банкым чIыфэ къыIахыныр нахь Iэрыфэгъу афэхъущт. Ащ дакIоу фэгъэ­кIотэныгъэкIэ бизнесым чIыфэ етыгъэным икъэралыгъо программэ «Кубань кредитыр» хэлажьэ. ГущыIэм пае, агропромышленнэ комплексым хэщагъэхэм кредитэу аратырэм (илъэсым телъытагъэу) процент 1 — 5 пылъ. Предпринимательхэм ямызакъоу, псэупIэ зэзыгъэгъоты зышIоигъохэми къэралыгъо IэпыIэгъу зыхэлъ ипотекэр мы банкым щагъэпсын амал яI.

Адыгеим и ЛIышъхьэ мыщ дэжьым анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр бизнесым социальнэ пшъэдэкIыжь ыхьын зэрэфаер ары. Банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм зэзэгъыныгъэу да­шIыгъэм ишIуагъэкIэ, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи зышъхьащымытыжьхэм псэупIэхэр афэшIыгъэнхэм иIофыгъо зэшIохыгъэ хъугъэ. Гухэлъэу щыIэмкIэ, 2022-рэ илъэсым нэс къатиб­гъоу зэтет униплI Мыекъуапэ ща­шIынэу ары. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, мы проектым инвестициеу халъхьащтыр сомэ миллион 660-рэ фэдиз мэхъу. Джащ фэдэу УФ-м и Президент къыгъэнэфэгъэ нэмыкI социальнэ пшъэрылъхэр республикэм щызэшIохыгъэнхэм анаIэ тырагъэтыщт.

Банкэу «Кубань Кредитым» илъэс 25-рэ хъугъэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым Iоф щешIэ, непэрэ шапхъэхэм ади­штэрэ офис 78-рэ къыдыхэ­лъы­тагъ. Ахэр Краснодар краим, Ростов хэкум, Адыгеим ыкIи Москва адэтых. Банкым предприятиехэм, бизнесым хэщагъэ­хэм, цIыфхэм Iоф адешIэ. 2018-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэмкIэ, банкым ежь имылъкоу Iэ­кIэ­лъыр сомэ миллиард 11,2-м кIэхьагъ, корпоративнэ кредит портфелыр сомэ миллиард 48-м нэсы. Цыхьэ зыфашIырэ къэралыгъом ибанк анахь дэгъу 50-мэ ахэт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


Загрузка...
х