ХэхъоныгъэшIухэр ешIых ХэхъоныгъэшIухэр ешIых
ХэхъоныгъэшIухэр ешIых ХэхъоныгъэшIухэр ешIых
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Адыгэкъалэ» тыгъуасэ щыIагъ. Муниципалитетым иадминистрацие ипащэу ЛIыхэсэ Махьмуд игъусэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэм...
Политика
393
0
ШъхьэкIэфэныгъэр, зэгурыIоныгъэр зыщагъэлъэпIэрэ унагъу ШъхьэкIэфэныгъэр, зэгурыIоныгъэр зыщагъэлъэпIэрэ унагъу
ШъхьэкIэфэныгъэр, зэгурыIоныгъэр зыщагъэлъэпIэрэ унагъу ШъхьэкIэфэныгъэр, зэгурыIоныгъэр зыщагъэлъэпIэрэ унагъу
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Адыгэкъалэ» зыщэIэм мы псэупIэм дэсхэ зэшъхьэгъусэхэу Гъузыекъо Руслъанрэ Альбинэрэ яхьэкIагъ. Республикэм ипащэ игъусагъ...
Политика
354
0
х