Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Статьи » Литература » Шапсыгъэ тхьаматэу апэрэу мэщытым зэрэк1уагъэр

Шапсыгъэ тхьаматэу апэрэу мэщытым зэрэк1уагъэр

Шапсыгъэ тхьаматэу апэрэу мэщытым зэрэк1уагъэр
Литература
zara
Фото: Адыги.RU
13:35, 04 июнь 2011
4 281
0
Адыгэхэр быслъымэн зыхъугъэхэр ащ фэдизэу бэш1агъэп. Ари загъорэ тилъэпкъэгъумэ яджагъо мэхъу. Ау къэс1ощтыр тарихъымк1э нафэ. Адыгэхэр Сирием зэк1охэм, агъэуцугъэ къуаджэм мэщыт къащыфаш1ыгъагъ, ау нахьыбэр ч1ахьащтыгъэп. Анахьэу зылъакъо изгъанэщтыгъэр анахь ныбжьышхо зи1эу, анахь тхьэмэтагъэр арыгъэ. Сыд а1оми, сыд къыра1уагъэми зыхигъахьэщтыгъэп. Ау мафэ горэм мэщытым к1онэу тыриубытагъ. Бэрэскэшхо мафэм тыдэ щы1э быслъымэни щэджэгъо нэмазыр мэщытым щиш1ыныр зэрэхабзэу, ари к1уагъэ. Зылъэгъухэрэм агъэш1эгъуъагъ, ягуапи хъугъэ.
Шапсыгъэ тхьаматэу апэрэу мэщытым зэрэк1уагъэрАдыгэхэр быслъымэн зыхъугъэхэр ащ фэдизэу бэш1агъэп. Ари загъорэ тилъэпкъэгъумэ яджагъо мэхъу. Ау къэс1ощтыр тарихъымк1э нафэ.
Адыгэхэр Сирием зэк1охэм, агъэуцугъэ къуаджэм мэщыт къащыфаш1ыгъагъ, ау нахьыбэр ч1ахьащтыгъэп. Анахьэу зылъакъо изгъанэщтыгъэр анахь ныбжьышхо зи1эу, анахь тхьэмэтагъэр арыгъэ. Сыд а1оми, сыд къыра1уагъэми зыхигъахьэщтыгъэп. Ау мафэ горэм мэщытым к1онэу тыриубытагъ. Бэрэскэшхо мафэм тыдэ щы1э быслъымэни щэджэгъо нэмазыр мэщытым щиш1ыныр зэрэхабзэу, ари к1уагъэ. Зылъэгъухэрэм агъэш1эгъуъагъ, ягуапи хъугъэ.
-Тхьам гъогу нэфыр къыригъэлъэгъугъ, - ы1уагъ зым.
-Тхьам к1оч1эшхо и1, гъогу тэрэзым къытыригъэхьагъ, - ы1уагъ адрэм.
Нэмазыр заухым, быслъымэнхэр яунагъомэ як1ол1эжьыгъэх. Шапсыгъэ тхьаматэри ылъэгъугъи зэхихыгъи ш1огъэш1эгъонэу унэм к1ожьыгъэ. Тхьаматэм къэбарэу къы1отэщтым к1эхъопсэу иунагъо къежэщтыгъ, ау зиушъэфыгъэу щысыгъ. Фэмыщы1эжьэу, ишъхьагъусэ еупч1ыгъ:
-Плъэгъурэба тызэрэгу1эрэр, зыгорэ къап1омэ хъущтба!
-Сэлъэгъу, бэу гъэш1эгъон дэд слъэгъугъэхэри. Сэри адырэмэ афэдэу мэщытым сыч1ахьи, ауж дэдэ сыт1ысыгъ, хъугъэ-ш1агъэхэр нахь дэгъоу зэзгъэлъэгъун с1уи. Зыр лъэгонджэмышъхьэк1э щыс, адрэм ытхыц1э дэпкъым риусэигъ. Ет1анэ ауж дэдэ щысэу пэ1о фыжь ц1ык1у зыщыгъ горэ къэтэджи, ц1ац1и-ц1ац1и т1ысыжьыгъ. Ар зэт1ысыжьым, пэ1о фыжьышхо щыгъэу л1ы горэ къэтэджи, лъэоим дэк1уай, ц1ац1эу-ц1ац1эу ригъэжьагъ. Зыми зы ы1орэп. Сытэджыни зыгорэ с1он зыщыс1ощтым, пэ1о ц1ык1у фыжь зыщыгъ л1ыжъыр тэджи, ц1ац1эмэ-ц1ац1эзэ, пэ1о фыжьышхо зыщыгъыр лъэоим къырифыхыжьыгъ. Ет1анэ зытыуфи, зыкъэтыуфэжьи, тыт1ыси, тыкъэтэджыжьи, тыкъыч1эк1ыжьыгъ.
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х