Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Политика » Шъолъырхэм язэIукIэпIэшIу Шъолъырхэм язэIукIэпIэшIу

Шъолъырхэм язэIукIэпIэшIу Шъолъырхэм язэIукIэпIэшIу

Шъолъырхэм язэIукIэпIэшIу Шъолъырхэм язэIукIэпIэшIу
Политика
admin
Фото: Адыги.RU
07:09, 30 июнь 2019
348
0
Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэу шахматхэмкIэ Мыекъуапэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм якъыдэхын ешIэкIо 20 хэлэжьагъ. Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэу шахматхэмкIэ Мыекъуапэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм якъыдэхын ешIэкIо 20 хэлэжьагъ.

Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэу шахматхэмкIэ Мыекъуапэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм якъыдэхын ешIэкIо 20 хэлэжьагъ.


Шъолъырхэм язэIукIэпIэшIу Шъолъырхэм язэIукIэпIэшIу
Адыгэ Республикэм шахматхэмкIэ и Федерацие зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъ. Блиц-зэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащыдэзыхыщтыр къэшIэгъуаеу щытыгъ. Зы зэIу­кIэгъур такъикъи 5-кIэ аухынэу щыт, ау кощыгъо пэпчъ ешIакIом нэгъэупIэпIэгъуи 3 къыфыхагъахъо.

Шахмат ешIэрэр псынкIэу гупшысэн, хэкIыпIэшIухэр къыгъотынхэ фае. Москва, Краснодар краим, Адыгеим, Ставрополь краим ащыщхэр мэфэкIым фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум щызэIукIагъэх.

Мыекъуапэ щыпсэурэ Григорий Барановым очкоуи 8 къыхьи, апэрэ чIыпIэр фагъэ­шъошагъ. Александр Кадилинри Мыекъуапэ щыщ. Очкоуи 7,5-рэ ащ ригъэкъуи, ятIо­нэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Къалэу Ессентуки къикIыгъэ Станислав Пашановым очкоуи 7 къыхьыгъ, ящэнэрэ хъугъэ.

Республикэм шахматхэмкIэ и Федерацие иIофшIэн чанэу хэлэжьэрэ Андрей Мони-
совыр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъ, шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

Физкультурникым и Мафэ, Адыгэ Рес­публикэм имэфэкI, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр шахматхэмкIэ Мыекъуапэ щыкIощтых. Республикэм шахматхэмкIэ и Федерацие ипащэу Юрий Мешалкиным тизэдэгущыIэгъу къыщыхигъэщыгъ шахмат ешIапIэр зэрэзэтегъэпсыхьагъэр, нэбгырэ пчъагъэхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу зэрэщагъакIорэр. ЗэIукIэгъухэм урысхэр, адыгэхэр, ермэлхэр, къэндзалхэр, фэшъхьаф лъэпкъхэм ялIыкIохэр ахэлажьэх, нэIуасэ ащызэфэхъух.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х