Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Политика » Республикэм иныбжьыкIэ анахь чанхэр Республикэм иныбжьыкIэ анахь чанхэр

Республикэм иныбжьыкIэ анахь чанхэр Республикэм иныбжьыкIэ анахь чанхэр

Республикэм иныбжьыкIэ анахь чанхэр Республикэм иныбжьыкIэ анахь чанхэр
Политика
zafe
Фото: Адыги.RU
07:09, 30 июнь 2019
297
0
НыбжьыкIэ парламентэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щызэхащагъэм ия VI-рэ зэIугъэкIэгъу иапэрэ зэхэсыгъо ты­гъуа­сэ, ныбжьыкIэхэм я Мафэ, зэхищэгъагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Парламентым и Тхьаматэу Вла­ди­мир Нарожнэр, депутатхэр ащ хэлэжьагъэх. НыбжьыкIэ парламентэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щызэхащагъэм ия VI-рэ зэIугъэкIэгъу иапэрэ зэхэсыгъо ты­гъуа­сэ, ныбжьыкIэхэм я Мафэ, зэхищэгъагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Парламентым и Тхьаматэу Вла­ди­мир Нарожнэр, депутатхэр ащ хэлэжьагъэх.

НыбжьыкIэ парламентэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щызэхащагъэм ия VI-рэ зэIугъэкIэгъу иапэрэ зэхэсыгъо ты­гъуа­сэ, ныбжьыкIэхэм я Мафэ, зэхищэгъагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Парламентым и Тхьаматэу Вла­ди­мир Нарожнэр, депутатхэр ащ хэлэжьагъэх.


Республикэм иныбжьыкIэ анахь чанхэр Республикэм иныбжьыкIэ анахь чанхэр
АР-м и ЛIышъхьэ ныбжьыкIэхэм ямэфэкI мафэкIи парла­­ментым зэрэхэхьагъэхэм пайи къафэгушIуагъ. Республикэм ищы­IакIэ ыгъэгумэкIэу, хэхъоны­гъэхэр ышIынхэм анахь чанэу зиIахь хэзышIыхьэхэрэр къызэрэхахыгъэхэр къыхигъэщыгъ.
— Сыд фэдэрэ Iофэу респуб­ликэм щетхьыжьэрэм нахьыбэ къыхэлажьэ къэси, шIуа­гъэу къытырэри нахьыбэ хъущт,— къыIуагъ республикэм ипащэ. — Арышъ, чаныгъэ шъухэлъэу зэкIэми шъуиIахь ахэшъулъхьан фае. Ар шъуипшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ащыщ хъугъэ. Тиреспуб­ликэ тырыгушхон, хэхъоныгъэ инхэр ышIынхэм, цIыфхэу исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным тызэдыфэлэжьэн фае. АщкIэ шъори гугъэпIэ инхэр къышъотэпхых.

Парламент Iофэу зызфагъэзагъэми, нэмыкIэу зыпылъхэми гъэхъагъэхэр ащашIынхэу, лъэгэпIэ инхэм анэсынхэу ар къафэлъэIуагъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм ацIэкIэ ныбжьыкIэхэм къафэгушIуагъ Владимир Нарожнэри. ШIуагъэ къытэу НыбжьыкIэ парламентым иIофшIэн зэхэщагъэ хъунэу ар къэлъэIуагъ. Нахьыжьхэр, Парламентым идепутатхэр, яопыткIэ адэгощэнхэм, ныб­жьыкIэхэр кIэщакIо зыфэхъухэ­рэм япхырыщынкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэм зэрафэхьазырхэр ащ къыхигъэщыгъ.

Нэужым НыбжьыкIэ парламентым хагъэхьагъэхэм ар къэ­зыушыхьатырэ тхылъхэр аратыжьыгъэх, тхьаматэр, ащ игуадзэ, комитетхэм япащэхэр хадзыгъэх.

НыбжьыкIэ парламентым ия V-рэ зэIугъэкIэгъу ипэщагъ Къэралыгъо Советым — Хасэм Тэхъу­тэмыкъое районымкIэ идепутатэу, гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэхэм яIоф­хэмкIэ, спортымкIэ ыкIи об­щест­веннэ организациехэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ко­ми­тетым хэтэу Джэстэ Вяче­слав. Ащ икандидатурэ джыри рес­публикэ Парламентым къыгъэлъэгъожьыгъ.

Амакъэхэр атынхэм ыпэкIэ, ар НыбжьыкIэ парламентым ия V-рэ зэIугъэкIэгъу Iофэу ышIагъэм, кIэщакIо зыфэхъугъэхэм, пхыращыгъэхэм ащигъэгъо­за­гъэх. Нэужым шъхьэихыгъэ шIы­кIэм тетэу амакъэхэр атыхи, зэдырагъаштэу ар хадзыжьыгъ.

Джащ фэдэу тхьаматэм игуа­дзэ, НыбжьыкIэ парламентым икомитетхэм япащэхэр хадзыгъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтхэр В. Шепталенкэм тырихыгъэх.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х