Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Гъогухэм шъуащысакъ! Гъогухэм шъуащысакъ!

Гъогухэм шъуащысакъ! Гъогухэм шъуащысакъ!

Гъогухэм шъуащысакъ! Гъогухэм шъуащысакъ!
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
13:47, 15 апрель 2019
734
0
2019-рэ илъэсым пыкIыгъэ мэзищым къыкIоцI Адыгэ Республикэм игъогухэм тхьамыкIэгъуи 106-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 23-рэ ахэкIодагъ, нэбгыри 130-мэ шъобжхэр атыращагъэх. 2019-рэ илъэсым пыкIыгъэ мэзищым къыкIоцI Адыгэ Республикэм игъогухэм тхьамыкIэгъуи 106-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 23-рэ ахэкIодагъ, нэбгыри 130-мэ шъобжхэр атыращагъэх.

2019-рэ илъэсым пыкIыгъэ мэзищым къыкIоцI Адыгэ Республикэм игъогухэм тхьамыкIэгъуи 106-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 23-рэ ахэкIодагъ, нэбгыри 130-мэ шъобжхэр атыращагъэх.

ЛъэсрыкIохэмрэ водительхэмрэ гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр зэраукъохэрэм тхьамыкIагъо бэрэ къыздахьы. Республикэм игъогухэм гъогогъу 26-рэ лъэсрыкIохэм ащатехьагъэу агъэунэфыгъ, ахэм ащыщэу нэбгыритфмэ ядунай ахъожьыгъ, нэбгырэ 22-мэ уIагъэхэр атещагъэ хъугъэ. ТхьамыкIэгъо 13 гъогу зэпырыкIыпIэхэм къатехъухьагъ, ахэм нэбгыри 2 ахэкIодагъ, нэбгырэ 11-мэ уIагъэхэр атещагъэ хъугъэ. Мэзищым къыкIоцI Адыгэ Республикэм игъогухэм атехъухьэгъэ тхьамыкIагъохэм кIэлэцIыкIухэри къахэфагъэх, зы кIэлэцIыкIу-лъэсрыкIом уIагъэхэр телъ хъугъэ.

Республикэм щыкIорэ Iофтхьабзэу «ЕджапI» зыфиIорэм, 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 19-м Урысыем и МВД гъогум ищынэгъончъагъэкIэ икъулыкъу ышIыгъэ унашъоу N 13/8-2992-р зытетым адиштэу, лъэсрыкIохэмрэ водительхэмрэ гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр амыукъонхэм, гъогухэм нахь макIэу тхьамыкIагъохэр къатехъухьанхэм, зыныбжь имыкъугъэхэм афэсакъыгъэным атегъэпсыхьагъэу Адыгэ Республикэм иавтомобиль гъогухэмрэ ипсэупIэхэм яурамхэмрэ Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIу», «Гъогу зэпырыкIыпI» зыфиIохэрэр ащызэрахьащтых. ЛъэсрыкIохэр нахь жъугъэу зыщызекIорэ чIыпIэхэм гъогу-патруль къулыкъум иIофышIэхэр нахьыбэу атырагъэуцощтых. Гъогу- патруль къулыкъум иинспекторхэр лъэсрыкIохэми водительхэми адэгущыIэщтых, гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр зыукъохэрэр къыхагъэщыщтых.

Т. ЛIыунай.
Полицием имайор.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)

Загрузка...