Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Сабыибэ зиIэ унагъохэмкIэ IэпыIэгъушIу Сабыибэ зиIэ унагъохэмкIэ IэпыIэгъушIу

Сабыибэ зиIэ унагъохэмкIэ IэпыIэгъушIу Сабыибэ зиIэ унагъохэмкIэ IэпыIэгъушIу

Сабыибэ зиIэ унагъохэмкIэ IэпыIэгъушIу Сабыибэ зиIэ унагъохэмкIэ IэпыIэгъушIу
Новости
zafe
Фото: Адыги.RU
08:32, 05 март 2019
266
0
УФ-м и Президентэу Владимир Путиным УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм къыщиIуагъ сабыибэ зэрысхэ унагъохэм хэбзэIахьхэу арагъэтыхэрэр нахь макIэ афашIынхэу. Къэралыгъом ипащэ къыхьыгъэ предложением гупшысэу хэлъыр къэшIэгъуаеп, унагъом нахь сабыибэ ис къэси, хэбзэIахьэу атыщтыр нахь мэкIэщт. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм къыщиIуагъ сабыибэ зэрысхэ унагъохэм хэбзэIахьхэу арагъэтыхэрэр нахь макIэ афашIынхэу. Къэралыгъом ипащэ къыхьыгъэ предложением гупшысэу хэлъыр къэшIэгъуаеп, унагъом нахь сабыибэ ис къэси, хэбзэIахьэу атыщтыр нахь мэкIэщт.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм къыщиIуагъ сабыибэ зэрысхэ унагъохэм хэбзэIахьхэу арагъэтыхэрэр нахь макIэ афашIынхэу. Къэралыгъом ипащэ къыхьыгъэ предложением гупшысэу хэлъыр къэшIэгъуаеп, унагъом нахь сабыибэ ис къэси, хэбзэIахьэу атыщтыр нахь мэкIэщт.


Сабыибэ зиIэ унагъохэмкIэ IэпыIэгъушIу Сабыибэ зиIэ унагъохэмкIэ IэпыIэгъушIу
«Сабыибэ зэрысхэ унагъохэм амыгъэкощырэ мылъкум лъатырэ хэбзэ­Iахьым федеральнэ фэгъэкIотэнхэу пылъхэр нахьыбэ афэшIыгъэнхэ фае. Джащ фэдэу хэбзэIахьыр амытынэу апшъэ ихыжьыгъэн фае: фэтэрхэмкIэ — сабый пэпчъ телъытагъэу квадратнэ метри 5-м, унэе псэупIэхэмкIэ — квадратнэ метри 7-м. Сабыибэ зэрысхэ унагъохэм аIэкIэлъхэ чIыгу Iахьхэм закъыфэдгъазэмэ, сотки 6-м хэбзэIахьыр техыгъэныр игъоу сэлъытэ», — къы­Iуагъ Владимир Путиным

Сабыищ е нахьыбэ зиIэ ны-тыхэр мы Iофыгъом сыдэущтэу еплъыхэра?

ГущыIэм пае, сабыиплI зиIэ Вера Корпусевам къызэриIуагъэмкIэ, адрэ сабыибэ зиIэ ныхэм афэдэу ежьыри мы къэбарым щыгушIукIыгъ. Шъыпкъэ, мы законыр щыIэ хъумэ хэбзэIахьэу атыщтыр нахь макIэ хъущт. Унагъохэу, сабыи 3 — 4 е нахьыбэ зэрысхэр бгъэшхэнхэ, пфэпэнхэ зыхъукIэ чапыч пэпчъ мэхьанэ иI. Анахьэу ар зыщыкъи­ныр кIэлэцIыкIухэр еджапIэм чIэбгъэхьажьынхэ е кIымэфэ щыгъынхэр афэпщэфынхэ зыхъукIэ ары. А уахътэр ары етIани хэбзэIахьыр зыщыптынэу зытефэрэр.

Сабыибэ зиIэ Маринэ яплIэнэрэ сабый къыфэхъунэу ежэ. Нахьыжъхэм илъэси 9, 7 ыкIи 5 аныбжьых.

— УФ-м и Президент къышIыгъэ пса­лъэм осэшIу фэсшIыгъ ыкIи сигъэгу­шIуагъ, — еIо Маринэ. — Сабыибэ зиIэ унагъо­хэм атефэхэрэ фэгъэкIотэнхэр ыкIи ахъщэ тедзэхэр зэкIэ къытатых: коммунальнэ фэIо-фашIэхэм, кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIыпкIэм ыкIи еджапIэм зэращагъашхэхэрэм апае кIэлэцIыкIу пэпчъ телъытагъэу сомэ 350-рэ къытфырагъэгъэзэжьы.

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къы­зэрэщытаIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым сабыибэ зэрыс унэгъо 1255-мэ чIыгу Iахьхэр аратыгъэх. ЗэкIэмкIи ащ фэдэ IэпыIэгъу зытефагъэу республикэм исыр 3362-рэ мэхъу. 2019-рэ илъэсым мэзаем и 1-м ехъулIэу сабыибэ зиIэ нэбгырэ 6770-рэ Адыгеим щатхыгъ. Къэралыгъом къафишIырэ фэгъэкIотэнхэр мыхэмкIэ IэпыIэгъушIоу щыт.

КIАРЭ Фатим.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х