Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу

Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу

Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
08:32, 05 март 2019
281
0
Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэкIорэ Джэпсалъэм къызэрэщиIуагъэу, чIыопсым ылъэныкъокIэ гумэкIыгъохэу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэр къыдэгъэкIыжьынымрэ шIэныгъэмрэ алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм, нэбгырэ пэпчъ япшъэрылъ, ау ныбжьыкIэхэри чанэу ащ къыхэлэжьэнхэу къяджагъ. Мы лъэныкъом мэхьанэшхо реты ыкIи ежь ышъхьэкIи лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэкIорэ Джэпсалъэм къызэрэщиIуагъэу, чIыопсым ылъэныкъокIэ гумэкIыгъохэу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэр къыдэгъэкIыжьынымрэ шIэныгъэмрэ алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм, нэбгырэ пэпчъ япшъэрылъ, ау ныбжьыкIэхэри чанэу ащ къыхэлэжьэнхэу къяджагъ. Мы лъэныкъом мэхьанэшхо реты ыкIи ежь ышъхьэкIи лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэкIорэ Джэпсалъэм къызэрэщиIуагъэу, чIыопсым ылъэныкъокIэ гумэкIыгъохэу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэр къыдэгъэкIыжьынымрэ шIэныгъэмрэ алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм, нэбгырэ пэпчъ япшъэрылъ, ау ныбжьыкIэхэри чанэу ащ къыхэлэжьэнхэу къяджагъ. Мы лъэныкъом мэхьанэшхо реты ыкIи ежь ышъхьэкIи лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.


Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу
— КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм чIыопс къабзэ зиIэ къэралыгъо къафэдгъэ­нэн, Урысыем ичIыопс бай, изаповеднэ фонд къызэтедгъэнэнхэ фае, — къы­Iуагъ Владимир Путиным.

НыбжьыкIэ политикэм ипхырыщын пэIуагъэхьэрэ мылъкум ипчъагъэ фэдитфыкIэ Адыгеим мы илъэсым щыхагъэхъуагъ. Мыщ дэжьым ныбжьыкIэхэр ежь яшIоигъоныгъэкIэ зыхэлэжьэнхэ алъэкIыщтхэ Iофыгъохэр нахьыбэ шIыгъэнхэм пылъынхэу Адыгеим и ЛIышъхьэ муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ псэупIэ пэпчъ пшъэрылъ афишIыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, волонтерым и Илъэс амал къытыгъ ныбжьыкIэхэм ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ зэхащэхэрэ Iофтхьабзэхэм ахэгъэхъогъэнэу, зягъэушъом­бгъугъэнэу. Республикэм непэ студенческэ куп 19-рэ волонтер зэхэт купи 112-рэ щызэхэщагъэх, ахэм нэбгырэ минищ фэдиз ахэт, Iофтхьэбзэ мини 2-м кIахьэу зэхащагъ социа­льнэ, патриотическэ, чIыопс къэухъу­мэн, спортивнэ, хъугъэ-шIэгъэ зэфэшъхьафхэм япхыгъэхэ лъэ­ныкъохэм атегъэпсыхьагъэхэу.

— ГукъэкI ыкIи IофышIу пстэуми апыддзэжьыщт къо­дыеп, зядгъэушъом­бгъущт. Ар фэгъэхьыгъ проектэу «Тлъапсэ къызэтед­гъэнэжьын» зыфиIорэми. Хэшъаемрэ исп унэ­хэмрэ якъызэтегъэ­нэжьын фэгумэкIырэ нэбгырабэ ащ зэфищагъ, ау проектыр зытегъэпсыхьа­гъэр бэкIэ нахьыб. ЧIыопс баиныгъэ­хэм якъэухъумэнкIэ зэшIотхырэр лъыдгъэкIо­тэщт, археологие IофшIэнхэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу тафэхъущт, тарихъ- культурнэ кIэныр зэлъягъэшIэгъэным тапэкIи тыпылъыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

НэмыкI гукъэкIэу волонтер IофшIэным пылъхэм адырагъэштэщт. Ащ пае социальнэ хъытыухэм кIэупчIэнхэу анахьэу цIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэр ащатIупщыгъэх.
НыбжьыкIэ форумэу «Фыщт» зыфиIорэми зырагъэушъом­бгъущт – Темыр Кавказ федеральнэ шъолъырым иныбжьыкIэ пэрытхэр ащ джы къыхагъэлэжьэщтых. ГуфэкIо шъолъыр ресурс гупчэм ихэхъоныгъэ мы илъэсым сомэ миллиониплI пэIуагъэхьащт.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х