Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Хабзэр амыукъоным лъэплъэх Хабзэр амыукъоным лъэплъэх

Хабзэр амыукъоным лъэплъэх Хабзэр амыукъоным лъэплъэх

Хабзэр амыукъоным лъэплъэх Хабзэр амыукъоным лъэплъэх
Новости
zafe
Фото: Адыги.RU
08:32, 05 март 2019
216
0
IофшIапIэм Iумытхагъэу лажьэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным фэгъэзэгъэ межведомственнэ комиссием изэхэсыгъо джырэблагъэ щыIагъ. IофшIапIэм Iумытхагъэу лажьэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным фэгъэзэгъэ межведомственнэ комиссием изэхэсыгъо джырэблагъэ щыIагъ.

IофшIапIэм Iумытхагъэу лажьэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным фэгъэзэгъэ межведомственнэ комиссием изэхэсыгъо джырэблагъэ щыIагъ.


Хабзэр амыукъоным лъэплъэх Хабзэр амыукъоным лъэплъэх
Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх цIыфхэм IофшIапIэ ягъэгъотыгъэнымкIэ къу­лыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Галина Цыганковар, АР-м IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие ипащэу Сихъу Русетэ, респуб­ликэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм ялIыкIохэу комиссием хэтхэр, нэмыкIхэри.

Г. Цыганковам къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым аныбжьыкIэ Iоф зышIэн зылъэкIыщтхэу, ау мылажьэхэрэм япчъа­гъэ нэбгырэ 6069-рэ хъоу республикэм щатхыгъ.

IофшIэн зэфыщытыкIэхэр анахьыбэу зыщамытхырэ лъэныкъо­хэр: сатыушIыныр (нэбгырэ 1628-рэ), мэкъу- мэщыр (нэбгырэ 545-рэ), гъомылэпхъэ къыдэгъэ­кIыныр (нэбгырэ 664-рэ), псэолъэшIыныр (нэбгырэ 307-рэ). ГумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм фэшI предприятиехэм япащэхэр къырагъэблагъэхэзэ зэхэсыгъуи 111-рэ, дэкIыгъо 436-рэ зэхащагъ. Ахэм ащыщэу 78-р муниципальнэ образованиехэм ежь-ежьырэу ащарагъэ­кIокIыгъ, 358-р — уплъэ­кIун-лъыплъэн къулыкъу­хэр ягъусэхэу.

Мы гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэным фэIорышIэрэ межведомствен­нэ IофшIэкIо купхэр муни­ципальнэ образованиехэм зэкIэми ащызэхащагъэх. Муниципалитет пэпчъ ежь екIолIэкIэ гъэнэфагъэхэр къыгъотызэ пшъэрылъхэр зэшIуехых. IофшIэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэм ишапхъэхэр зыукъохэрэм административнэ пшъэ­дэкIыжь зэрарагъэхьыщтымкIэ IофшIапIэ языгъэгъотырэ пэщэ 2203-мэ макъэ арагъэIугъ. IофшIэн хэбзэгъэуцугъэр аукъуагъэу тхылъ 36-рэ АР-м IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие фагъэхьыгъ. 2018-рэ илъэсым зэкIэмкIи нэбгырэ 6516-мэ IофшIэн зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъэх.

2018-рэ илъэсым иаужырэ мэзищ нэбгырэ 4392-мэ якъэбархэр уплъэкIугъэнхэм фэшI ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу республикэм щыIэм IэкIагъэхьагъэх. Ахэм ащыщэу нэбгырэ 3884-р IофшIапIэхэм аIутхагъэхэу Iоф ашIэ, нэбгырэ 2306-м страховой тынхэр атых. БлэкIыгъэ илъэсым имэзищ плIанэ изэфэхьысыжьхэмкIэ, IофшIапIэм Iутха­гъэу лажьэхэрэм пенсие хэгъэкIынэу афашIыгъэр сомэ миллион 21-м ­ехъугъ.

Нэужым IофшIэн зэфыщытыкIэхэр шапхъэхэм адиштэнхэм ыкIи IофшIэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэр республикэм щыгъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэу 2018-рэ илъэсым зэхащагъэхэм къатегущыIагъ Сихъу Русетэ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм къызэраIуагъэмкIэ, гумэкIыгъоу къэуцухэрэр икъоу зэшIохыгъэ зыхъухэкIэ, хэбзэIахьэу ыкIи страховой тынэу къаугъоихэрэм ахэхъощт, республикэ бюджетым къихьэрэ ахъщэри нахьыбэщт. Ащ ишIуагъэкIэ экономикэмкIэ ыкIи социальнэ лъэныкъомкIэ пшъэ­рылъэу щытхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэхэ хъущт.

КIАРЭ Фатим.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х