Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу

Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу

Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
08:32, 05 март 2019
245
0
Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иилъэс IофшIагъэ зыщызэфахьысыжьыгъэ конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иилъэс IофшIагъэ зыщызэфахьысыжьыгъэ конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иилъэс IофшIагъэ зыщызэфахьысыжьыгъэ конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.


Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу
Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи ихэбзэгъэуцу къулыкъухэр, организациехэм ялIыкIохэр, активистхэр, нэмыкI­хэри.

Анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъоу къэ­зэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъо къыдыхэлъытагъэу «Къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ лъэпкъ гухэлъхэм ыкIи стратегическэ пшъэрылъхэм афэгъэхьыгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн обществэр лъыплъэныр, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэным фэшI ОНФ-м ишъолъыр къутамэхэм предложениеу къахьыхэрэр ары.

Пэублэм ОНФ-м икъутамэ ипащэу Юрий Гороховым экспертхэм, активистхэм зэрафэразэр къыIуагъ.

— Народнэ фронтым пшъэрылъ шъхьа­Iэу иIэр къэралыгъом щыпсэурэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр ары. ОНФ-м Iоф зишIэрэм къыщегъэжьагъэу Урысыем игъогу 1000-м ехъумэ гъэцэкIэжьынхэр ащыкIуагъэх. ЧIыопсым, псауныгъэм якъэухъумэн, гъэсэныгъэм, нэмыкI Iофы­гъохэм язэшIохын тыдэлажьэ, къыддэ­хъугъэри макIэп, — игущыIэ къыщиIуагъ Юрий Гороховым.

Конференциер зэхащэным ыпэкIэ ОНФ-м илIыкIохэм Iэнэ хъураехэр, уплъэ­кIунхэр рагъэкIокIыгъэх, проект 12-мэ Iоф адашIагъ. 2018-рэ илъэсым Iофтхьэбзэ 200-м ехъу зэхащагъ. Ахэм зэфэхьысыжьэу афэхъугъэхэм къапкъырыкIыхэзэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыгъэхэр зэрагъэцэкIагъэхэм непэрэ Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэр нэIуасэ афашIыгъэх.

БлэкIыгъэ илъэсым иIоныгъо мазэ къыщегъэжьагъэу «кнопкэ плъыжь» зыфиIорэр ОНФ-м исайт иплъэгъон плъэкIыщт. Ащ ишIуагъэкIэ мытэрэзыныгъэ зылъэгъугъэ е зэрифэшъуашэу зыдэмызекIогъэхэ цIыфым итхьаусыхэ Народнэ фронтым иIофышIэхэм афигъэ­зэн ылъэкIыщт.

Хэтрэ цIыфи сайтым ихьан, ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ «кнопкэ плъыжьыр» къыгъотын ыкIи игъоу ылъытэрэр ритхэн ылъэкIыщт. Мы фэIо-фашIэм Iоф зишIэрэм къыщыублагъэу АдыгеимкIэ тхьаусыхэ тхыгъитIу къырагъэхьагъ. Зыр — Мыекъуа­пэ щыпсэухэрэр зашъохэрэ псым идэгъугъэ ымыгъэразэхэу, ятIонэрэр — Джэджэ районым хэкIитэкъупIэу щыIэ хъугъэм фэгъэхьыгъэу. Iофтхьабзэм къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, гумэкIыгъуитIуми ядэгъэзыжьын республикэм ихэбзэ къулыкъу­хэр къыхэлэжьагъэх.

Народнэ фронтым илIыкIохэм къызэраIуагъэмкIэ, мы илъэсым Iофыгъоу зэшIуахыгъэр бэ, ау джыри апэ илъыр макIэп. Шъо­лъырым иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, къэралыгъо фэIо-фашIэхэр нахь Iэрыфэгъоу цIыфхэм агъэфедэнхэм, медицинэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу гъэцэкIэгъэнхэм, нэмыкI пшъэ­рылъхэми тапэкIэ адэлэжьэнхэу агъэнэфагъэх.

Народнэ фронтым иIофшIэн ныбжьыкIэхэри чанэу къыхэлажьэх. Илъэсрэ ныкъорэкIэ узэкIэIэбэжьмэ «МолодежкаОНФ» зыфиIорэ движениер зэхащагъ. Ащ ипащэу Дмитрий Войновыр конференцием къыщыгущыIагъ, зыдэлэжьэхэрэ проектхэр зыфэдэхэр, ныбжьыкIэхэр хэщагъэхэ хъумэ, пIуныгъэ-гъэсэныгъэмкIэ шIуагъэ иIэ зэрэхъущтыр къыхигъэщыгъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ ОНФ-м иактивистхэм рэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх. Ащ игущыIэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Народнэ фронтым игукъэкI­хэм республикэм ипащэ сыдигъуи мэхьанэшхо ареты, щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм ынаIэ тет. УФ-м и Президент, АР-м и ЛIышъхьэ къагъэуцугъэ пшъэрылъхэр республикэм ча­нэу щызэшIуахынхэм зэрэфэхьазырхэр В. Нарожнэм кIэухым къыIуагъ.

Нэужым ОНФ-м ишъолъыр штабрэ иревизионнэ комиссиерэ ахэтыщтхэр хадзыжьыгъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х