Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Спорт » Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ

Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ

Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ
Спорт
admin
Фото: Адыги.RU
09:33, 01 март 2019
351
0
Хъулъфыгъэ волейбол командэхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм «АГУ-Мары» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Хъулъфыгъэ волейбол командэхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм «АГУ-Мары» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Хъулъфыгъэ волейбол командэхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм «АГУ-Мары» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.


Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ
КIэух ешIэгъоу Адыгэ къэралыгъо университетым щызэхащагъэм «АГУ-Мары» 3:1-у «Мые­къуапэм» щытекIуагъ. Зэнэкъо­къум уеплъынкIэ гъэшIэгъоныгъэ. Апэрэ едзыгъуи 2-р «АГУ-Мары» ыхьыгъ. «Мыекъуапэм» ящэнэрэ едзыгъом текIоныгъэр къызыщыдехым, зэIукIэгъур нахь къин хъугъэ.

Пчъагъэр зэфэдизэу бэрэ къы­хэкIыгъ: 5:5, 12:12, 17:17. «Мые­къуапэр» ыпэкIэ пхъашэу зилъыкIэ Iэгуаом еощтыр къэшIэгъуаеу щытыгъ. ЕшIакIохэм хэкIыпIэшIу­хэр къагъотыщтыгъэх. «АГУ-Мары» студентхэр щешIэх. Зэпэмычыжьэхэу мэуцухэшъ, Iэгуаор псынкIэу зэфадзыжьы. Хъагъэм нахь лъагэу зызыIэтыщтыр, Iэгуаом еощтыр къэшIэгъошIоп.

КIэух ешIэгъур пчъагъэмкIэ зэтэгъапшэ: 18:17, 20:17, 21:19, 22:21, 23:23, 24:23. «Мыекъуапэм» ехьы, ау гугъэм хигъахъо­рэп. Студентхэм пчъагъэр зэфэдиз ашIы, текIоныгъэр 26:24-у къыдахы.

Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дмитрий Щербаневыр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ командэхэм афэгушIуагъ. Кубокхэр, медальхэр, щытхъу тхылъхэр аритыжьыгъэх, шIоу щыIэр къа­дэхъунэу афиIуагъ. Псауныгъэм игъэпытэн фэгъэхьыгъэ зэнэ­къо­къухэр нахь игъэкIотыгъэу тапэкIи зэрэзэхащэщтхэм физкультурэм пыщагъэхэр щигъэгъозагъэх.

«АГУ-Мары» итренерэу Андрей Шопиным зэхэщакIохэм, зэнэкъо­къум хэлэжьагъэхэм «тхьашъуегъэпсэу» къариIожьыгъ.

Сурэтхэм арытхэр: «АГУ-Мары» ыкIи «Мыекъуапэ» волейбол ешIэх; апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ командэм фэгушIох.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х