Гугъэр егъэпытэ Гугъэр егъэпытэ

Гугъэр егъэпытэ Гугъэр егъэпытэ
Спорт
admin
Фото: Адыги.RU
08:34, 19 февраль 2019
358
0
«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Кубань» Краснодар — 24:34 (10:15). Щылэ мазэм и 23-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Саблев, В. Соколов. «АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кушнырь, Толмачева, Баскакова; ешIакIохэр: Зубова — 3, Дмитриева, Дворцевая — 9, Дьяченко — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Кубань» Краснодар — 24:34 (10:15). Щылэ мазэм и 23-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Саблев, В. Соколов. «АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кушнырь, Толмачева, Баскакова; ешIакIохэр: Зубова — 3, Дмитриева, Дворцевая — 9, Дьяченко —

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Кубань» Краснодар — 24:34 (10:15).
Щылэ мазэм и 23-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Саблев, В. Соколов.
«АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кушнырь, Толмачева, Баскакова; ешIакIохэр: Зубова — 3, Дмитриева, Дворцевая — 9, Дьяченко — 3, Долина, Пуленко, Неупокоева — 2, Васильева — 1, Сорокина, Кириллова — 5, Загайко — 1, Краснокутская.
«Кубань» къыхэщыгъэхэр: Фролова — 7, Баркялова — 6, Скоробогатченко — 7, Голуб — 5, Матлашова
— 3, Самойленко — 2.


Гугъэр егъэпытэ Гугъэр егъэпытэ
Ксения Зубовар «Кубань» иухъумакIохэм апхырыкIи, къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ — 3:1. Ащ фэдэ егъэжьэгъум тигъэгу­шIуагъ, ау Краснодар къикIыгъэ­хэм зэIукIэгъур къашIопхьыныр Iоф къызэрыкIоу зэрэщымытым гугъэр тIэкIихыщтыгъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 2:0, 3:1, 3:9, 4:10. Алиса Дворцеваям, Инесса Неупокоевам зэрызэ хъагъэм Iэгуаор радзэ — 6:11. «Кубань» икIэрыкIэу тегъэгумэкIы. Д. Голуб, Я. Фроловам зэ­кIэлъыкIоу тикъэлапчъэ Iэгуаор къыдадзэ.

«Кубань» шъуамбгъоу, псынкIэу ешIэ. ОшIэ-дэмышIэу ыпэкIэ къызилъыкIэ тиухъумакIохэр ешIакIохэм пхъашэу апэуцунхэу игъо ифэхэрэп. ТикъэлэпчъэIутхэу Маргарита Кушнырь, Люд­мила Баскаковар дэеу ешIэхэрэп шъхьае, «Кубань» зэгурыIоныгъэу хэлъыр къягуао.

ЯтIонэрэ едзыгъор заублэм, Татьяна Кирилловам, Алиса Двор­цеваям хъагъэм Iэгуаор дахэу заулэрэ радзэ. Анастасия За­гай­ко ухъумакIохэм ябэнызэ Iа­пшъэ­кIэ лъхъанчэу ыдзыгъэ Iэгуаор «Кубань» ихъагъэ щэчэрэгъу. ИкIэрыкIэу гугъэм зыкъытфе­гъэзэжьы: 12:15, 16:18, 17:19. «Кубань» а уахътэм хэкIыпIэхэр къегъотых.

А. Скоробогатченкэм, Е. Баркаловам, Я. Фроловам «Адыифым» икъэлапчъэ Iэгуаор къыдадзэ: 19:26, 20:28, 21:30. Ти­командэ анахьэу къыхэщырэ Ксения Дьяченкэм шъобж къызытыращэм врачыр къеIази, ешIапIэм къихьажьыгъ, ущытхъу­нэу ешIагъ. Арэу щытми, «Кубань» текIоныгъэм нахь фэхьазырэу зэрэщытыр зэнэкъокъум къыщылъэгъуагъ. «Адыифым» къо­гъупэхэр дэеу егъэфедэх, гупчэм щыпхырыкIыныр къыдэ­хъурэп — ахэр къегоуагъэх.Пресс-зэIукIэр

«Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ тикомандэ хэт­хэ ешIакIохэр суперлигэм икъоу фэмыхьазырхэу, ныбжьыкIаIохэу ылъытагъ. К. Дьяченкэм дезы­гъэштэн зылъэкIыщт ешIакIоу ти­Iэр макIэ. А. Загайко, А. Дворцеваям, нэмыкIхэм опыт яIэ охъу­фэ уяжэн фае.Анахь дэгъухэр

ЕшIэкIо анахь дэгъухэр зэхэщакIохэм къыхахыгъэх. Ярослава Фроловар «Кубань» къыха­гъэщыгъ, Ксения Дьяченкэр — «Адыифым».

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, республикэм испорт еджапIэ гандболымкIэ итренерэу Эльвира Ищенкэр анахь дэгъоу ешIэгъэ спортсменкэхэм афэгушIуагъ, шIухьафтынхэр аритыжьыгъ.ТизэдэгущыIэгъухэр

— ЗэхэщакIохэм сыкъызэрэха­гъэщыгъэм фэшI сафэраз, — къы­тиIуагъ Ярослава Фроловам. — «Кубань» иешIакIохэм, тренерхэм сакъыщытхъу сшIоигъу. Ахэр арых текIоныгъэм тыфэзыщагъэхэр. Мыекъуапэ дэгъоу къыщытпэ­гъокIыгъэх, зэнэкъокъур гъэшIэгъонэу кIуагъэу сэлъытэ.

* * *

— «Адыифым» иешIакIэ хи­гъэхъон ылъэкIыщт, типшъашъэ­хэм гуетыныгъэ ахэлъ, — къеIуатэ Ксения Дьяченкэм. — «Кубань» тытекIон тымылъэкIыгъэми, «Адыифыр» зэрэлъыкIотэщтыр ешIакIэу къэдгъэлъэгъуагъэм къы­ушыхьатыгъ. Спортыр зикIа­сэхэу къытфэгумэкIыгъэхэм, Iэгу къытфытеуагъэхэм «тхьа­шъуегъэпсэу» ясIожьы сшIоигъу. Зичэзыу ешIэгъухэм яплъынхэу къетэгъэблагъэх.ЕплъыкIэхэр

Джэнчэтэ СултIан тыщэкIэ

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ гандбол командэ, «Кубань» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Ев­гений Трефиловым ­иеплъыкIэхэр къытфиIо­тэн­хэу телъэIугъ.

— Спорт псэолъэ дэгъухэр Адыгеим щашIыгъэх, ахэр хэ-гъэгу шапхъэхэм адештэх, — къытиIуагъ Евгений Трефиловым. Спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» сыщыIагъ, сшIогъэшIэгъонэу сеплъыгъ. Кобл Якъубэ ыцIэ зы­хьырэ Унэшхори зэтегъэпсыхьагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат си­нэIуас. Спортым мэхьэнэшхо зэ­рэритырэр тигуапэ.

— Евгений, Джэнчэтэ СултIан уригъусэу «Адыифым» итренерэу Iоф зэрэпшIагъэр тщыгъупшэрэп.

— Сэри а илъэсхэр шIукIэ сыгу къэкIыжьых. Джэнчэтэ СултIан Адыгеим игандбол лъапсэу фишIыгъэр дгъэпытэн, дгъэбэ-гъон фае. ГандболымкIэ кIэлэцIыкIу спорт еджапIэ республикэм иI — ар IофшIэгъэ дэгъу.

— «Адыифыр» ауж къи­нэ­хэрэм ахэт, ащ тегъэгу­мэкIы.

— Непэ «Адыифым» сеплъыгъ, уасэ фэсшIыгъ. НыбжьыкIэхэр командэм аштагъэх — ар дэгъу, ау опыт зиIэу хэтыр макIэ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэ заулэ «Адыифым» къырагъэблагъэмэ, иешIакIэ хигъэхъон ылъэ­кIыщт. Командэ пэпчъ хэкIыпIэхэм алъэхъу — «Адыифым» иешIакIэ зэхъокIыныгъэхэр ищыкIагъэх. Тренер дэгъухэм ащэкIэ — арэущтэу сэ сэлъытэ.

— «Кубань» ешIэгъуи 2 — 3 охътэ гъэнэфагъэкIэ къытитын ылъэкIыщтба?

— Джэуапэу ащ къестыжьыщтыр сшIэрэп. «Кубань» медальхэм афэбанэ, чIыпIэ хэхыгъэхэр дгъэпытэнхэ фае. Джэнчэтэ Сул­тIан фэдэ тренер Адыгеим ымыгъотыщтми, иешIакIэ зэрэхигъэхъощт амалхэр ерэгъэфедэх.

— ЗэкIэ зэIукIэгъухэр пшIуа­­хьыхэ зыхъукIэ, те­кIо­ныгъэм уфэбэнэныр къин дэдэ мэхъу.

— КъызгурэIо зыфапIорэр. Те­кIоныгъэм уфэ­бэнэным уфэмы­хьазырэу спор-
тым гъэхъагъэ щыпшIыщтэп.

Апэ ор-орэу узытекIожьын фае, етIанэ ощ нахь лъэшхэм къа­шIопхьыным упылъыщт. «Адыифым» гъэхъа­гъэхэр ышIынхэу фэсэIо.

— Тхьауе­гъэ­псэу.

ЕмтIылъ Нурбый.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х