Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Спорт » Ныбджэгъухэр афэгушIох Ныбджэгъухэр афэгушIох

Ныбджэгъухэр афэгушIох Ныбджэгъухэр афэгушIох

Ныбджэгъухэр афэгушIох Ныбджэгъухэр афэгушIох
Спорт
zafe
Фото: Адыги.RU
08:34, 19 февраль 2019
226
0
Дунаим дзюдомкIэ и Ассоциацие 2018-рэ илъэ­сым дзюдомкIэ бэнэкIо ыкIи тренер анахь дэгъухэр къыхихыгъэх. Дунаим дзюдомкIэ и Ассоциацие 2018-рэ илъэ­сым дзюдомкIэ бэнэкIо ыкIи тренер анахь дэгъухэр къыхихыгъэх.

Дунаим дзюдомкIэ и Ассоциацие 2018-рэ илъэ­сым дзюдомкIэ бэнэкIо ыкIи тренер анахь дэгъухэр къыхихыгъэх.


Ныбджэгъухэр афэгушIох Ныбджэгъухэр афэгушIох
Iофтхьабзэу «Дзюдом игений» зыфиIорэм зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх. ТIуапсэ испорт еджа­пIэу N 1-м итренерэу Нэгъуцу Джамболэт, бэнакIохэу Михаил Игольниковыр (хъулъфыгъэхэм), Нэгъуцу Данэ (пшъашъэхэм) къахагъэщыгъэх. Данэ Нэгъуцу Джамболэт ыпхъу.

Тренер ыкIи бэнэкIо анахь дэгъухэм якъыхэхын хэлэжьагъэх Белоруссием, Болгарием, Израиль, Канадэ, Латвием, Хор­ватием, США-м, Урысыем спортымкIэ яIофышIэхэр.

Нэгъуцу Джамболэт Адыгэ къэ­ралыгъо университетыр къыу­хыгъ, Мыекъуапэ бэнэпIэ еджапIэм иIэпэIэсэныгъэ щыхигъэ­хъуагъ. щытхъуцIэ къызэрэфаусы­гъэм фэшI иныбджэгъухэу Нэ­псэу Бислъан, Тыкъо Аслъан, Бастэ Сэ­лым фэгушIуагъэх, игъэхъа­гъэ­хэм ахигъэхъонэу фэлъэIуагъэх.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х