Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Политика » Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх

Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх

Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх
Политика
zafe
Фото: Адыги.RU
00:04, 18 февраль 2019
381
0
АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ УФ-м къыдэгъэкIыжьынымкIэ ыкIи сатыушIынымкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ инвестиционнэ форумым иIофшIэн къыхиубытэу зэIукIагъэх. АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ УФ-м къыдэгъэкIыжьынымкIэ ыкIи сатыушIынымкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ инвестиционнэ форумым иIофшIэн къыхиубытэу зэIукIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ УФ-м къыдэгъэкIыжьынымкIэ ыкIи сатыушIынымкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ инвестиционнэ форумым иIофшIэн къыхиубытэу зэIукIагъэх.

Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх
Адыгеим инвестиционнэ амалэу IэкIэлъхэр, форумым хэлажьэхэрэм апагъохынэу къыращэлIагъэхэр федеральнэ министрэм ЛIышъхьэм ригъэ­лъэгъугъэх. Джащ фэдэу респуб­ликэм щыпхыращырэ проектхэми ягугъу къышIыгъ. Анахь инхэм ащыщых жьыбгъэкIэ Iоф зышIэщт паркыр, «МЕГА-Адыгея» зыфиIорэ сатыу гупчэм изегъэушъомбгъун.

Денис Мантуровым респуб­ликэ хабзэм инвестициехэм якъещэлIэнкIэ Iофэу ышIэрэм осэшIу къыфишIыгъ.

Республикэм зэкIэмкIи къыщахьыжьырэмкIэ Адыгеим къэгъэлъэгъонышIухэр зэриIэхэр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ, илъэсым икIэуххэмкIэ ащ проценти 2,4-рэ къыхэхъонэу ыкIи сомэ миллиарди 107,8-рэ хъунэу агъэнафэ.

«ЗэкIэмкIи къахьыжьырэм ипроцент 15 промышленностыр ары зыубытырэр. Аужырэ илъэс­хэм макроэкономическэ къэгъэ­лъэгъонхэмкIэ республикэм хахъохэр иIэх. IэкIыбым къыщашIыхэрэр шъолъырым къыщыдагъэкIы­хэрэмкIэ зэблэхъугъэнми, экономическэ хэхъоныгъэхэм якъэкIуапIэу инвестициехэм якъещэлIэн мэхьэнэ ин ятэты. Индустриальнэ паркхэм япроектхэри пхырытэщых», — къы­Iотагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ парк шъолъырхэм язегъэушъомбгъун республикэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэм. Форумым къыщагъэлъэгъуагъэ­хэм ащыщ индустриальнэ паркэу Яблоновскэм щашIынэу ра­хъухьэрэр. Краснодар пэмы­чыжьэу гектар 364-м ар тыра­шIыхьащт.

Денис Мантуровым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, инвесторхэм, республикэм ихъызмэтшIапIэхэм агъэфедэн алъэкIыщт IэпыIэгъу амалхэр щыIэх. ЫнаIэ зытыригъэтыгъэхэм ащыщых жьыбгъэ­кIэ Iоф зышIэщт электростанцием ипроектэу Адыгеим щагъэцакIэрэм ишIуагъэкIэ энергетикэм ылъэныкъокIэ щыIэ хъурэ амалхэр.

____________________________

Форумым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Ингка компание купхэу Урысыем щы­Iэ­хэм япащэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу щадыри­Iагъ. Унэгъо сатыу гупчэу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэм ишIынрэ игъэ­кIэжьынрэ япхыгъэ инвестиционнэ проектэу ООО-у «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» зыфиIорэм пхырищырэм игъэцэкIэн епхыгъэ Iофы­гъохэм атегущы­Iа­гъэх.

Инвестиционнэ зэзэгъыны­гъэм икъыхэхын дэлэжьэнхэу лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх.
«Сатыу гупчэу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэм зызэрэрагъэ­ушъомбгъущтым къегъэлъагъо тиреспубликэ экономическэ амал дэгъухэр зэриIэхэр, инвестициехэр къыхалъхьанхэмкIэ цыхьэшIэгъоу зэрэщытыр. АдыгеимкIэ а проектыр федэ, бэшIагъэу гъусэныгъэ зыдытиIэхэмрэ тэрырэ тазыфагу зэфыщытыкIэ дэгъухэр илъ хъугъэ. Iофыгъоу дгъэнэфагъэхэм тадэмыхыным, IэпыIэгъу тафэхъуным тафэхьазыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

«Ингка Сентерс Рус Менеджментым» игенеральнэ пащэу София Трофимовам псэолъа­кIэхэм яшIын фэгъэхьыгъэ документ гъэнэфагъэхэм ягъэхьазырынкIэ, энергосетьхэм зэрапашIэщтхэм япхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъугъэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр риIуагъ.

Ингка компание купхэу Урысыем щыIэхэм япащэхэм я Совет итхьаматэу Патрик Антони зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, сатыу гупчэу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэм изегъэушъомбгъунрэ игъэкIэжьынрэ япхыгъэр компанием иинвестиционнэ проект анахь инэу непэ Урысыем щыпхырищырэр ары.

Инвестиционнэ проектым 2017-рэ илъэсым Iоф дашIэу рагъэжьагъ. «Ингка Сентерс Рус Менеджментым» имурад квадратнэ метрэ мини 190-м нэсэу гупчэм зыригъэушъомбгъунэу, сатыушIыпIэхэр, гъогу зэхэкIыпIэхэр ыгъэкIэжьынхэу. СатыушIыпIакIэхэу къызэIуахыщтхэм нэбгырэ мини 2 фэдизмэ Iоф ащашIэн алъэкIыщт. ИлъэсиплIырэ зыуж итыщтхэ проектым ипхырыщын сомэ миллиард 14 пэIухьащт.

Инвесторым къызэритыгъэмкIэ, IэрышI псэуалъэу «Лагуна», тучанэу «Леруа Мерлен» зыфи­Iохэрэм яшIын джыдэдэм аухы. Унэр дунэе экологическэ сертификацие шIыгъэным ыуж итых, укъэбзалъэхэр агъэпсыгъахэх.

Мы проектым ипхырыщынкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зехьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр джыри зэ КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ.

____________________________

Адыгэ Республикэмрэ СМП Банкымрэ зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Банкым игъэ­IорышIапIэ итхьаматэу Александр Левковскэмрэ аIапэ документым кIа­дзэжьыгъ.

«АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иIэу щыт банкыр республикэ программэхэм ыкIи социальнэ-экономикэ лъэныкъом ипроект­хэм чанэу ахэлэжьэным. Пстэуми апэу ар зыфэгъэхьыгъэр бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу язытыщт амалхэм ягъэунэфын, экономикэм исектор, инвестиционнэ проектхэр, джащ фэдэу ипотечнэ кредитхэр ятыгъэнхэр, банк фэIо-фашIэхэр цIыфхэм ыкIи бизнесым афэ­гъэцэкIэгъэнхэр ары», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы Банкымрэ Адыгэ Респуб­ликэм ипащэхэмрэ азыфагу илъ зэпхыныгъэр зыфытегъэ­псы­хьагъэр Адыгеим щыIэкIэ-псэукIэу илъыр нахьышIу шIыгъэным пае зэдызэшIуахырэ Iофтхьабзэхэм зарагъэушъомбгъуныр арэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ Банкым игъэIорышIапIэ итхьаматэу Александр Левковскэм.

«Коммерческэ банк къодыеу щытыныр арэп ащ ынаIэ зытыригъэтырэр, республикэм ихэ­хъоныгъэкIэ зишIуагъэ къэкIощт проект инхэм ягъэцэкIэнкIэ цыхьэшIэгъу гъусэгъоу ар щыт. Адыгэ Республикэм ипащэхэм тырягъусэу зэдэдгъэцэкIэрэ Iофым республикэм иэкономикэ лъэгэпIакIэм тещэгъэнымкIэ ишIуагъэ къызэрэкIощтым сицыхьэ телъ», — къыхигъэщыгъ Александр Левковскэм.
Зэдэлэжьэныгъэм тегъэ­псы­хьэгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэ­кIа­гъэ зыхъукIэ, къэралыгъо хабзэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьынымрэ якъулыкъухэм финанс фэIо-фашIэхэр афызэшIохыгъэнхэм япхыгъэ проект заулэмэ Iоф адашIэнэу хъущт, джащ фэдэу къэралыгъор къыхэлажьэзэ, предприятиехэмрэ организациехэмрэ яшIуагъэ арагъэ­кIыщт. Адыгэ Респуб­ликэм имызакъоу, муниципальнэ образованиехэу ащ хахьэ­хэрэми кредитхэр зэраIэкIагъэ­хьащтхэм фытегъэпсыхьэгъэ аукционхэу зэхащэхэзэ ашIыщтхэм Банкыр ахэлэжьэным фэхьазыр.

____________________________

Шъачэ щыкIорэ Урысые инвестиционнэ форумым Адыгеим иэкспозиционнэ площадкэу къыщызэIуахыгъэм къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогу­хэр» зыфиIорэм ипэщакIэу Вячеслав Петушенкэмрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ зэдэгущыIэгъу щызэдыряIагъ.

Зигугъу къэтшIыгъэ къэралыгъо компанием республикэм щыпхырищырэ проектхэм, Адыгеим итранспорт инфраструктурэ изегъэушъомбгъункIэ тапэкIэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм атегущыIагъэх. ГущыIэм пае, Адыгеим икIэу хы ШIуцIэ Iу­шъом екIолIэщт автомобиль гъогу тедзэхэм ягъэпсынкIэ амалэу щыIэхэр зэрагъэшIэщтых.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, хы ШIуцIэ Iушъом­рэ Къыблэ федеральнэ шъо­лъырым исубъектхэм яадминистративнэ гупчэхэмрэ алъыIэсынхэмкIэ республикэр анахь гъогу кIэкIэу щыт. Ащ нэмыкIэу Керчь лъэмыджыр къызэрэзэIуахыгъэм епхыгъэу Къыблэ федеральнэ шъолъырми, Адыгейми зекIоу къарыхьэрэр нахьыбэ хъугъэ. Джащ епхы­гъэу транспорт рыкIуапIэхэм язе­гъэушъомбгъун республикэмкIэ мэхьанэшхо иI.

А пшъэрылъым изэшIохын пае къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр яIэпыIэгъоу Адыгеим проект заулэ щыпхыращы —Тыгъургъойрэ Лъэустэнхьаблэрэ адэжь гъогу зэхэкIыпIэхэр ащагъэпсых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэри­лъы­тэрэмкIэ, а гъогу зэхэкIыпIэхэр республикэм зыща­шIы­хэкIэ, транспортым изе­кIонкIэ хэбзэ-шапхъэу щыIэхэр нахь къыдэлъытагъэ хъущтых, гъогурыкIонри нахь щынэгъончъэщт.

«Республикэм иавтомобиль гъогухэу Краснодаррэ федеральнэ трассэу М4 «Дон» зыфиIорэмрэ апэблагъэхэр ары анахьэу чIыпIэ къин джыдэдэм итхэр. Гъогу зэ­хэкIыпIакIэхэм яшIын АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иI. Автомобиль гъогухэу бэу транспортыр зыщызекIохэрэм яIоф ащ нахь къыгъэпсынкIэщт. ГъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр амыукъонхэм, тыкъэзыуцу­хьэрэ дунаим зэрар рамыхыным тэркIэ мэхьанэшхо яI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Вячеслав Петушенкэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэгъэгум икъыблэ иинфраструктурэ зе­гъэушъомбгъугъэным къыдыхэлъытагъэу гъогухэм япхыгъэ программэхэр Адыгеим щыпхырыщыгъэнхэмкIэ федеральнэ IэпыIэгъу къаратыщт.
«Хэгъэгум и Къыблэ фэ­гъэхьыгъэу гухэлъ гъэнэфа­гъэхэр тиIэх. Ащ хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщт шIыкIэ зэфэшъхьафхэм тахэплъэ. Правительственнэ комиссием ушэтынхэр зызэхищэхэкIэ, хэкIыпIитIу горэ игъо къафэтлъэгъущт. Хэ­гъэгум и Къыблэ итранспорт инфраструктурэ лъэныкъо пстэ­умкIи хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнэу пшъэрылъ къэуцу», — къыIуагъ Вячеслав Петушенкэм.

Зигугъу къэтшIыгъэ къэра­лыгъо компанием ипащэхэм гъогу напцэхэм сатыушIыпIэхэр ащыгъэпсыгъэнхэмкIэ, лъэпкъ Iэпэщысэхэр, шхыныгъохэр ахэм ащащэнхэмкIэ республикэм игъоу ылъэгъугъэхэм къадырагъэштагъ. Адыгеим зекIохэр нахьыбэу къихьанхэмкIи ар амалышIоу щытыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х