Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Политика » Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо

Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо

Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо
Политика
admin
Фото: Адыги.RU
00:04, 18 февраль 2019
343
0
Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2019» зыфиIорэр Олимпийскэ паркым имедиагупчэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр ащ хэлажьэ. Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2019» зыфиIорэр Олимпийскэ паркым имедиагупчэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр ащ хэлажьэ.

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2019» зыфиIорэр Олимпийскэ паркым имедиагупчэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр ащ хэлажьэ.


Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо
Хабзэ зэрэхъугъэу, мы форумым къыщызэIокIэх Урысыем ыкIи IэкIыб къэралхэм якомпаниехэм яIэшъхьэтетхэр, тикъэралыгъо игубернаторхэр, шIэныгъэлэжьхэр ыкIи IофшIэн лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купэу Адыгеим икIыгъэри ащ хэлажьэ. Купым хэхьэх хэбзэгъэуцу, гъэцэкIэкIо къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм, бизнесым ялIыкIохэр. Адыгеим инвестиционнэ предложениехэм япакет къыгъэхьазырыгъ. Ащ нэмыкIэу инвестиционнэ площадкэ 67-рэ агъэнэфагъ. Мыщ дэжьым анаIэ зытырагъэтыгъэхэм ащыщ Адыгеим парк шъолъырхэу щызэхащэхэрэм зягъэушъомбгъугъэным. Инвестициехэм алъэныкъокIэ анахьэу ахэм анаIэ къа­тырадзэныр къызыхэкIырэр инженер ыкIи энергетическэ инфраструктурэ хьазырыр зиIэ чIыгу Iахьхэр бэджэндэу тыгъэн­хэмкIэ фэгъэкIотэныгъэ гъэнэфагъэхэр зэрэщыIэхэр ары.

Форумым программэ гъэшIэгъон, Iофыгъуабэ къызэлъызыубытырэ программэ игъэкIотыгъэ къыхеубытэ. Джащ фэдэу гугъапIэхэр нахь зэрапхыхэрэ инвесторхэм зэдэгущыIэгъухэр мэфитIум адыряIэщтых.

«Хабзэмрэ бизнесымрэ нахь шIуагъэ хэлъэу язэдэлэ­жьэ­ныгъэ гъэ­псыгъэныр ары анахьэу тынаIэ зытедгъэтырэр. Мы лъэныкъомкIэ гъэхъэ­гъэ шIукIаехэр тиIэх – инвесторхэм ящыкIэгъэ амалхэр ятэгъэгъо­тых, шэпхъэ-правовой базэри нахь екIоу зэрэщытыщтым тынаIэ тетэгъэты. Непэ Адыгеим инвестиционнэ зэдэ­лэ­жьэны­гъэмкIэ амалы­шIухэр аIэкIегъахьэх. ГугъапIэу тиIэхэр промышленностым, энергетикэм, агропромышленнэ комплексым, зекIоным ятэп­хых. Кластер екIо­лIакIэри инвесторхэм къызфагъэфе­дэнэу игъо афэтэ­лъэгъу. Ахэм атегъэпсыхьагъэу инвестиционнэ предложениехэри тэ­гъэхьазырых. ШIуагъэ къэзытырэ зэдэлэжьэныгъэм тыфэ­хьазыр. Форумым илъэхъан а Iоф­шIэным икIэуххэр нафэ къэхъущтых», — къыкIигъэ­тхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Апэрэ IофшIэгъу мафэм Адыгеим и ЛIышъхьэ Iэнэ хъураеу «Технологическэ зэхъокIыныгъэ инхэм ялъэхъан Урысые Федерацием ишъолъырхэм электросетевой комплексым ылъэныкъокIэ хэхъоныгъэу ашIыщтыр» зыфиIорэм хэлэжьагъ. Форумым ихъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ хъугъэ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ пленарнэ зэхэсыгъом зэрэхэлэжьэщтыр. Урысые инвестиционнэ форумыр «Здоровое общество. На пути к цели 80+» зыфиIорэмкIэ рагъэжьагъ. Джащ фэдэу ныбжьыкIэхэм предпринимательствэмкIэ я Мафэ ащ къыхиубытагъ.

Мы форумым ипрограммэ Iофтхьэбзэ 55-рэ къыделъытэ, ахэр лъэныкъуищмэ атегъэ­псыхьагъэу щытыщтых: регион политикэр, Урысыем IофшIэнымкIэ иIофхэм язытет, социальнэ повесткэр.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуИсточник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х