Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Пермь щыбэнагъэхэм тагъэгугъэ Пермь щыбэнагъэхэм тагъэгугъэ

Пермь щыбэнагъэхэм тагъэгугъэ Пермь щыбэнагъэхэм тагъэгугъэ

Пермь щыбэнагъэхэм тагъэгугъэ Пермь щыбэнагъэхэм тагъэгугъэ
Новости
zafe
Фото: Адыги.RU
19:31, 15 февраль 2019
197
0
Урысыем самбэмкIэ изэнэкъокъу къалэу Пермь щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Урысыем самбэмкIэ изэнэкъокъу къалэу Пермь щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Урысыем самбэмкIэ изэнэкъокъу къалэу Пермь щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Пермь щыбэнагъэхэм тагъэгугъэ Пермь щыбэнагъэхэм тагъэгугъэ
Адыгэ Республикэм самбэмкIэ иеджапIэ зыщызыгъасэхэрэм тыжьын, джэрз медальхэр къыдахыгъэх. Килограмми 100-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм якуп Вардкез Акопян тыжьыныр къыщихьыгъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир батырыр егъасэ.

ЛIыIужъу Азмэт, кг 90-рэ, Еутых Рэмэзан, кг 74-рэ, ЦIыкIу Рэмэзан, кг 57-рэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Джарымэкъо Нурбый, тренерэу Джарымэкъо Рустам ипащэхэу Еутых Рэмэзан самбэм зыфегъасэ. ЦIыкIу Рэмэзан иапэрэ тренерыр Шъэумэн Байзэт. Джырэ уахътэ Р. ЦIыкIум- рэ А. ЛIыIужъумрэ япащэр тренер ныбжьыкIэу Джарымэкъо Рустам.

— Пермь щыкIогъэ зэIукIэгъу- хэм тшIогъэшIэгъонэу тяплъыгъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республи- кэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адамэ. – Самбэр Олимпиадэ джэгунхэм ахагъэхьаным фэшI Олим- пиадэм и Дунэе Комитет егъэ- жьэпIэшIухэр ышIыгъэх. Самбэр спорт лъэпкъэу зэрэщытыр къызыщиIорэ унашъор Комитетым ыштагъ. Адыгеим ибэнакIохэм самбэмкIэ гъэхъагъэхэр дунаим щашIыгъэх. НыбжьыкIэу тиеджапIэ зыщызыгъасэхэрэм медальхэр тапэкIи къахьыщтхэу тэгугъэ.

— Краснодар краим ихэшыпыкIыгъэ командэ фэбэнагъэх тинарт шъаохэр. Шъхьащэфыжь щапIугъэ ЛIышэ Хьарунэ килограмм 52-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп дышъэр къыщихьыгъ Фэдз щыщэу, Адыгэ Республикэм изас- луженнэ тренерэу Псэунэ Муратэ ыгъэсэрэ ЛIышэ Хьаруни Пермь тыщыIэу тафэгушIуагъ, тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Делэкъо Адамэ. — Зэкъош кIалэхэр зэготхэу нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

— Вардкез Акопян Европэм дзюдомкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу Санкт-Петербург мэзаем и 16 — 17-м щыкIощтым хэлэжьэщт, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир. — Пермь тыщыIэу дзюдомкIи банэхэрэм гущыIэгъу тафэхъугъ, спорт лъэпкъитIури бэмэ ашIогъэшIэгъон.

Сурэтым итхэр: Адыгеим икомандэ хэтхэу Пермь щыIагъэхэр.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х