Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм шъуащысакъ! МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм шъуащысакъ!

МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм шъуащысакъ! МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм шъуащысакъ!

МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм шъуащысакъ! МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм шъуащысакъ!
Новости
zafe
Фото: Адыги.RU
19:31, 15 февраль 2019
188
0
Мы чIыпIэхэм хъугъэ-шIагъэхэр къащымыхъунхэм фэшI пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Внимание, переезд!» зыфиIорэр Адыгеим иавтоинспекторхэмрэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм и Общественнэ совет илIыкIохэмрэ зэхащагъ. Мы чIыпIэхэм хъугъэ-шIагъэхэр къащымыхъунхэм фэшI пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Внимание, переезд!» зыфиIорэр Адыгеим иавтоинспекторхэмрэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм и Общественнэ совет илIыкIохэмрэ зэхащагъ.

Мы чIыпIэхэм хъугъэ-шIагъэхэр къащымыхъунхэм фэшI пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Внимание, переезд!» зыфиIорэр Адыгеим иавтоинспекторхэмрэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм и Общественнэ совет илIыкIохэмрэ зэхащагъ.


МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм шъуащысакъ! МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм шъуащысакъ!
Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм плакатхэр аIыгъхэу транспорт амалхэр зезыфэхэрэр мэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм гъунэгъоу зекIуалIэхэкIэ анахьэу сакъыныгъэ къызщыхагъэфэным ыкIи шIокI имыIэу гъогурыкIоным ишапхъэхэр агъэцэкIэнхэм анаIэ тырарагъэдзагъ.

Общественнэ советым хэтэу Светлана Шубинам водительхэм зэдэгущыIэгъу­хэр адишIыгъэх. МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэр зэфэшIыгъэу водительхэр зыIухьэхэкIэ, мыгузажъохэу къызэIуахыжьыфэ зэрежэнхэ фаер агуригъэIуагъ. Ащ фэдэ зекIокIэ тэрэзым щынэгъончъэнымкIэ мэхьанэ зэриIэр пстэуми къы­хагъэщыгъ.

Мы лъэныкъомкIэ гъогурыкIоным ишапхъэ зыукъорэм административнэ пшъэдэкIыжьэу къежэрэр, ежь ищыIэныгъэ имызакъоу, нэмыкI цIыфхэри щынэгъо чIыпIэ зэрэригъэуцохэрэр полицейскэхэм агу къагъэкIыжьыгъ.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


Загрузка...
х