Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Политика » Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ

Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ

Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ
Политика
admin
Фото: Адыги.RU
19:31, 14 февраль 2019
278
0
Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу Виталий Шуликэ Адыгеим къэкIуагъ. Адыгэ Рес­публикэм и МВД иколлегие изэхэсыгъо хэлэжьэнхэм ыпэкIэ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ полицием игенерал-майорэу Виталий Шуликэрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм зэIукIэгъу щызэдыряIагъ. Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу Виталий Шуликэ Адыгеим къэкIуагъ. Адыгэ Рес­публикэм и МВД иколлегие изэхэсыгъо хэлэжьэнхэм ыпэкIэ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ полицием игенерал-майорэу Виталий Шуликэрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу Виталий Шуликэ Адыгеим къэкIуагъ. Адыгэ Рес­публикэм и МВД иколлегие изэхэсыгъо хэлэжьэнхэм ыпэкIэ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ полицием игенерал-майорэу Виталий Шуликэрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.


Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ
Адыгеим рэхьатныгъэмрэ щынэгъончъагъэмрэ къыщыухъумэгъэнхэмкIэ республикэ хэбзэ Iэшъхьэтетхэмрэ по­лициемрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтым епхыгъэ Iофыгъохэм ахэр атегущыIагъэх.

«Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ, цIыфхэм щынэгъончъагъэ яIэным мыщ лъэшэу тынаIэ щытетэгъэты. Республикэм бзэджэшIагъэу щызэрахьэрэр бэп. Зэлъыпы­тэу мэфищэ тхьамыкIагъо гори къэмыхъугъэу, бзэ­джэшIагъи зэрамыхьагъэу бэмышIэу агъэунэфыгъ. АщкIэ зишIуагъэ къакIорэр республикэм иполицейскэхэм зэдырагъаштэзэ Iоф зэрашIэрэр ары», — къы­хигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэ республикэ гъэцэкIэкIо хабзэмрэ Адыгэ Республикэм и МВД-рэ азыфагу зэдэлэжьэныгъэ дэгъу зэрилъыр къыIуагъ, зигугъу къэтшIыгъэ ведомствэм иIофхэр дэгъоу зэхищэхэу ылъытагъ. Ащ фэгъэхьыгъэу нахь игъэкIотыгъэу коллегием изэхэсыгъо къыщаIощт.
Республикэм иобщественнэ-политикэ Iофхэм язытет зыфэдэщтыр бэкIэ зэлъы­тыгъэр полицейскэхэм яIофшIакI ары. Республикэм иIофхэр зыпкъ зэритхэм, цIыфхэм щынэгъончъагъэ зэряIэм дэ­гъоу къеушыхьаты республикэм и МВД иIофы­шIэхэм якъулыкъу дэгъоу зэрэзэхащэрэр», — къыхигъэщыгъ Виталий Шуликэ.

ЗэIукIэгъум илъэхъан джащ фэдэу Адыгеим и МВД мылъку къызэрэфыхагъэкIыщтым, ведомствэр мылъкукIи, тех­никэкIи нахьышIоу зэтегъэпсыхьэгъэ­ным япхыгъэ Iофыгъохэри къыщаIэты­гъэх. Виталий Шуликэ республикэм иIофхэм язытет зыщигъэгъозэн, Адыгеим и МВД икъулыкъу заулэмэ ащыIэн имурад.

КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием и МВД иIэшъхьэтетхэм республикэм анаIэ къызэрэтырагъэтырэм фэшI зэрафэразэр, республикэм щынэгъончъагъэр къыщыухъумэгъэнымкIэ республикэ хэбзэ Iэшъхьэтетхэр Адыгеим и МВД тапэкIи IэпыIэгъу зэрэфэхъущтхэр, программэхэмрэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэ­хэмрэ ягъэцэкIэн зэрэлъагъэкIотэщтыр къыIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, муниципалитетхэм къащегъэжьагъэу тыдэрэ чIы­пIи ахэм ягъэцэкIэн лъэшэу анаIэ щатырагъэтыщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуИсточник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)

Загрузка...