Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Политика » ЦIыфхэм афызэIухыгъэу ЦIыфхэм афызэIухыгъэу

ЦIыфхэм афызэIухыгъэу ЦIыфхэм афызэIухыгъэу

ЦIыфхэм афызэIухыгъэу ЦIыфхэм афызэIухыгъэу
Политика
zafe
Фото: Адыги.RU
19:31, 14 февраль 2019
424
0
Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм тыгъуасэ амал яIагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат занкIэу зыфагъэзэнэу. Телеканалэу «Россия 24» зыфиIорэмкIэ телерадиокомпаниеу «Адыгеим» иуахътэ къыриубытэу пчыхьэм сыхьатыр 9-м къыщыублагъэу 11-м нэс цIыфхэм упчIэу яIэхэм джэуапхэр ЛIышъхьэм къаритыжьыгъэх. Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм тыгъуасэ амал яIагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат занкIэу зыфагъэзэнэу. Телеканалэу «Россия 24» зыфиIорэмкIэ телерадиокомпаниеу «Адыгеим» иуахътэ къыриубытэу пчыхьэм сыхьатыр 9-м къыщыублагъэу 11-м нэс цIыфхэм упчIэу яIэхэм джэуапхэр ЛIышъхьэм къаритыжьыгъэх.

Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм тыгъуасэ амал яIагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат занкIэу зыфагъэзэнэу. Телеканалэу «Россия 24» зыфиIорэмкIэ телерадиокомпаниеу «Адыгеим» иуахътэ къыриубытэу пчыхьэм сыхьатыр 9-м къыщыублагъэу 11-м нэс цIыфхэм упчIэу яIэхэм джэуапхэр ЛIышъхьэм къаритыжьыгъэх.


ЦIыфхэм афызэIухыгъэу ЦIыфхэм афызэIухыгъэу
КъумпIыл Мурат республикэм пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэр илъэситIу хъугъэ. Апэрэ зэнкIэ зэдэгущыIэгъу мыщ фэдэ шIыкIэкIэ зэхэщэгъэныр ежь къыхи­хыгъ ыкIи ащ мэхьанэшхо реты.

— Сыдигъуи хабзэр цIыф­хэм афызэIухыгъэн фаеу сэ­лъытэ. Ащ тетэу IофшIэнри гъэпсыгъэн фае. Фэдэ екIо­лIакIэм цIыфхэм ягумэкIыгъо­хэр нахь къызэIуехых, ахэм ядэгъэзыжьын къегъэпсынкIэ, шъолъырым ихэхъоныгъи бэ­кIэ ащ елъытыгъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къыхэгъэщыгъэн фае, сыдигъуи ежь ЛIышъхьэр цIыфхэм афызэIухыгъ, социальнэ хъы­тыухэм ащыриIэ нэкIубгъохэми закъыщыфагъазэ, джэуапи агъоты.

ЗэнкIэ зэдэгущыIэгъур зезыщагъэу телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ипащэу ЖакIэмыкъо Вячеслав къызэриIуагъэмкIэ, зэнкIэ зэдэгущыIэгъум ыпэ­кIи тхьамэфитIу иIэу упчIэхэм ­ятхын рагъэжьэгъагъ. Iофыгъо зэфэшъхьафхэмкIэ закъыфэзыгъэзагъэхэм япчъагъэ зэдэгущыIэгъур рагъэжьэным ехъулIэу нэбгырэ 800-м кIахьэщтыгъэ. Ащ нэмыкIэу телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ижурналистхэм республикэм ирайонхэр зэкIэ къакIухьэхи, видеофэгъэзэнхэр къащытырахыгъэх, ахэмкIи цIыфхэм ЛIышъхьэм зыкъыфагъэзагъ. ЗэнкIэ зэдэгущыIэгъур мэкIофэ телефониплIэу ащ фыхэхыгъагъэхэр зэпымыоу къытеуагъэх. УпчIэхэр щыIэныгъэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм афэгъэхьыгъагъэх: псауныгъэм икъэухъумэн, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, гъогухэм, псым язытет, нэмыкIыбэм.

ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным пае шъолъыр пащэхэм зэшIуахырэм, хэхъоныгъэу республикэм иIэхэм афэгъэхьыгъэу пэублэм КъумпIыл Мурат къыIотагъ, экономикэм, социальнэ лъэныкъом, инвестициехэм якъещэлIэнкIэ пшъэ­ры­лъэу зыфагъэуцужьхэрэм ягугъу къышIыгъ.

ЗэнкIэ зэдэгущыIэгъур джа охътэ дэдэм Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» иофициальнэ сайт, Ютубым джащ фэдэу къыщитыгъэх, радиоу «Говорит Майкоп» зыфиIорэм щедэIугъэх.

СыхьатитIу уахътэм къыриубытэу зиупчIэ иджэуап зэхэзыхынэу игъо имыфагъэхэм яIофыгъохэр ЛIышъхьэм инэп­лъэгъу ригъэкIыщтхэп — ахэр тхыгъэхэу IэкIагъэхьажьыщтых, ежь ышъхьэкIэ нэужым зэхифыжьыщтых.

ЗэнкIэ зэдэгущыIэгъур зэрэ­кIуагъэм, Iофыгъоу къыщаIэтыгъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр нахь игъэкIотыгъэу тигъэзет икъы­кIэлъыкIорэ къыдэкIыгъо­хэм арыжъугъотэщтых.

Сурэтыр Н. Гусевам тыри­хыгъ.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х