ЯлIыхъужъныгъэ щысэтехыпI

ЯлIыхъужъныгъэ щысэтехыпI
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
18:49, 13 февраль 2019
170
0
Тихэгъэгу идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъурэм ипэгъокIэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат заом хэлэжьагъэхэм аIукIагъ. Тихэгъэгу идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъурэм ипэгъокIэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат заом хэлэжьагъэхэм аIукIагъ.
Тихэгъэгу идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъурэм ипэгъокIэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат заом хэлэжьагъэхэм аIукIагъ.

ЯлIыхъужъныгъэ щысэтехыпI
АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэх. — Хэгъэгу чыжьэм щыIэхэу къэралыгъом пшъэрылъэу къафигъэуцугъэр зэрифэшъуашэу тицIыфхэм агъэцэкIагъ. ЛIыхъужъныгъэу ахэм зэрахьагъэр зыщыдгъэ­гъупшэ хъущтэп, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат. — Адыгеим икIыгъэ нэбгырэ 880-мэ Афганистан къулыкъу щахьыгъ, нэбгырэ 23-мэ апсэ щагъэтIылъыгъ. Зэо зэпэуцужьхэм ахэтыгъэ­хэр IэпыIэгъу зэфэхъухэу, аIэ зэкIэдзагъэу непэ зэрэзэготхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Афганистан щызэуагъэхэм ыкIи ащ сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм я Урысые общественнэ организациеу «Инвалиды войны» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ ипащэу Джарымэ Рэщыдэ къызэриIуагъэмкIэ, Афганистан иветеранхэм я Координационнэ совет республикэм щагъэпсыгъ. Ащ иIофшIэн зэрэзэхищэрэм къытегущыIагъ. Дзэ-патриотическэ пIуныгъэр, ныбжьыкIэхэр къулыкъум амыщэхэзэ Iоф адэшIэгъэныр, заом хэлэжьэгъэ ветеранхэр ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъум иIофышIэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъо­зэжьыгъэнхэр, къэралыгъор къыухъумэзэ зыпсэ зыгъэтIылъы­гъэхэм яшIэжь гъэлъэпIэгъэныр, яунагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр ары советыр зыдэлажьэрэр. Урысые общественнэ организациеу «Афганистан иветеранхэм я Урысые Союз» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу Николай Николенкэм къызэриIуагъэмкIэ, нэбгырэ 23-у заом щыфэхыгъэ­хэм мыжъобгъухэр афагъэуцугъэх. Саугъэтэу «ДзэкIолIхэм япсынэкIэчъ» зыфиIорэри рес­публикэм щагъэпсыгъ. Джащ фэдэу общественникхэм къызэIуахыгъэ музеим кIэлэеджа­кIохэр рагъэблагъэх, лIыхъужъныгъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр щызэхащэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ ветеранхэр гущыIэгъу фэхъугъэх, ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъо­хэр къаIотагъэх. КъумпIыл Му­рат ынаIэ къызэратетымкIэ зэ­рэфэразэхэр афганцэхэм ягущыIэ къыщыхагъэщыгъ. Зэо зэпэуцужьхэм ахэлэжьагъэхэм япсэупIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэным пащэхэр дэлажьэх, тихэгъэгу идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъурэм ехъулIэу Iофтхьабзэу республикэм щырагъэкIо­кIыщтхэм апэIуагъэхьанэу сомэ миллион афатIупщыгъ. Общественнэ организациехэм Iофэу ашIэрэм мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. — Юнармейцэхэм нахь игъэкIотыгъэу хэбзэ къулыкъухэри, ветеранхэри апы­лъын­хэ фае, — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ. — Джырэ уахътэ офицерхэм я Унэу Мыекъуапэ дэтыр юнармейцэхэм яштаб къыратыжьыным ты­дэлажьэ. «ДзэкIолIхэм япсы­нэкIэчъ» зыфиIорэ саугъэтым къыпыщылъ чIыпIэм игъэ­кIэжьын лъыдгъэкIотэщт. Афганистан щызэуагъэхэм ахъщэ IэпыIэгъу ядгъэ­гъо­тыным фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэри зэшIотхыщтых. Мэзаем и 18-м Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр хагъэ­унэфыкIыщт, мэзаем и 23-р хэгъэгум иухъумакIохэм я Маф. КъумпIыл Мурат зэхахьэм къе­кIолIагъэхэм а къэблэгъэрэ мэфэкIхэмкIэ афэгушIуагъ. Гъо­нэжьыкъо Сэтэнай.

Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)

Загрузка...