КIыхьэ зырамыгъэшIэу фежьагъэх

КIыхьэ зырамыгъэшIэу фежьагъэх
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
09:28, 13 февраль 2019
173
0
Мэзаем и 7-м къуаджэу Пэнэжьыкъуае культурэмкIэ и Унэ зэхэхьэ гъэшIэгъон щыкIуагъ. Мэзаем и 7-м къуаджэу Пэнэжьыкъуае культурэмкIэ и Унэ зэхэхьэ гъэшIэгъон щыкIуагъ.
Мэзаем и 7-м къуаджэу Пэнэжьыкъуае культурэмкIэ и Унэ зэхэхьэ гъэшIэгъон щыкIуагъ.
КIыхьэ зырамыгъэшIэу фежьагъэх
КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым иIофы­шIэхэр, наукэм, искусствэм ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм ащылажьэхэрэр районым ит еджапIэхэм ащеджэ­хэ­рэм, къоджэдэсхэм ыкIи адыгабзэмкIэ езыгъэджэ­­хэрэ кIэлэегъаджэхэм аIу­­кIагъэх. Мыщ хэлэжьа­гъэх Теуцожь районым иадминистрацие ипащэу Хьачма­мыкъо Азамат, ащ игуа­дзэу ХьэдэгъэлIэ Мариет, районым культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Теу­цожь Мариет, нэмыкI­хэри. Культурэм и Унэ икъэгъэ­лъэгъопIэ зал тIысыпIэ нэкI иIэжьыгъэп. Культурэм и Унэ ихудожественнэ пащэу Iэшъынэ Оксанэ хьакIэхэр къекIо­лIагъэхэм нэIуасэ зафешI нэужым зэIукIэгъур къызэ­Iуихынэу гущыIэ ритыгъ КъокIыпIэм щыпсэурэ ­лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музеим ипащэу Кушъу Нэфсэт. Ащ къыхигъэщыгъ ­культурэмкIэ ыкIи искусствэмкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщэгъэ Советым иапэрэ зэхэсыгъоу щылэ мазэм и 31-м щыIагъэм республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат къыщигъэ­уцугъэ пшъэрылъэу культурэ ыкIи искусствэ баеу тиIэр тиныбжьыкIэхэм, рес­публикэм щыпсэухэрэм зэкIэми алъыгъэIэсыгъэн зэрэфаер агъэцакIэзэ, Теуцожь районым иадминистрацие ипащэу Хьачма­мыкъо Азаматрэ ежыррэ мы зэIукIэгъур захащэнэу рахъухьагъ. Нэужым Теуцожь Мариет Iоф дашIэзэ непэрэ Iофтхьабзэр зэрэзэхащагъэр къыхигъэщыгъ.
— Сирайон гупсэ апэ сшIыгъэ, себгъукIошъугъэп, — къыкIигъэтхъыгъ Нэф­сэт, — ау шъуицыхьэ те­жъу­гъэлъ адрэ районхэм зэ­кIэми тазэранэсыщтым. ЗэIукIэгъур зезыщэрэ Оксанэ зэлъашIэрэ конст­руктор-модельерэу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу СтIашъу Юрэ гущыIэр ри­тыгъ. Юрэ иIофшIагъэу зыдищагъэхэм апылъ хъи­шъэр, ахэм ахилъхьэгъэ ыкIи къаIотэрэ гупшысэхэм игъэкIотыгъэу къатегущы­Iагъ. А гупшысэхэмкIэ рес­публикэм исхэр, дунаим тет цIыфхэр нахьышIум фиузэнкIы зэрэшIоигъор къыкIигъэтхъыгъ. Москва ООН-м щызэхищэгъэгъэ къэгъэлъэгъоным зыхэла­жьэм тырахыгъэгъэ слайдыр къыгъэлъэгъуагъ. Еджа­кIохэм яупчIабэмэ джэуапхэр къаритыжьыгъ. СтIашъум залым чIэсхэр бэрэ Iэгу фытеуагъэх. ЗэIукIэгъум къыщыгущыIагъэх ыкIи цIыфхэм яупчIэхэм джэуапхэр къаратыжьыгъ Урысые Федерацием инароднэ, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу, тхакIоу ыкIи драматургэу Пэрэныкъо Чатибэ, филологие шIэныгъэм­кIэ докторэу, Адыгэ Рес­публикэм наукэмкIэ иза­служеннэ IофышIэу, ака­де­микэу, профессорэу Ма­мый Руслъан, пэнэ­жьы­къуаехэм якъоджэгъоу Адыгэ Рес­публикэм зэпхыныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу ЯхъулIэ Аслъанчэрые. ЗэIукIэгъум ыкIэм ­лъэпкъ культурэм Теуцожь районымкIэ и Гупчэ ­илъэпкъ ансамблэу «Сэтэнаем» ыкIи мы гупчэм адыгэ къашъохэмкIэ икIэлэцIыкIу ансамблэу «Гу­нэфым» орэдхэр къаIуа­гъэх, къашъохэр къагъэ­лъэгъуагъэх. ЗэIукIэгъум цIыфхэр зэ­ригъэрэзагъэхэр къыхигъэ­щэу ахэм ацIэкIэ Адыгэ Республикэм ­инахьыжъхэм я Совет хэтэу ЯхъулIэ Пщымафэ «тхьашъуегъэ­псэу» зэкIэми къариIожьыгъ. Къэзэнэ Юсыф.

Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)

Загрузка...