Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Ошъогу щынэгъончъэным иушэтэкIуагъ

Ошъогу щынэгъончъэным иушэтэкIуагъ

Ошъогу щынэгъончъэным иушэтэкIуагъ
Новости
zafe
Фото: Адыги.RU
09:27, 13 февраль 2019
290
0
Урысыем и ЛIыхъужъэу, СССР-м изаслуженнэ летчик-ушэтакIоу Мызэгъ Владимир къызыхъугъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ къуаджэу Тэхъутэмыкъуае иапэрэ еджапIэ щыкIуагъ. Урысыем и ЛIыхъужъэу, СССР-м изаслуженнэ летчик-ушэтакIоу Мызэгъ Владимир къызыхъугъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ къуаджэу Тэхъутэмыкъуае иапэрэ еджапIэ щыкIуагъ.
Урысыем и ЛIыхъужъэу, СССР-м изаслуженнэ летчик-ушэтакIоу Мызэгъ Владимир къызыхъугъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ къуаджэу Тэхъутэмыкъуае иапэрэ еджапIэ щыкIуагъ.

Ошъогу щынэгъончъэным иушэтэкIуагъ
АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, АР-м шIэныгъэмрэ гъэ­сэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, народнэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Хьатит Алый, Урысыемрэ Адыгеимрэ янароднэ артистэу Кукэнэ Мурат, Мызэгъ Владимир иныбджэгъугъэхэр, Тэхъутэмы­къуае инахьыжъхэмрэ ицIыф гъэшIуагъэхэмрэ, районым хэхьэрэ псэупIэхэм япащэхэр зэхахьэм хэлэжьагъэх. Мызэгъ Владимир Советскэ Дзэм 1948-рэ илъэ­сым къыщыублагъэу хэ­тыгъ, быбын-ушэтын IофшIэным къыхиубытэу гражданскэ авиацием хэхьэрэ самолет пстэури сыд фэдэ лъэныкъокIи ыушэтыгъ. Сыхьат мин 11-м ехъу ащ ыбы­быгъ. Самолетхэу «Ту-154 А», «ТУ-154 М», «Ту-154 В»,  «Ил-86» зыфиIохэрэм къэралыгъо ушэтынхэр ара­шIылIэхэ зэхъум, летчик- ушэтэкIо шъхьаIэу Владимир щытыгъ. Методическэ тхыгъэхэм ар яавтор, илъэ­сыбэрэ Къэралыгъо шIэныгъэ-ушэтэкIо институтым и УшэтэкIо совет хэтыгъ, СССР-м ыкIи нэмыкI къэралыгъохэм ягражданскэ авиацие летчик шъэ пчъа­гъэ фигъэхьазырыгъ. 1975-рэ илъэсым гражданскэ авиацием илетчик-ушэтакIохэмкIэ апэрэу щытхъуцIэу «СССР-м изаслуженнэ летчик-ушэтакIу» зыфиIорэр Мызэгъым къыфагъэшъошагъ, мы IофшIэныр 1990-рэ илъэсым нэс ыгъэцэкIагъ. Нэужым ошъогу къухьэхэм ящынэгъончъагъэ и Гупчэ, Къэралыгъо шIэныгъэ-ушэтын институтым ащылэжьагъ.
Авиационнэ техникэм иушэтынкIэ къызхигъэфэгъэ лIыгъэмрэ лIыхъужъныгъэмрэ апае УФ-м и Президент иунашъокIэ 1995-рэ илъэсым Мызэгъ Владимир Урысые Федерацием и ЛIыхъу­жъыцIэр къыфагъэшъошагъ. Адыгеир зэрыгушхорэ ЛIыхъужъым ыцIэ дышъэ хьарыфхэмкIэ щытетхагъ Хэгъэгу зэошхом и Гупчэ музей Щытхъум изалэу хэтым, Москва ТекIоныгъэм и Парк ар дэт.
Тэхъутэмыкъуае иапэрэ еджапIэ Мызэгъ Владимир ыцIэ ехьы. Зэхахьэу мы еджапIэм щызэхаща­гъэм гущыIэ фабэхэр ЛIыхъужъым къыщыфа­Iуагъэх, ищыIэныгъэ гъогу агу къыщагъэкIыжьыгъ. ЕджакIохэмкIэ ар зэрэщы­сэтехыпIэр, чыжьэу укIожьынэу щымытэу Адыгеим къыщыхъугъэхэмкIэ, якъоджэгъухэмкIэ ныбжьыкIэхэр бгъэсэнхэ зэрэплъэкIыщтыр къекIолIагъэхэм къыхагъэщыгъ. Ежь кIэлэеджакIохэми къэгъэлъэ­гъонхэр къагъэхьазырыгъэх, заом, къулыкъум, зишIэжь агъэлъэпIэрэ ЛIыхъу­жъым икIэсэгъэ ошъогумрэ къухьэлъа­тэхэмрэ афэгъэхьыгъэ орэдхэр къаIуагъэх, усэхэм къяджагъэх.

Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х