Сомэ мини 176-рэ чIинагъ

Сомэ мини 176-рэ чIинагъ
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
09:27, 13 февраль 2019
278
0
Мыекъуапэ щыпсэурэ илъэс 60 зыныбжь хъулъфыгъэм машинэр зычIагъэуцорэ псэуалъэм (гаражым) ищэн­кIэ сайтым итыгъэ къэбарыр ышIошъ хъугъэ ыкIи бзэджа­шIэ­хэм сомэ мини 176-рэ афыригъэхьагъ. Мыекъуапэ щыпсэурэ илъэс 60 зыныбжь хъулъфыгъэм машинэр зычIагъэуцорэ псэуалъэм (гаражым) ищэн­кIэ сайтым итыгъэ къэбарыр ышIошъ хъугъэ ыкIи бзэджа­шIэ­хэм сомэ мини 176-рэ афыригъэхьагъ.
Мыекъуапэ щыпсэурэ илъэс 60 зыныбжь хъулъфыгъэм машинэр зычIагъэуцорэ псэуалъэм (гаражым) ищэн­кIэ сайтым итыгъэ къэбарыр ышIошъ хъугъэ ыкIи бзэджа­шIэ­хэм сомэ мини 176-рэ афыригъэхьагъ.
Сомэ мини 176-рэ чIинагъ
Ащ имылъку зэрэчIи­нагъэр къэпIожьын ищыкIагъэп. Хъулъфыгъэм нэ­ужым полицием иотдел зыфигъэзагъ. Мыщ епхыгъэу уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ, зэхэфынхэр ма­кIох.

Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х