Социальнэ пшъэрылъхэм апэещт

Социальнэ пшъэрылъхэм апэещт
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
09:27, 13 февраль 2019
220
0
Мыекъуапэ ирайонхэм ащыщэу «Восход» зыфаIорэм къыхиубытэрэ чIыгухэу Урысыем зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ иягъэхэм социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр ащагъэуцунхэу рахъухьэ. Мыекъуапэ ирайонхэм ащыщэу «Восход» зыфаIорэм къыхиубытэрэ чIыгухэу Урысыем зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ иягъэхэм социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр ащагъэуцунхэу рахъухьэ.
Мыекъуапэ ирайонхэм ащыщэу «Восход» зыфаIорэм къыхиубытэрэ чIыгухэу Урысыем зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ иягъэхэм социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр ащагъэуцунхэу рахъухьэ.

Социальнэ пшъэрылъхэм апэещт
Урамхэу Михайловым я 23-рэ ыкIи Гаражнэм ия 2-рэ чIыгу Iахьхэу гектари 9,4-рэ зэхэтэу зиинагъэхэр ары ар зы­фэгъэхьыгъэр. ИкIыгъэ илъэсым Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Iофэу ышIагъэм ишIуа­гъэкIэ а чIыгухэр муни­ципальнэ мылъкум къыхагъэхьажьыгъэх. ШэкIогъу мазэм селектор зэдэгущыIэгъоу зы­къэухъумэжьынымкIэ министрэу Сергей Шойгу зэрищагъэм мы Iофыгъор къыщаIэтыгъагъ. Мые­къопэ администра­цием ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ ипащэу Андрей Гетмановым пшъэрылъ зэрафи­шIыгъэм тетэу зигугъу тшIырэ чIыгухэр зэрэзэтыраутыщтхэм ипроект агъэхьазырыгъ. Ахэм социальнэ псэуалъэхэр аща­шIынхэу агъэнафэ. — Мы чIыгу Iахьхэр цIыфыбэ зыщыпсэурэ районым илъых. Ау охътэ кIыхьэм агъэфедэнхэ алъэ­кIыщтыгъэп муниципалитетым зэримыехэм къыхэкIэу. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ишIуагъэкIэ ыкIи УФ-м зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ мылъку зэфыщытыкIэ­хэм­кIэ и Департамент игъусэу зэрахьэгъэ Iоф­шIэным къыхэкIэу Iофыгъор зэшIохыгъэ хъугъэ. Джырэ уахътэм типшъэ­рылъыр — чIыгухэр шIуагъэ къы­тэу гъэфедэгъэнхэр, цIыф­хэмкIэ федэ шIы­гъэнхэр ары, — къыIуагъ Андрей Гетмановым.

Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х