Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Политика » ЕджэпIакIэм гухэлъышIухэр рапхых ЕджэпIакIэм гухэлъышIухэр рапхых

ЕджэпIакIэм гухэлъышIухэр рапхых ЕджэпIакIэм гухэлъышIухэр рапхых

ЕджэпIакIэм гухэлъышIухэр рапхых ЕджэпIакIэм гухэлъышIухэр рапхых
Политика
zafe
Фото: Адыги.RU
00:17, 03 февраль 2019
185
0
Спорт щэрыоным хэхъоныгъэ ышIыным иIофыгъо тыгъуасэ тегущыIагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Олимпиадэ джэгунхэм ячемпионэу, Адыгеим испортсмен цIэрыIоу, тренерэу Сергей Алифиренкэмрэ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат. Спорт щэрыоным хэхъоныгъэ ышIыным иIофыгъо тыгъуасэ тегущыIагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Олимпиадэ джэгунхэм ячемпионэу, Адыгеим испортсмен цIэрыIоу, тренерэу Сергей Алифиренкэмрэ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат.

Спорт щэрыоным хэхъоныгъэ ышIыным иIофыгъо тыгъуасэ тегущыIагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Олимпиадэ джэгунхэм ячемпионэу, Адыгеим испортсмен цIэрыIоу, тренерэу Сергей Алифиренкэмрэ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат.

ЕджэпIакIэм гухэлъышIухэр рапхых ЕджэпIакIэм гухэлъышIухэр рапхых

ЛъэгэпIэ инхэм уафэзыщэрэ спортым зиушъомбгъуным республикэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэр, щэрыонымкIэ комплексэу къызэIуахыгъэм ишIуа­гъэкIэ мы спорт лъэпкъым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалышIухэр зэрэщыIэхэр ыкIи сэнаущыгъэ зыхэлъ спортсмен ныбжьыкIэхэу ащ пыщагъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным мэхьанэшхо зэрэратырэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

— Псэуалъэм зэрифэ­шъуашэу шIуагъэ къы­тэу Iоф ышIэным, ащкIэ Iэмэ-псымакIэу зыщыкIэхэрэр едгъэгъотынхэм тыпылъын фае, — игущыIэ къыщыхигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэ. – Мыщ фэдэ Iофтхьабзэу зэхатщэхэрэм мэхьанэ­шхо яI, хьакIэщ бизнесым, сатыушIыным ыкIи экономикэм илъэныкъо хэхыгъэхэм хэ­хъоныгъэхэр ашIынхэм фэIорышIэщт. Комплексым спортсмен ныбжьыкIэхэр щызэрэугъоинхэ амал зэряIэм ишIогъэшхо къэ­кIощт, джащ фэдэу спортым гъэхъэгъэ­шхохэр щызышIыгъэхэм зэIукIэгъухэр адыряIэхэмэ, зэфэхьысыжьышIухэр къыкIэ­лъыкIощтых.

Сергей Алифиренкэм игущыIэ къызэрэщиIуагъэмкIэ, аужырэ шапхъэхэм адиштэу комплексыр зэрашIыгъэм ишIуагъэкIэ щэ­рыонымкIэ Урысыем ичемпионатхэр, пневматическэ Iашэ щэрыонымкIэ зэнэкъокъухэр Адыгеим щэкIох, шъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ спорт­сменхэр ахэм ахэлажьэх. Псэ­уалъэр Адыгеим къызыщызэ­Iуахыгъэм къыщыублагъэу ныбжьыкIэу мы спорт лъэны­къом пыщагъэхэм япчъагъэ зэрэхахъорэр Сергей Алифиренкэм игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу щэрыоныр зикIасэу нэбгыри 150-рэ фэдиз республикэм щагъасэ. Ащ дакIоу спорт псэуалъэм амалэу къытыхэрэр зэкIэ агъэфедэным пае аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиер ыкIи Iэмэ-псымэхэр зэрящыкIагъэхэр къыхи­гъэщыгъ.

Зэхэсыгъом къыдыхэлъытагъэу щэрыоным пыщагъэхэм зызыщагъэсэщт еджапIэ республикэм щыгъэпсыгъэн фаеу АР-м и ЛIышъхьэ къыгъэнэ­фагъ. ЕджэпIакIэм къутэмэ заулэ иIэщт, кIэлэцIыкIу 300-м ехъумэ зыщагъэсэн алъэкIыщт. Мыщ фэдэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ республикэм щыпсэурэ ныбжьыкIэхэм ащыщэу щэрыоным зыфэзыгъасэ зышIоигъохэм къапэблэгъэ чIыпIэм екIолIэнхэ амал яIэщт.

Адыгеим испортсменхэм зэкIэми зы шъуашэ афашIыным иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. Пстэури зэфэдэу, ау спорт лъэныкъоу зыхэтхэм елъы­тыгъэ логотип атетэу ашIын гухэлъ зэряIэр къыраIотыкIыгъ. Мыщ фэдэ шIыкIэм шIогъэ гъэ­нэфагъэ зэриIэщтыр, ныбжьыкIэхэм спортым зыкъыфагъэзэнымкIэ ишIуагъэ къызэрэкIощтыр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


Загрузка...
х