Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Политика » Медицинэ фэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу зэшIуахынхэ фае Медицинэ фэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу зэшIуахынхэ фае

Медицинэ фэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу зэшIуахынхэ фае Медицинэ фэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу зэшIуахынхэ фае

Медицинэ фэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу зэшIуахынхэ фае Медицинэ фэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу зэшIуахынхэ фае
Политика
zafe
Фото: Адыги.RU
00:17, 03 февраль 2019
197
0
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щызэхищэгъэ зэIукIэр зыфэгъэхьыгъагъэр Адыгеим псауныгъэм икъэухъумэн зэрэщызэхэщагъэр нахьышIу шIыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэр ары. Мыщ къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, республикэм имедицинэ организацие пстэуми яIэшъхьэтетхэр. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щызэхищэгъэ зэIукIэр зыфэгъэхьыгъагъэр Адыгеим псауныгъэм икъэухъумэн зэрэщызэхэщагъэр нахьышIу шIыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэр ары. Мыщ къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, республикэм имедицинэ организацие пстэуми яIэшъхьэтетхэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щызэхищэгъэ зэIукIэр зыфэгъэхьыгъагъэр Адыгеим псауныгъэм икъэухъумэн зэрэщызэхэщагъэр нахьышIу шIыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэр ары. Мыщ къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, республикэм имедицинэ организацие пстэуми яIэшъхьэтетхэр.


Медицинэ фэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу зэшIуахынхэ фае Медицинэ фэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу зэшIуахынхэ фае
ЗэIукIэр къызэIуихызэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, зэдэгущыIэгъум пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр Iофыгъохэр къэгъэнэфэгъэнхэ за­къор арэп, республикэм медицинэ фэIо-фашIэхэр зэрэщызэшIуа­хыхэрэр нахь дэгъоу зэхэщэ­гъэнымкIэ Iофтхьабзэхэр ихъу­хьэгъэнхэр ары.

Псауныгъэм икъэухъумэн епхыгъэ учреждениехэм яIоф­шIэн илъэныкъо заулэхэм язэшIохынкIэ щыкIагъэу щыIэхэм КъумпIыл Мурат ягугъу къы­шIыгъ, Росздравнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ икъутамэрэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэмрэ уплъэкIунхэу ашIыгъэхэм къащыхагъэщыгъэ хэукъоныгъэ­- хэм ащ анаIэ атыраригъэдзагъ.

Диагностическэ IофшIэныр нахьышIоу зэхэщэгъэн зэрэфаем, узыр, анахьэу етIани онкологие узхэр, амал зэриIэкIэ нахьыжьэу къыхэгъэщыгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ. МыщкIэ анахь щыкIагъэ зиIэхэм ащыщых Шэуджэн ыкIи Мыекъопэ районхэр. ЦIыфхэм ядиспансеризацие екIолIэкIэ тэрэз фыряIэн зэрэфаем Адыгеим и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ ыкIи пшъэрылъ афи­шIыгъ щыкIа­гъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пае Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр рахъухьанхэу.

Адыгэ Рес­публикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ пшъэрылъэу къыфагъэ­нэфэгъэ заулэмэ ащыщхэр зыфэгъэхьыгъэхэр медицинэ кадрэхэр нахь дэгъоу гъэхьазырыгъэнхэр, джырэ уахътэм диштэрэ аппаратурэр агъэфедэзэ цIыфхэм яIэзэнхэр ары.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ихэбзэ къулыкъухэм псауны­гъэм икъэухъумэн иучреждениехэр мылъкукIэ ыкIи техникэкIэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм, ящыкIэгъэ оборудованиер аIэкIэгъэхьэгъэным ренэу анаIэ тырагъэты. Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зэшIуахырэ пстэури цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным фэлэжьэн фае. Медицинэ оборудованиер амыгъэфедэу къызэрэхэкIырэм гъунэ фашIынэу, джырэ оборудованиер агъэфедэзэ сымаджэхэм яуплъэкIун зэрэзэхащэщтым епхыгъэ Iофыгъохэм нахь нэфагъэ ахалъхьа­нэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ.

«Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр нэбгырэ пэпчъ ипсауныгъэ ты­фэгумэкIыныр, дунаим ехыжь­хэрэм япчъагъэ къыщыдгъэкIэныр, цIыфхэм къагъашIэрэр нахьыбэ тшIыныр ары. Хабзэм икъулыкъухэми медицинэ Iэпы­Iэгъум изытет нахьышIоу зэхэщэгъэным пае ящыкIэгъэ амалхэр арагъэгъо­тыщтых. Ау, лъытэныгъэ зыфэсшIырэ специалистхэр, а пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ апшъэрэ мэхьанэ зиIэр шъоры, медикхэм япшъэ­дэкIыжь зэхашIыкIызэ гуетыныгъэ фы­ряIэу яIофшIэн зэрагъэпсырэм бэ елъытыгъэр», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуИсточник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)

Загрузка...