Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Экономика » ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт
Экономика
admin
Фото: Адыги.RU
00:16, 03 февраль 2019
168
0
Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ. Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ.

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт
Iофыгъо шъхьаIэу ащ къыщаIэтыгъэхэм ащыщ автомобиль гъогоу «Адыгэкъал — Бжъэдыгъухьабл» зыфиIорэм къыхиубытэрэ Iахьэу «Мыекъуапэ — Лэбапэ — Кореновск» зыфиIорэм иIыгъын федеральнэ гупчэм фэгъэзэжьыгъэныр.

Мыщ занкIэу, гъогу кIэкIымкIэ, Краснодар краим ыкIи Адыгеим якъэ­лэ шъхьаIэхэу Краснодаррэ Мые­къуапэрэ зэрепхых. ШъолъыритIум ахэхьэрэ район заулэхэм ащыпсэурэ цIыфхэр Краснодар иаэропорт екIолIэнхэмкIэ Iэрыфэгъу. Джащ фэдэу Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ярегионхэр Новороссийскэрэ ТIуапсэрэ ащыIэ хы портхэм якIолIэнхэ амал къареты.

ФедерациемкIэ Советым экономикэ политикэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Валерий Васильевым къызэ­риIуагъэмкIэ, 2017-рэ илъэсым ипэублэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат мы гъогу Iахьыр щынэгъончъэу ыкIи шэп­хъэ гъэнэфагъэхэм адиштэу аIыгъын амал икъу фэдизэу зэрэщымыIэр зэрытхэгъэ тхьапэр УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козак фигъэхьыгъ.

Сенаторэу Валерий Васильевым къызэрэхигъэщыгъэу, Росавтодорым уплъэкIунэу зэхищагъэхэм къызэра­гъэлъэгъуагъэмкIэ, мы гъогу Iахьым ишъомбгъуагъэ, зэрэзэтегъэпсыхьагъэр шапхъэу щыIэхэм адиштэрэп. Ащ къы­хэкIыкIэ машинэхэр псынкIэу щызэб­лэкIын алъэкIырэп, эколо­гием ылъэ­ны­къокIэ Iофхэм язытет къегъэ­дэи.

Федеральнэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм мы Iахьыр ахэгъэхьэгъэным епхыгъэ унашъо УФ-м и Правительствэ зишIыкIэ, къэкIощт илъэсым Росавтодорым ахъщэ тедзэу сомэ миллион 278,7-рэ джыри зэрищыкIэ­гъэщтыр Валерий Васильевым къы­Iуагъ. Автомобиль гъогоу A-160 «Мые­къуапэ — Лэбапэ — Кореновск» зыфиIорэр зэрифэшъуашэу зэтегъэ­псыхьагъэ зыхъукIэ, трассэу «Адыгэкъал — Бжъэдыгъухьабл» зыфи­Iорэм итехническэ зытет нахьышIум фиузэнкIыщт. ГъогурыкIоныр нахь щынэгъончъэу, цIыфхэм ыкIи хьылъэ­хэм язещэн пэIухьэрэ транспорт хъарджхэр нахь макIэ хъущтых.

Мы Iофыгъом сенаторхэр тапэкIэ хэплъэщтых, ащ еплъыкIэу фыряIэр шъолъырым ипащэхэм араIощт, Комитетым унашъоу ышIыгъэр зэрыт документхэр УФ-м и Правительствэ фагъэхьыщтых.

Тхьаркъохъо Адам.

 Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


Загрузка...
х