Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Район гупчэр зэтырагъэпсыхьэ Район гупчэр зэтырагъэпсыхьэ

Район гупчэр зэтырагъэпсыхьэ Район гупчэр зэтырагъэпсыхьэ

Район гупчэр зэтырагъэпсыхьэ Район гупчэр зэтырагъэпсыхьэ
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
00:25, 31 январь 2019
258
0
Шэуджэн районым игупчэу къуаджэу Хьакурынэхьаблэ изэтегъэпсыхьанкIэ блэкIыгъэ 2018-рэ илъэсым зэшIохыгъэ хъугъэр макIэп. Шэуджэн районым игупчэу къуаджэу Хьакурынэхьаблэ изэтегъэпсыхьанкIэ блэкIыгъэ 2018-рэ илъэсым зэшIохыгъэ хъугъэр макIэп.

Шэуджэн районым игупчэу къуаджэу Хьакурынэхьаблэ изэтегъэпсыхьанкIэ блэкIыгъэ 2018-рэ илъэсым зэшIохыгъэ хъугъэр макIэп.

Район гупчэр зэтырагъэпсыхьэ Район гупчэр зэтырагъэпсыхьэ

Район администрацием къызэрэщаIуагъэмкIэ, федеральнэ программэу «Формирование комфортной городской среды» зыфиIорэм зэрэхэлэжьагъэхэм ишIуагъэкIэ, икIыгъэ илъэсым къоджэ гупчэм ит саугъэтри, ар зытет чIыпIэри, ежь администрациер зычIэт унэм иIухьапIи агъэкIэжьынхэ алъэкIыгъ. Республикэ бюджетым къыхэхыгъэу ащ сомэ миллиони 5-рэ мин 426-м ехъу пэIухьагъ. Муниципальнэ образованием ибюджет къыхэхыгъэ ахъщэмкIэ Хьакурынэхьаблэрэ къутырэу ХьапакIэмрэ кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр ащагъэуцугъэх.

Джыри мы илъэсым псэупIэ коим изэтегъэпсыхьан лъагъэ­кIотэщт, гъогоу ащ къыхиубытэхэрэр агъэцэкIэжьыщтых, урамхэр къэнэфынхэу ашIыщт. Федеральнэ программэм къыдыхэлъытагъэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэу 3 ыкIи Хьакурынэхьаблэ игупчэ, Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэри къыхиубытэу, агъэкIэжьыщтых. КъызэраIуагъэмкIэ, а IофшIэнхэм федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу сомэ миллиони 5-рэ мини 142-рэ, республикэ ахъщэу сомэ миллиони 6-рэ мин 51-рэ ыкIи чIыпIэ бюджетым къыхэхыгъэу миллионрэ мини 160-рэ апэ­Iуагъэхьащт.

«Формирование комфортной городской среды» зыфиIорэ программэм ипхырыщын АР-м и ЛIышъхьэ лъэшэу ынаIэ тет. Мы илъэсми ащ къыдыхэлъытэгъэ IофшIэнхэр республикэм щылъагъэкIотэщтых. ПсэупIэхэм язэтегъэпсыхьан пэIухьащт ахъщэр мыгъэ нахьыбэ ашIыгъ, мы лъэныкъомкIэ зэшIуахыщт IофшIэнхэми ахагъэхъуагъ. АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуа­гъэмкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэ­хэм ящагухэу 36-рэ ыкIи общественнэ чIыпIэ 24-рэ агъэ­кIэжьынэу агъэнэфагъ. Ахэм сомэ миллион 251-м ехъу апэIуагъэхьащт.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х