Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Экономика » ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых

ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых

ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых
Экономика
admin
Фото: Адыги.RU
07:53, 29 январь 2019
307
0
Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ АНО-у «Агентство стратегических инициатив» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Светлана Чупшевамрэ Адыгэ Республикэмрэ АСИ-мрэ азыфагу илъыщт зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх. Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ АНО-у «Агентство стратегических инициатив» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Светлана Чупшевамрэ Адыгэ Республикэмрэ АСИ-мрэ азыфагу илъыщт зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх.

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ АНО-у «Агентство стратегических инициатив» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Светлана Чупшевамрэ Адыгэ Республикэмрэ АСИ-мрэ азыфагу илъыщт зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх.


ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых
КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Агентствэм ипроектхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ республикэм IофшIэн гъэнэфагъэ щэкIо: бизнесымкIэ административнэ пэрыохъуныгъэхэр щымыIэнхэм, инвесторхэм IэпыIэгъу ятыгъэным, джащ фэдэу бизнесым пылъхэм амал дэгъухэр ягъэгъотыгъэнхэм апае нэмыкI шъолъырхэм опытышIоу яIэ хъугъэр Адыгеим щагъэфедэ.

«ТапэкIи а IофшIэныр лъыдгъэкIотэн фае. Пшъэрылъэу щытыр бизнес Iофыр Адыгеим тэрэзэу щыгъэцэкIэгъэным предпринимателым ифедэ хэлъыныр, ащ нахь фэгъэчэфыгъэныр ары. Джащ пае тапэкIи Агентствэм шIуагъэ хэлъэу тыдэлэжьэн, проектхэр пхырыщыгъэнхэм чанэу тыхэлэжьэн мурад тиI. АСИ-р тиIэпыIэгъоу инвестициехэр нахь игъэкIотыгъэу Iофыгъо зэфэшъхьафхэмкIэ къызфэдгъэфедэнхэ фае», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм.

Стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм игенеральнэ директор къыIуагъ Адыгеим инвестициехэмкIэ ыкIи предпринимательствэмкIэ иIофхэм язытет нахьышIу хъуным пае республикэм ипащэхэм чанэу адэлэжьэным зэрэфэхьазырыр.

Светлана Чупшевам къызэриIуагъэмкIэ, республикэм ихэбзэ къулыкъухэм Iофышхо агъэцэкIагъ. Ар къеушыхьаты инвестициехэмкIэ рейтингэу зэхащагъэм чIыпIэ дэгъу зэрэщиубытыгъэм, къэралыгъо Iофхэм язехьанкIэ бизнес-сообществэми осэшIу къызэрэритыгъэм. «Тэ пшъэрылъэу тиIэр дунэе ыкIи шъолъыр мэхьанэ зиIэ анахь лъэныкъо дэгъухэу къызфэбгъэфедэн плъэкIыщтхэр къыхэтхынхэр ары. Джащ пае Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым тегъэпсыхьагъэу шъолъыр зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэм АСИ-р зэзэгъыныгъэхэм адыкIатхэ. Тигуапэ лъэхъэнэ зэфэшъхьафхэм чIыпIэхэм анахьышIоу къащыхахыгъэхэр республикэм щигъэфедэным Адыгеир зэрэфэхьазырыр. Инвестициехэр къызфэгъэфедэгъэнхэмкIэ зэшIохыкIэ амал дэгъухэр къэжъугъотынхэу сэгугъэ», — къыхигъэщыгъ Светлана Чупшевам.

Зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм тегъэпсыхьагъэу лъэпкъ предприниматель инициативэм диштэу Адыгеим щызэрахьащт IофтхьабзэхэмкIэ мониторинг зэхащэщт, Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэмкIэ яIофхэм язытет къэзыгъэнэфэщт рейтингми фэхьазырых. АСИ-м джащ фэдэу социальнэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ, сэнэхьат гъэсэныгъэм иинститутхэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ялIыкIохэм проектхэм япхыгъэ зэнэкъокъухэр зэхащэнхэмкIэ Адыгеим IэпыIэгъу къыритыщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х