Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Экономика » ГумэкIыгъоу къытфыкъокIыгъагъэм икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ ГумэкIыгъоу къытфыкъокIыгъагъэм икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ

ГумэкIыгъоу къытфыкъокIыгъагъэм икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ ГумэкIыгъоу къытфыкъокIыгъагъэм икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ

ГумэкIыгъоу къытфыкъокIыгъагъэм икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ ГумэкIыгъоу къытфыкъокIыгъагъэм икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ
Экономика
zafe
Фото: Адыги.RU
07:53, 29 январь 2019
192
0
Псыр къызыдэкIым къыздихьыгъэгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын епхыгъэ IофшIэныр Адыгеим ыкIэм щыфэкIо. Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIогъэ зэIукIэм КъумпIыл Мурат къызэрэщиIуагъэмкIэ, «чрезвычайнэ ситуациекIэ» заджэхэрэ режимыр мы охътэ благъэхэм республикэм щытырахыжьыщт. Псыр къызыдэкIым къыздихьыгъэгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын епхыгъэ IофшIэныр Адыгеим ыкIэм щыфэкIо. Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIогъэ зэIукIэм КъумпIыл Мурат къызэрэщиIуагъэмкIэ, «чрезвычайнэ ситуациекIэ» заджэхэрэ режимыр мы охътэ благъэхэм республикэм щытырахыжьыщт.

Псыр къызыдэкIым къыздихьыгъэгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын епхыгъэ IофшIэныр Адыгеим ыкIэм щыфэкIо. Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIогъэ зэIукIэм КъумпIыл Мурат къызэрэщиIуагъэмкIэ, «чрезвычайнэ ситуациекIэ» заджэхэрэ режимыр мы охътэ благъэхэм республикэм щытырахыжьыщт.

Хабзэм икъулыкъухэр зэдегъэштэныгъэ ахэлъэу гумэкIыгъом къыздихьыгъэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын чанэу хэлэжьагъэх. Анахьэу хэушъхьафыкIыгъэу КъумпIыл Мурат рэзэныгъэ хэлъэу къыхигъэщыгъэхэр республикэм щыпсэурэ цIыфхэу псыр зыкIэогъэ шъолъырым щыпсэухэрэм язэхэшIыкIыныгъэрэ язэдеIэжьныгъэрэ ары.

Шъугу къэдгъэкIыжьын: жъоныгъуакIэм и 26-м Кощхьэблэ, Джэджэ, Красногвардейскэ ыкIи Шэуджэн районхэм псыр къызэракIэуагъэм къыхэкIэу «чрезвычайнэ ситуациекIэ» заджэхэрэ режимыр ащагъэуцугъагъ. ЗэкIэми апэу гумэкIыгъор къызщыхъугъэ чIыпIэм КъумпIыл Мурат нэсыгъагъ. ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъом икIэуххэм ядэгъэзыжьынкIэ Iофтхьабзэу зэшIуахыхэрэр ежь ышъхьэкIэ ащ зэригъэлъэгъугъэх.

Мы лъэхъаным федеральнэ ахъщэ IэпыIэгъу цIыфхэм аратыным пае тхылъхэр агъэхьазырых. Псыр зыкIэогъэ шъолъырым къыхиубытэхэрэм республикэ бюджетым къыхагъэкIынышъ сомэ миллиони 9,8-рэ апэIуагъэхьащт. Мы охътэ благъэхэм сомэ мини 10 зырыз аратыщт рассадэр къащэфыным ыкIи яхатэхэр зыпкъ рагъэуцожьынхэм апае. Адыгэ Республикэм мэкъумэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровым къызэриIуагъэмкIэ, чIыопсым изытет джыри амал дэгъу къеты хэтэрыкIхэр икIэрыкIэу хэлъхьажьыгъэнхэмкIэ.

КъызэратырэмкIэ, гумэкIыгъом илъэхъан республикэм ит унэ 908-мэ зэрар ахьыгъ, ахэм нэбгырэ 3018-рэ ащэпсэу. Зэхэубытагъэу къэпIон хъумэ, сомэ миллион 290-м ехъу зэрарэу ахьыгъэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм зэIукIэм пшъэрылъ къащыфишIыгъ псыхъо нэпкъхэр аукъэбзынхэу, дамбэхэр агъэпытэнхэу, мэкъумэщ культурэхэр икIэрыкIэу халъхьажьынхэм пае аграриехэм IэпыIэгъу аратынэу, ом изытет пэшIорыгъэшъэу къэзытырэ къулыкъухэм, МЧС-м ыкIи нэмыкI къулыкъухэм язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшынэу. Мыщ дэжьым КъумпIыл Мурат анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэр ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъо къэхъун ылъэкIынэу къызагъэнафэкIэ, цIыфхэм игъом ыкIи къэбар шъыпкъэр алъагъэIэсыныр ары.

«Зэхэубытагъэу къэпIон хъумэ, къытфыкъокIыгъэ гумэкIыгъом икIэуххэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэхэр псынкIэу ыкIи зэрищыкIагъэм тетэу зэшIотхыгъэх. Республикэм ыкIи муниципалитетхэм якъулыкъухэм, джащ фэдэу чIыпIэ зэжъу ифэгъэ цIыфхэми афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIагъ, аIэ зэкIэдзагъэу гумэкIыгъоу къафыкъокIыгъэм епхыгъэ Iофыгъохэр зэшIуахыгъэх. Ау непэкIэ мэхьанэ зиIэр Iофэу дгъэцэкIагъэм тэрэзэу къыхэфагъэхэри, щыкIагъэу тфэхъугъэхэри къыхэдгъэщынхэшъ, ахэмкIэ зэфэхьысыжьхэр тшIынхэр ары. ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ гумэкIыгъохэр къэмыхъунхэмкIэ ыкIи ащ фэдэ чIыпIэ зэжъу цIыфхэр зыщифэхэрэ лъэхъаным тызэрэзекIон фэе лъэныкъохэм нэфэгъэ икъу ахэтлъхьан фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

 Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


Загрузка...
х