Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Экономика » ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ
Экономика
zafe
Фото: Адыги.RU
07:53, 29 январь 2019
230
0
«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ангушт» Назрань — 3:1. Iоныгъом и 23-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников — Ставрополь, П. Егоров — Ростов-на-Дону, Р. Шэкъэм — Налщык. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Дыхъу, 86), Ахмедханов (Сечин, 55), Подъячев, Бырлов (Джыгун, 78), Кравченко (Ковалев, 83), «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ангушт» Назрань — 3:1. Iоныгъом и 23-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников — Ставрополь, П. Егоров — Ростов-на-Дону, Р. Шэкъэм — Налщык. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Дыхъу, 86), Ахмедханов (Сечин, 55), Подъячев, Бырлов (Джыгун, 78), Кравченко (Ковалев, 83),

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ангушт» Назрань — 3:1. Iоныгъом и 23-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников — Ставрополь, П. Егоров — Ростов-на-Дону, Р. Шэкъэм — Налщык. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Дыхъу, 86), Ахмедханов (Сечин, 55), Подъячев, Бырлов (Джыгун, 78), Кравченко (Ковалев, 83), Къонэ, Осмаловский, Iащэ (Кадимов, 46).

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ

Сурэтым итхэр: «Зэкъошныгъэр» «Ангуштым» дешIэ, Къонэ Амир ыпэкIэ илъыгъ.

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Тагилов — 2;54, Осмаловский — 37, «Зэкъошныгъ». Гарасоев — 11 (пенальтикIэ), «Ангушт».

«Зэкъошныгъэм» иешIакIохэр бэ хъухэу апэкIэ илъыщтыгъэх, ащ шIуагъэ къытыгъ. УхъумакIохэм ащыщэу Мурад Тагиловыр ешIакIохэм ябэнызэ, шъхьэкIэ гъогогъуитIо къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. ХьакIэхэм шIукIэ афэтлъэгъурэр пчъагъэр 2:1, 3:1 зэхъум ыужи гугъэр чIамынэу апэкIэ къызэрилъыщтыгъэхэр ары. Шъыпкъэ, тазыр ешIапIэм къызынэсыхэкIэ, къэлапчъэм дэонхэмкIэ амалэу къагъотырэр мэкIагъэ.

Къонэ Амир гупчэм дэгъоу щешIэщтыгъ, «Ангуштым» иухъумакIохэр ыгъэгумэкIыщтыгъэх. Къонэ Аслъанбекрэ Къонэ Заурбекрэ ешIапIэм къащыхэщыгъэх, ахэр «Ангуштым» хэтых. Зэунэкъощхэр ешIапIэм пхъашэу щызэпэуцухэу уахътэ къызэрэхэкIыщтыгъэр спортым ишапхъэхэм адештэ.

Пресс-зэIукIэр

«Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Д. Поповым къызэриIуагъэу, командэм ныбжьыкIэу аштагъэр макIэп. ХъокIо зэшхэр, Шъхьэлахъор, Осмоловскэр, фэшъхьафхэри тызыгъэгугъэхэрэм ащыщых. «Зэкъошныгъ-2», «Зэкъошныгъ-3» тиIэх, ахэр Адыгеим ифутбол инеущырэ мафэх. «Ангуштым» тифутболистхэр зэрэтекIуагъэхэм Д. Поповым уасэ фишIыгъ, «Зэкъошныгъэр» зыпкъ итэу ешIэным шIэхэу фэхьазырыным тренер шъхьаIэр пылъ. НахьыпэкIэ ешIакIоу аштэхэрэр мэзи 2 — 3 нахь хэмытхэу хэкIыжьыщтыгъэх. Илъэси 2 — 3 ешIакIор хэтын фаеу Д. Поповым елъытэ, джащыгъум зыкъызэIуихынэу игъо ифэщт. Тикомандэ ифэIо-фашIэхэр пащэхэм дэгъоу агъэцакIэх. ЕшIакIохэм нахьыбэрэ тагъэгушIон фае.

«Ангуштым» итренер шъхьаIэу И. Мархиевыр ешIэгъур Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъэу ылъытагъ. Къэлапчъэм Iэгуаор дадзэным хьакIэхэр бэрэ фэбэнагъэхэу ащ къыIуагъ. «Ангуштым» иIэпэIэсэныгъэ шIэхэу хигъэхъон ылъэкIыщт. ЕшIапIэм хьакIэхэр бащэрэ щыхэукъощтыгъэх. Гуетыныгъэ ин Ингушетием иешIакIохэм ахэлъыгъ, ау «Зэкъошныгъэм» текIонхэм непэ фэхьазырхэп.

КIэуххэр

Купэу «Къыблэм» я 10-рэ ешIэгъухэр зэрэщаухыгъэхэр.

«Армавир» — «Динамо» — 5:0, «Черноморец» — СКА — 2:0, «Афыпс» — «Биолог» — 1:0, «Мэщыкъу» — «Спартак» Вл — 2:2, «Академия» — «Кубань-2″ — 1:0.

ЧIыпIэу зыдэщытхэр«Армавир» — 24«Афыпс» — 20«Краснодар-2» — 18«Биолог» — 17«Ангушт» 15«Чайка» — 15СКА — 14«Спартак» Н — 14«Зэкъошныгъ» — 13«Черноморец» — 11«Анжи-2» — 11«Легион» — 11«Спартак» Вл — 9«Академия» — 9«Мэщыкъу» — 8«Динамо» — 2«Кубань-2» — 0.

Iоныгъом и 30-м я 11-рэ ешIэгъухэр командэхэм яIэщтых.

«Зэкъошныгъэр» къош республикэм икъалэу Налщык щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Спартакым».

ЕМТIЫЛЪ НурбыйИсточник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х