Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Зэрар къымыхьынэу Зэрар къымыхьынэу

Зэрар къымыхьынэу Зэрар къымыхьынэу

Зэрар къымыхьынэу Зэрар къымыхьынэу
Новости
zafe
Фото: Адыги.RU
00:04, 25 январь 2019
410
0
Гъэстыныпхъэ шхъуантIэкIэ Iоф зышIэрэ оборудованиеу фэтэрхэм ыкIи унэе псэупIэхэм арытхэм яуплъэкIун Iахьзэ­хэлъ обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм ригъэжьагъ. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэкIэ Iоф зышIэрэ оборудованиеу фэтэрхэм ыкIи унэе псэупIэхэм арытхэм яуплъэкIун Iахьзэ­хэлъ обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм ригъэжьагъ.

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэкIэ Iоф зышIэрэ оборудованиеу фэтэрхэм ыкIи унэе псэупIэхэм арытхэм яуплъэкIун Iахьзэ­хэлъ обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм ригъэжьагъ.


Зэрар къымыхьынэу Зэрар къымыхьынэу
Къалэхэу Магнитогорскэ ыкIи Шахты тхьамыкIагъоу къащы­хъугъэхэр ары лъапсэу уплъэ­кIунхэм язэхэщэн фэхъугъэр. Нэбгырэ 44-рэ ахэм ахэкIодагъ. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэм зэ­рэфэмысакъыгъэхэм Адыгеими тхьамыкIагъо къыщихьыгъ. Щылэ мазэм и 12-м къуаджэу Кощхьаблэ щыпсэурэ хъулъфыгъэр мэшIожьым ытхьэлагъ. Нэужым къызэрэнэфагъэмкIэ, гъэстыныпхъэ шхъуантIэкIэ Iоф зышIэрэ оборудованием игъэфедэнкIэ шапхъэхэр укъогъа­гъэх, ащкIэ ищыкIэгъэ техническэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ иIа­гъэп.

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэм епхыгъэ къулыкъум иIофышIэхэм къэлэдэсхэм закъыфагъазэзэ, пэрыохъу къафэмыхъухэу псэу­пIэхэм арагъэхьанхэу, оборудованиеу агъэфедэхэрэм язытет арагъэуплъэкIунэу къыкIэлъэIух.

Унэхэм ягъэфэбэн зыщырагъэжьэгъэ бжыхьэ-кIымэфэ уахътэу тызхэтыр къызихьагъэм къыщыублагъэу гъэстыныпхъэ шхъуантIэмкIэ Iоф зышIэрэ обо­рудованиер уплъэкIугъэным фэ­гъэхьыгъэ лъэIу тхылъ 1239-рэ АО-у «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм иаварийнэ къулыкъу къыфэ­кIуагъ. Ахэр къэзытыгъэхэм яна­хьыбэр фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ащэпсэух.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х