Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Ягъэхъагъэхэм талъэплъэ Ягъэхъагъэхэм талъэплъэ

Ягъэхъагъэхэм талъэплъэ Ягъэхъагъэхэм талъэплъэ

Ягъэхъагъэхэм талъэплъэ Ягъэхъагъэхэм талъэплъэ
Новости
zafe
Фото: Адыги.RU
00:03, 25 январь 2019
372
0
Урысыем инеущрэ мафэ зыфэдэщтыр зэлъытыгъэу, пэщэныгъэм мэхьанэу иIэр къызыгурыIоу ыкIи ар дэгъоу зыгъэ­цакIэ­хэрэм алъэныкъокIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэр тикъэралыгъо ятIонэрэу щырагъэ­кIокIы. Урысыем инеущрэ мафэ зыфэдэщтыр зэлъытыгъэу, пэщэныгъэм мэхьанэу иIэр къызыгурыIоу ыкIи ар дэгъоу зыгъэ­цакIэ­хэрэм алъэныкъокIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэр тикъэралыгъо ятIонэрэу щырагъэ­кIокIы.

Урысыем инеущрэ мафэ зыфэдэщтыр зэлъытыгъэу, пэщэныгъэм мэхьанэу иIэр къызыгурыIоу ыкIи ар дэгъоу зыгъэ­цакIэ­хэрэм алъэныкъокIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъоу «Лидеры России» зыфиIорэр тикъэралыгъо ятIонэрэу щырагъэ­кIокIы.

Ягъэхъагъэхэм талъэплъэ Ягъэхъагъэхэм талъэплъэ

Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIэр ыпэкIэ гъэхъэгъэшIухэр зышIын амал зиIэ пащэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, ахэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр ары.

БлэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, мыгъэ зэнэкъокъум зэ­хъокIыныгъэ гъэнэфагъэхэр фа­шIыгъэх. Ау мурадэу Iоф­тхьабзэм иIэр зы — ышIэрэм къыщымыуцоу, ыпэкIэ гъэхъагъэхэр зышIын гухэлъ зиIэхэм къэралыгъом ишIуагъэ аригъэ­кIыныр ары.

Тыгъэгъазэм и 24-м «Лидеры России» зыфиIорэ зэнэ­къокъум иящэнэрэ, аужырэ Iудзыгъэ (дистанционнэ) шIыкIэм тет едзыгъор зэраухыгъэм фэгъэхьыгъэ брифинг зэ­хащагъ. КъыкIэлъыкIорэ уцу­гъом кIэу къыхэхьащтхэр Iоф­тхьабзэм къыщаIотагъэх.

БлэкIыгъэ илъэсым фэдэу заочнэ шIыкIэмкIэ анахь дэгъоу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр федеральнэ шъолъырхэм ащыкIощт финалныкъохэм ахэлэ­жьэщтых. Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ Iофтхьабзэр Ростов-на-Дону щыкIощт. Мэзаем и 8-м къыщыублагъэу и 11-м нэс заушэтыщт. Апэрэ мафэм джыри зэ компьюте­рымкIэ тестированиер акIущт. Нэужым мэфитIум къыкIоцI гъэIорышIэным ылъэныкъокIэ амалэу аIэкIэлъхэмкIэ зэнэ­къокъум хэлажьэхэрэм заушэтыщт.

БлэкIыгъэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ, мыгъэ финалныкъом ихьагъэхэм япчъагъэ хэ­хъуагъ. Мы илъэсым ахэр нэ­бгырэ 3294-рэ мэхъух, илъэскIэ узэ­кIэIэбэжьмэ — 2691-рэ.

Зэфэхьысыжьхэм къызэра­гъэлъэгъуагъэмкIэ, зэнэкъокъум ифиналныкъо Адыгеим илIыкIуи 4 хэфагъ. Iофтхьабзэр зэ­рэкIорэм тылъыплъэщт, къэба­рэу къытIэкIахьэхэрэм шъуа­щыдгъэгъозэщт.

(Тикорр.).Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х