Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэр Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэр

Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэр Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэр

Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэр Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэр
Новости
zafe
Фото: Адыги.RU
00:29, 22 январь 2019
236
0
Урысыем хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, ар лъэшэу ыпэкIэ лъыкIотэнымкIэ мэхьанэшхо иI ныбжьыкIэхэм ясэнэхьат хэшIыкI фыряIэу, ащкIэ шIэныгъэ дэгъухэр аIэкIэлъхэу, гурыт сэнэхьат зыщызэрагъэгъотырэ еджапIэхэм къачIэкIынхэм. НыбжьыкIэхэр кIочIэшхоу зэрэщытхэр, ахэм хэгъэгур къазэрэщыгугъырэр Урысыем и Президентэу В. Путиным мызэу, мытIоу ныбжьыкIэ форумхэм къащиIоу къыхэкIыгъ. Урысыем хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, ар лъэшэу ыпэкIэ лъыкIотэнымкIэ мэхьанэшхо иI ныбжьыкIэхэм ясэнэхьат хэшIыкI фыряIэу, ащкIэ шIэныгъэ дэгъухэр аIэкIэлъхэу, гурыт сэнэхьат зыщызэрагъэгъотырэ еджапIэхэм къачIэкIынхэм. НыбжьыкIэхэр кIочIэшхоу зэрэщытхэр, ахэм хэгъэгур къазэрэщыгугъырэр Урысыем и Президентэу В. Путиным мызэу, мытIоу ныбжьыкIэ форумхэм къащиIоу къыхэкIыгъ.

Урысыем хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, ар лъэшэу ыпэкIэ лъыкIотэнымкIэ мэхьанэшхо иI ныбжьыкIэхэм ясэнэхьат хэшIыкI фыряIэу, ащкIэ шIэныгъэ дэгъухэр аIэкIэлъхэу, гурыт сэнэхьат зыщызэрагъэгъотырэ еджапIэхэм къачIэкIынхэм. НыбжьыкIэхэр кIочIэшхоу зэрэщытхэр, ахэм хэгъэгур къазэрэщыгугъырэр Урысыем и Президентэу В. Путиным мызэу, мытIоу ныбжьыкIэ форумхэм къащиIоу къыхэкIыгъ.

Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэр Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэхэр

Гурыт сэнэхьат къэзытыхэрэ еджапIэхэм я Дунэе организациеу Worldskills Russia зыфиIорэм ащкIэ ишIуагъэ къэкIо. АР-м гурыт сэнэхьат къэзытыхэрэ иеджапIэхэм ащыщхэр а организацием ипроектхэм ахэлажьэх. А организациер ары кIэщакIо фэхъугъэр я IV-рэ ЧIыпIэ чемпионатэу «Молодые профессионалы» зыфиIоу ты­гъуасэ Мыекъуапэ къыщызэ­Iуахыгъэм.

Щылэ мазэм и 18-м къыщегъэжьагъэу и 25-м нэс ар Адыгеим щыкIощт. Ащ ныбжьыкIи 180-рэ хэлажьэ. Аныбжь елъытыгъэу гощыгъэхэу ахэр мэфи 6-м къыкIоцI зэнэкъокъу­щтых. Апэрэ купым илъэс 16-м къыщегъэжьагъэу 24-м нэс, ятIонэрэ купым илъэс 16-м ыкIи ащ нахь макIэ зыныбжьхэр, ящэнэрэ купым илъэс 50-м къыщегъэжьагъэу ащ нахьыжъхэри ахэтыщтых. НыбжьыкIэхэм ясэнэхьат хэшIыкIэу фыряIэмкIэ зэнэкъокъущтых.

Зэнэкъокъум егъэжьапIэ фэзышIыгъэ зэхахьэр къызэIуи­хыгъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Пэрэныкъо Сусаннэ ыкIи министрэм ыцIэкIи ежь ышъхьэкIи ныбжьыкIэхэм шIуфэс къари­хыгъ.

— Мы Iофтхьабзэм мэхьанэшхо зэриIэм ишыхьат сэ­нэ­хьатэу зэрызэнэкъокъухэрэм япчъагъэ илъэс къэс зэрэхахъо­рэр. Ащ фэдэу икIыгъэ илъэсым сэнэхьати 6-кIэ зэнэкъокъугъэ­хэмэ, мыгъэ 16-мкIэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэ­гъощт. Дэ­гъоу гъэхьазырыгъэ эк­сперт 240-рэ ныб­жьыкIэ­хэм алъыплъэщт, уасэ афа­шIыщт.

Адыгеир Worldskills Russia зы­фи­Iорэм зы­хэ­хьагъэр 2016-рэ илъэ­сыр ары, ау ащ шIуагъэу къы­тырэр гу­рыт профессиональнэ еджапIэхэм зэхашIагъэ, — къыIуагъ Пэрэныкъо Сусаннэ.

Турнирым Адыгеим игурыт еджэпIи 9 хэлажьэ. Ахэр Мые­къопэ политехническэ техникумыр, Красногвардейскэ аграрнэ промышленнэ техникумыр, Мыекъопэ индустриальнэ тех­никумыр, Дондуковскэ мэкъу­мэщ техникумыр, Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжыр, Мыекъо­пэ технологическэ университетым и Политехническэ колледж, Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 7-р ыкIи Мыекъопэ гуманитарнэ-техническэ колледжыр арых.

IофшIэпIэ площадки 9-мэ АР-м анахь ищыкIагъэхэ сэнэхьатхэм хэшIыкIэу афыряIэр ныбжьыкIэхэм къащагъэлъэ­гъощт, ахэм эксперт 240-рэ алъыплъэщт.

Сихъу Гощнагъу.



Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)


х