Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Апшъэрэ еджапIэм щеджэнхэ амал яIэщт Апшъэрэ еджапIэм щеджэнхэ амал яIэщт

Апшъэрэ еджапIэм щеджэнхэ амал яIэщт Апшъэрэ еджапIэм щеджэнхэ амал яIэщт

Апшъэрэ еджапIэм щеджэнхэ амал яIэщт Апшъэрэ еджапIэм щеджэнхэ амал яIэщт
Новости
zafe
Фото: Адыги.RU
00:29, 22 январь 2019
435
0
Апшъэрэ партийнэ еджапIэу «Единэ Россием» зэхищэгъэ гъэсэныгъэ модулеу «Политический лидер» зыфиIорэм хэлэжьэн шIоигъоныгъэ зиIэхэм ятхын зэфашIыжьыгъ. Апшъэрэ партийнэ еджапIэу «Единэ Россием» зэхищэгъэ гъэсэныгъэ модулеу «Политический лидер» зыфиIорэм хэлэжьэн шIоигъоныгъэ зиIэхэм ятхын зэфашIыжьыгъ.

Апшъэрэ партийнэ еджапIэу «Единэ Россием» зэхищэгъэ гъэсэныгъэ модулеу «Политический лидер» зыфиIорэм хэлэжьэн шIоигъоныгъэ зиIэхэм ятхын зэфашIыжьыгъ.

— Джырэ уахътэм ехъулIэу къэралыгъом ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ анкетэ ми­ни 8,5-рэ къытIэкIэхьагъ. Ахэм ащыщэу мини 6,5-р къыхэтхыгъ, — къыIуагъ Къэралыгъо Думэм идепутатэу, «Единэ Россием» и Генеральнэ Совет исекретарь иапэрэ гуадзэу Ольга Баталинам.

Шъолъыр исполкомым ипащэ иапэрэ гуадзэу Даур Анжелэ зэнэкъокъур уцугъо пчъагъэу зэрэзэхэтыр къыIотагъ.

— Щылэ мазэм и 22-м нэс къыкIэлъыкIорэ уцугъор кIощт. Ащ къыдыхэлъытагъэу видеорезюмиищ Iофтхьабзэм хэлажьэ­хэрэм тыратхэщт. Егъэджэнхэр зыкIунхэ шIоигъоныгъэ зиIэхэм яунэе кабинет ахэр къырагъэ­хьанхэ фае. Партием иIофы­шIэхэм ахэхьанхэу зыкIыфаехэр къыраIотыкIын, щыIэны­гъэм щызэблахъунэу ашIоигъо­хэм, нэмыкIхэм япхыгъэхэ темэхэр тыратхэнхэ фае. Ащ нэужым, щылэ мазэм и 22-м щегъэжьагъэу мэзаем и 1-м нэс, хэшыпыкIын тестхэр зэхащэщтых.

«Политический лидер» зыфиIорэр апшъэрэ партийнэ еджапIэм къыдыхэлъытагъэу партийнэ егъэджэнхэм япрограммэ иапэрэ модуль. Мы егъэджэныр анахьэу зыфэгъэзагъэр стаж гъэнэфагъэ зиIэхэ политикхэр, общественнэ Iоф­шIэнымкIэ опыт зыIэкIэлъхэ цIыфхэр арых. Мы илъэсым нэбгыри 150-рэ къахахыщт, ахэм апае тхьамафэм телъытэгъэ егъэджэнхэр Москва щызэхащэщтых ыкIи анахь дэгъухэр партием иIофышIэх ылъэкIыщтхэп ахагъэхьащтых. Проектым епхыгъэ къэбар игъэкIотыгъэ сайтэу https://politleader.er.ru/ ижъугъо­тэщт.

(Тикорр.).Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)