Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Экономика » Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ

Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ

Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ
Экономика
admin
Фото: Адыги.RU
00:25, 19 январь 2019
183
0
2012-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс зэхэкъутэным нэсыгъэ унэкIэ алъытагъэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм ипрограммэ игъэцэкIэн Урысые Федерацием и Къэралыгъо советрэ Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщэгъэ комиссиеу Урысыем исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Iофхэр зынэсыгъэхэм язэгъэшIэн фэгъэзагъэмрэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэм 2012-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс зэхэкъутэным нэсыгъэ унэкIэ алъытагъэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм ипрограммэ игъэцэкIэн Урысые Федерацием и Къэралыгъо советрэ Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщэгъэ комиссиеу Урысыем исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Iофхэр зынэсыгъэхэм язэгъэшIэн фэгъэзагъэмрэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэм

2012-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс зэхэкъутэным нэсыгъэ унэкIэ алъытагъэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм ипрограммэ игъэцэкIэн Урысые Федерацием и Къэралыгъо советрэ Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщэгъэ комиссиеу Урысыем исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Iофхэр зынэсыгъэхэм язэгъэшIэн фэгъэзагъэмрэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэм ащыщ. Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъ.


Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ
Урысыем и Президентэу Владимир Путиным а программэм игъэцэкIэн зэрэкIорэмкIэ шъолъырхэм япащэхэм ашъхьэкIэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр къыхигъэщыгъ ыкIи къыIуагъ пIалъэу агъэнэфагъэхэр амыукъонхэм имызакъоу, унакIэхэу ашIыщтхэм язытет зыфэдэщтми мэхьанэшхо зэриIэр.

Къэралыгъом и Пащэ Урысыем иминистрэхэм я Кабинет пшъэрылъ гъэнэфагъэу къыфишIыгъэр зэпхыгъэр 2019-рэ илъэсым ехъулIэу зэхэкъутэным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэр гъэкощыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Iофыгъор зэрищыкIагъэм тетэу зэшIохыгъэныр ары. Владимир Путиным ЖКХ-м зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэнымкIэ зишIуагъэ къэкIорэ Фондым пIалъэу агъэнэфагъэм нэс кIуачIэу иIэр лъагъэкIотэнэу игъо ылъэгъугъ. Ащ нэмыкIэу программэм хэфэн фэегъэ цIыфхэр ушъхьагъу зэфэшъхьафхэм къахэкIэу зэрэхэмыфагъэхэм иIофыгъуи хэплъэнхэ фаеу къыхигъэщыгъ.

Тэ тиреспубликэ 2011-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхэтэкъоным нэсыгъэ унэхэм цIыфхэр къачIэщыжьыгъэнхэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэр щызэрахьэх. А уахътэм къыкIоцI республикэм цIыфхэм ягъэкощын сомэ миллион 424-м ехъу пэIуигъэхьагъ, ащ щыщэу республикэ бюджетым сомэ миллиони 154-рэ къикIыгъ, адрэр — ЖКХ-м изэхъокIыныгъэхэм IэпыIэгъу афэхъурэ Фондым икъэкIуапIэхэм ащыщ. Фэтэрыбэу зэхэт уни 8 агъэпсыгъ, нэбгырэ 1279-мэ, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, унэгъо 464-мэ псэупIакIэ яIэ хъугъэ. Жъы дэдэ хъугъэ унэхэу квадрат метрэ мин 19 фэдиз хъухэрэр зэхагъэтэкъожьыгъэх.

Непэ республикэм гъэцэкIагъэ щэхъу программэу «Зэхэтэкъоным нэсыгъэ унэхэм цIыфхэр къачIэщыжьыгъэнхэр» зыфиIоу 2013 — 2017-рэ илъэсхэм ателъытагъэр. 2012-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс ащ фэдэ унэу алъытагъэхэр гъэкIодыжьыгъэнхэм пае 2017-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м нэс нэбгырэ 235-рэ (унэгъуи 105-рэ) фэтэрыбэу зэхэт уни 4-у квадрат метрэ мини 3,7-рэ фэдиз хъурэм къачIащыжьыщт. ЦIыфхэм ягъэкощын сомэ миллион 90,9-рэ пэIухьащт. ПсэупIэу Яблоновскэм унитIу щашIы, IофшIэнхэр графикым тетэу макIох. Унэу ашIыхэрэм язытет лъыплъэщт комиссие гъэнэфагъэхэри муниципалитетхэм ащызэхащагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.

 Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)

Загрузка...