Адыги - Новости Адыгеи, история, культура и традиции » Новости » Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх

Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх

Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх
Новости
admin
Фото: Адыги.RU
10:44, 18 январь 2019
130
0
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие ипрезидентэу Максим Агапитовымрэ Олимпиадэ джэгунхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэу, дунаим тIо­гъогогъо ичемпионэу, СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу Чыржьын Мухьарбыйрэ тыгъуасэ аIукIагъ. Мы спорт лъэпкъым респуб­ликэм хэхъоныгъэхэр щишIынхэм, спортсменхэм зэрифэшъуашэу загъэхьазырын ыкIи ыпэкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие ипрезидентэу Максим Агапитовымрэ Олимпиадэ джэгунхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэу, дунаим тIо­гъогогъо ичемпионэу, СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу Чыржьын Мухьарбыйрэ тыгъуасэ аIукIагъ. Мы спорт лъэпкъым респуб­ликэм хэхъоныгъэхэр щишIынхэм, спортсменхэм зэрифэшъуашэу загъэхьазырын ыкIи ыпэкIэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие ипрезидентэу Максим Агапитовымрэ Олимпиадэ джэгунхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэу, дунаим тIо­гъогогъо ичемпионэу, СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу Чыржьын Мухьарбыйрэ тыгъуасэ аIукIагъ. Мы спорт лъэпкъым респуб­ликэм хэхъоныгъэхэр щишIынхэм, спортсменхэм зэрифэшъуашэу загъэхьазырын ыкIи ыпэкIэ лъыкIотэнхэ амал яIэным, нэмыкI Iофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, шъолъыр общественнэ организациеу «Адыгеим атлетикэ он­тэгъумкIэ и Федерацие» иправление ипащэу Былымыхьэ Рэщыдэ, атлетикэ онтэгъумкIэ олимпийскэ резервым испорт еджапIэ идиректорэу Сихъу Рэмэзанэ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, республикэм къэкIогъэ хьакIэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ. Атлетикэ онтэгъум шъо­лъы­рым мэхьанэшхо зэрэщыратырэр, узщыгугъын плъэкIыщтхэ спортсмен ныбжьыкIэхэр непэ зэрэщыIэхэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Тикъэралыгъо имыза­къоу, дунаим щызэлъашIэрэ апэрэ олимпийскэ тичемпионэу Чыр­жьын Мухьарбый тырэгушхо, тэгъэлъапIэ. Мыщ фэдэ спорт­смен цIэрыIохэм республикэм ыцIэ чыжьэу агъэIугъ, къыткIэ­хъухьэхэрэ лIэужхэмкIэ ахэр щысэтехыпIэх, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

Республикэм ипащэ бэмышIэу зиюбилей хэзыгъэунэфыкIыгъэ М. Чыржьыным фэгушIуагъ ыкIи шъолъырым итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр фигъэшъошагъ.

Максим Агапитовым къызэриIуагъэмкIэ, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэу щыIэхэм атлетикэ онтэгъум непэ чIыпIэ гъэ­нэфагъэ ащеубыты. Мы спорт лъэпкъымкIэ апэрэ зэнэкъокъу­хэр 1895-рэ илъэсым зэхащэгъагъэх. Къэралыгъор зэрыгу­шхон ылъэкIыщт спортсменыбэ атлетикэ онтэгъум ыпIугъ. Ащ фэдэ къэгъэлъэгъон дэгъухэр щыIэнхэм Адыгеим илIыкIохэми яIахьышIу хэлъ. 2018-рэ илъэсым къалэу Ашхабад щыкIогъэ Дунэе чемпионатым Урысыем испорт­сменхэм рекорди 7 щагъэуцугъ, дышъэ медали 5 къахьыгъ. Адыгеим зыщызыгъэсэрэ Родион Бочковым ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Спортсмен ныбжьыкIэм тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэ зэрилъэкIыщтыр, ащ бэкIэ ущыгугъын зэрэфаер Федерацием ипрезидент хигъэунэфыкIыгъ.

— Адыгеим фэдэ шъолъыр­хэм яшIуагъэкIэ мы спорт лъэп­къым зыкъызэриIэтыжьыщтым, тапэкIэ хэхъоныгъэхэр зэришIыщтхэм, ащ дакIоу джыри нахь лъэгэпIэ инхэм зэранэсыщтым сицыхьэ телъ. АщкIэ АР-м и ЛIышъхьэ инэу сыфэраз, — къы­Iуагъ М. Агапитовым.

Спортым ылъэныкъокIэ лъэгэпIэ инхэм анэсыгъэ Чыржьын Мухьарбый непэ къыткIэхъу­хьэрэ лIэужхэм щысэ зэрэтырахырэр Федерацием ипрезидент къыхигъэщыгъ, къызыхъугъэ мафэмкIэ ащ фэгушIуагъ, шIухьафтын фишIыгъ.
Чыржьын Мухьарбый гущыIэр зештэм, спортым ылъэныкъокIэ гъэхъагъэу иIэхэм осэшIу къа­фэзышIыгъэ ыкIи республикэм итын анахь лъапIэ къыфэзыгъэ­шъошэгъэ АР-м и ЛIышъхьэ фэрэзагъ.

— Социальнэ лъэныкъом имызакъоу, спортым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм унаIэ тет, — къыIуагъ М. Чыржьыным респуб­ликэм ипащэ зыкъыфигъазэзэ. — Спорт псэолъабэ шъолъырым щашIыгъ, джы къэнэжьырэр ти­спортсменхэм гъэхъагъэхэр ашIынхэр, тагъэгушIоныр ары.

Дэгужъые Мурат къызэриIуа­гъэмкIэ, атлетикэ онтэгъумкIэ олимпийскэ резервым испорт еджапIэ икъутэми 5-мэ непэ Iоф ашIэ, тренер 15-мэ спортсмен ныбжьыкIэ 224-рэ агъасэ. Ахэм дунэе класс зиIэхэ мастерхэр, Урысыем спортымкIэ имастерхэр, кандидатхэр ахэтых. Федерацием зэригъэ­на­фэрэмкIэ, мы спорт лъэпкъым пыщагъэхэм зызыщагъэхьазырын алъэкIыщт Гупчи 5 къэралыгъом ишъолъырхэм ащашIынэу ары. Зыр Адыгеим щагъэпсын гухэлъ щыI.

Мы предложением АР-м и ЛIышъхьэ дыригъэштагъ. Урысыем икъыблэ пштэмэ, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхэпщэнхэмкIэ тиреспубликэ чIыпIэ дэгъу зэрэщысыр, псынкIэу мыщ ущызэрэугъоин зэрэплъэкIыщтыр хигъэунэфыкIыгъ.

Джащ фэдэу Чыржьын Му­хьарбый ыцIэкIэ зэнэкъокъухэр зэхащэхэзэ ашIынхэу къэзэрэугъоигъэхэм зэдаштагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтыр А. Гусевым ты­ри­хыгъ.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)

Загрузка...