Экономика
Адыгеимрэ Краснодар краимрэ зэзыпхырэ гъогукIэр къызэIуахыгъ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ зэзыпхырэ гъогукIэр къызэIуахыгъ
Адыгеимрэ Краснодар краимрэ зэзыпхырэ гъогукIэр къызэIуахыгъ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ зэзыпхырэ гъогукIэр къызэIуахыгъ
ПсэупIэхэу Улапэрэ Тенгинскэмрэ зэзыпхыгъэхэ, псыхъоу Лабэ телъ лъэмыджыр мэфэкI шIыкIэм тетэу тыгъуасэ къызэIуахыгъ. ШъолъыритIумэ — Адыгеимрэ Краснодар краимрэ а проектыр щыIэныгъэм щыпхыращыгъ....
Экономика
181
0
Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ IукIагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ IукIагъ
Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ IукIагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ IукIагъ
Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэтрэ Москва зыщызэIокIэхэм хыныгъом кIэухэу фэхъугъэхэм, 2017-рэ илъэсым лэжьыгъэу къахьыжьыгъэм...
Экономика
186
0
Загрузка...
х