Политика
АнаIэ зытырагъэтыщтхэр рахъухьагъ АнаIэ зытырагъэтыщтхэр рахъухьагъ
АнаIэ зытырагъэтыщтхэр рахъухьагъ АнаIэ зытырагъэтыщтхэр рахъухьагъ
Социальнэ-экономикэ Iофыгъоу къэуцухэрэр, псэупIэхэм язэтегъэпсыхьан, хэкIым иугъоин ыкIи идэщын, нэмыкI лъэ­ны­къоу зыдэлэжьэнхэ фаехэр зыщагъэнэфэгъэхэ IофшIэгъу зэхэсыгъоу АР-м иминистрэхэм я...
Политика
626
0
ШъхьэкIэфэныгъэр, зэгурыIоныгъэр зыщагъэлъэпIэрэ унагъу ШъхьэкIэфэныгъэр, зэгурыIоныгъэр зыщагъэлъэпIэрэ унагъу
ШъхьэкIэфэныгъэр, зэгурыIоныгъэр зыщагъэлъэпIэрэ унагъу ШъхьэкIэфэныгъэр, зэгурыIоныгъэр зыщагъэлъэпIэрэ унагъу
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Адыгэкъалэ» зыщэIэм мы псэупIэм дэсхэ зэшъхьэгъусэхэу Гъузыекъо Руслъанрэ Альбинэрэ яхьэкIагъ. Республикэм ипащэ игъусагъ...
Политика
545
0
х