Политика
Шъолъырхэм хэхъоныгъэ аригъэшIыщт Шъолъырхэм хэхъоныгъэ аригъэшIыщт
Шъолъырхэм хэхъоныгъэ аригъэшIыщт Шъолъырхэм хэхъоныгъэ аригъэшIыщт
2019-рэ илъэсым мэзаем и 13-м Дмитрий Медведевыр N 207-р зытет унашъом кIэтхагъ. 2025-рэ илъэсым нэс Урысые Федерацием ишъолъырхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщт Стратегиер ащ щаухэсыгъ. СтратегиемкIэ гухэлъ...
Политика
538
0
Зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъум къыхэхъуагъ Зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъум къыхэхъуагъ
Зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъум къыхэхъуагъ Зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъум къыхэхъуагъ
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу гъот макIэ зиIэ унагъохэм апае республикэ бюджетым зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу къыхагъэкIырэм Адыгеим щыхэхъуагъ. Адыгэ...
Политика
697
0
х