Спорт
Пчъагъэр тифедэп Пчъагъэр тифедэп
Пчъагъэр тифедэп Пчъагъэр тифедэп
ТелефонкIэ къатыгъ. «Тамбов» Тамбов хэку — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 82:61. Мэзаем и 5-м Тамбов щызэдешIагъэх. ТелефонкIэ къатыгъ. «Тамбов» Тамбов хэку — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 82:61. Мэзаем и 5-м...
Спорт
241
0
Псауныгъэр щагъэпытэ Псауныгъэр щагъэпытэ
Псауныгъэр щагъэпытэ Псауныгъэр щагъэпытэ
Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэт­хэм я 10-рэ ыкIи я 11-рэ зэIукIэгъухэр яIа­гъэх. Апэ­рэ чIыпIэхэм афэбанэхэрэр нахь къа­хэ­щыгъэх. Мыекъуапэ...
Спорт
237
0
х