Статьи
Феномен Адыгэ Хабзэ и его роль в жизни народа
История / 20 февраль 2019
Подобно тому как ребенок своим первым криком при появлении на свет Божий заявляет о своем праве на жизнь и на протяжении жизненного пути совершает не только добрые, а порой и недостойные поступки,
Публицистический характер изображения неписаных законов "Адыгэ Хабзэ"
Культура / 20 февраль 2019
Художественно-публицистическое исследование неписаных законов "Адыгэ Хабзэ" в произведении С. Хан-Гирея "Черкесские предания" Выдающийся деятель культуры и науки черкесов первой трети ХIХ века Султан
Абдзахэхэмрэ хьакІэ зещэн хабзэхэмрэ
История / 20 февраль 2019
Абдзахэхэмрэ хьакІэ зещэн хабзэхэмрэ Абдзэхэ чылэхэу Тыркуем итхэм 1979-рэ илъэсым, Адыгэ РеспубликэмкІэ къуаджэу Хьакурынэхьаблэ 1990-рэ илъэсым сызащэІэм сшъхьакІэ къащысэхъулІагъэхэр. Адыгэмэ
Адыгэ лъэпкъшIэныгъэм и Гупчэ игъэхъагъэхэмрэ ипшъэрылъхэмрэ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ лъэпкъшIэныгъэм и Гупчэ игъэхъагъэхэмрэ ипшъэрылъхэмрэ. Улъэпкъмэ урыгушхон фэдиз екъу тятэжъхэм алэжьыгъэ Адыгэ Хабзэу тыкъызкъонэжьынэу тызщыгугърэр шIэныгъэ плIапIэ зэрэхъугъэр. Сэ зигугъу
Адыгэ Хабзэ шIэин
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэ шIэин. Баш зыIыгъ лIыжьыр уэрамым здрикIуэм ижьрабгъумкIэ фыз гуэр щыту елъагъу. Сыту пIэрэ ищIэнур? И Iэ ижьымкIэ иIыгъ башыр Iэ сэмэгум ихьынурэ блэкIынущ, жи Хабзэм: бзылъхугъэм пщIэ
Адыгэ хабзэм иушэтынрэ изэгъэшIэнрэ ятарихъ кIэкI
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэм иушэтынрэ изэгъэшIэнрэ ятарихъ кIэкI. Адыгагъэр, Адыгэ Хабзэр нэмыкI лъэпкъхэу адыгэхэм уцогъу къафэхъугъэхэм, зекIолIхэу къахэхьагъэхэм ягъэшIэгъуапIэу, лъэпкъым осэ лыягъэ
Адыгэ Хабзэмрэ хэку къэгъэзэжьымрэ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэмрэ – Хэку къэгъэзэжьымрэ. Дунаем изыкъуапэ горэм адыгэ нэбгырэ заулэ зэIукIагъэмэ, "Хабзэм" игугъу амышIэу, азыфагу зэныкъокъу къимытаджэу къыхэкIырэпщтын. Зэрэнафэу "хабзэр" культурэм
Адыгэ хабзэмрэ зэныкъуэкъуныгъэхэр зэрызэфIах щIыкIэхэмрэ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэмрэ зэныкъуэкъуныгъэхэр зэрызэфIах щIыкIэхэмрэ (IуэрыIуатэм ипкъ иткIэ) ЦIыхур зыхэт жылагъуэ псэукIэр къызэзыгъэпэщыр гуп зэхэтыкIэмрэ цIыху щхьэхуэхэм я зэхущытыкIэхэмрэщ.
Адыгэ хабзэр лъэпкъым идунэе хащ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ хабзэр лъэпкъым идунэе хащ. Хабзэм цIыфыр икъежьапI Хабзэр цIыфым къыдежьэ, цIыфыр цIыфы хъуным ар изы амал. Хэбзэ гъэуцуным дэмылэжьагъэрэ, хэбзэ гъэуцугъэм рымылэжьагъэрэ лъэпкъ щыIэп.
Адыгэ Хабзэр тхыгъэ документхэм къызэрахэщрэр
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэр тхыгъэ документхэм къызэрахэщрэр. Адыгэ лъэпкъым ыгъэцэкIэн фаеу мытхыгъэ унашъохэм хабзэкIэ яджэх. Адыгэ цIыф пэпчъ мы унашъохэм адиштэу зекIонэу щытыгъ. Адыгэ Хабзэхэр илъэсищым зэ
Адыгэр щызгъаIэрэр и Хабзэ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэр щызгъаIэрэр и Хабзэ. Гъунцокъо Джэмаллетин Тыркуем щэпсэу. Америкэм илъэс тIокIырэ тфырэ исыгъ. КъулыкъушIагъ. "Уихабзи уибзыпхъи анахь щызехьэгъуаеу щыт къэралмэ ащыщ Америкэр. Ау щытыми, зэ
Бзылъфыгъэр Адыгэ Хабзэм изехьакIу
Культура / 20 февраль 2019
Бзылъфыгъэр Адыгэ Хабзэм изехьакIу (МэщбэшIэ Исхьакъ ироманэу "Хъан-Джэрый" техыгъ) ЩыIакIэр шъыпкъагъэ хэлъэу къэIотэгъэныр литературэм ипшъэрылъ шъхьаI. Художественнэ гущыIэмкIэ ащ уепIу,
Унагъуэ ихьа бзылъхугъэм ехьэлIа хабзэхэр
Культура / 20 февраль 2019
Бзылъхугъэ унагъуэ ихьам зырихьэу щыта хабзэхэр. Илъэс щэ бжыгъэ ипэкIэ ди хэкум щыхьэщIахэм яфIэтелъыджэу ятхыжу щытащ адыгэ бзылъхугъэхэр зэрыдахэр, абыхэм гъэсэныгъэшхуэ зэрахэлъыр, нэмы сышхуэ
Бзэр лъэпкъым итхьабз, и Хабзэ и бзыпхъ
Культура / 20 февраль 2019
Бзэр лъэпкъым итхьабз, и Хабзэ и бзыпхъ Непэ тэ, шIэныгъэлэжьхэм, анахь къыддэхъугъэмэ, зэшIохыгъэ хъугъэмэ ащыщ Адыгэ Хабзэм реджэнхэу, сабыйхэр рытпIун рыдлэжьынхэу тхылъхэр тиIэ зэрэхъугъэр. Адыгэ
ЗекIуэ хъуэхъухэмрэ шы хуэIухуэщIэ хабзэхэмрэ
Культура / 20 февраль 2019
ЗекIуэ хъуэхъухэмрэ шы хуэIухущIэ Хабзэмрэ Шыр ижь лъандэрэ адыгэм къыдогъуэгурыкIуэ. Адыгэм шым пщIэрэ гулъытэу хуищIар нэрылъагъу тщещI абы ехьэлIа лъэпкъ щIэныгъэу ди деж къэсам. Шы хуэIухуэщIэ
Ижърэ Рим ихэбзэгъэуцугъэхэмрэ "Адыгэ Хабзэмрэ"
Культура / 20 февраль 2019
Ижърэ Рим ихэбзэгъэуцугъэхэмрэ "Адыгэ Хабзэмрэ". Тумэ Рахьми 1941 илъэсым Мараш къалэ Гоксун районым ит къуаджэу Темырага къыщыхъугъ. Пэублэ еджапIэр ежь икъуаджэ, гурыт еджапIэр къалэу Мараш
Лъэпкъыр и Хабзэм щIреувэж
Культура / 20 февраль 2019
Лъэпкъыр и Хабзэм щIреувэж! ДыщIызэхуэса Iуэхум адыгэхэм я дежкIэ къыщимыгъащIэу мыхьэнэ хэха егъуэтыр. Мы утыкум япэ къихьахэм я псалъэми ар дыдэр къыхагъэщащ. Къытегъазэ гуэрэ къыхэхуэми,
Нэхъыжьым и нэмысымрэ иджырей дунеймрэ
Культура / 20 февраль 2019
Нэхъыжьым и нэмысымрэ иджырей дунеймрэ. ГъащIэм хэлъ гъэщIэгъуэнхэм ящыщ зыщ, зы Iуэхугъуэ гуэрхэр къэунэхуа къудейуэ бзэхыжу, адрейхэр илъэс бжыгъэкIи, лIэщIыгъуэ бжыгъэкIи мыкIуэдыжу
Адыгэ Хабзэм иегъэджэнкIэ учебнэ – методическэ IэпыIэгъоу згъэфедэхэрэр
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэм иегъэджэнкIэ учебнэ – методическэ IэпыIэгъоу згъэфедэхэрэр СыцIыф. Сыадыг. Сышъхьафит; Сыбзэ, сихабзэ сафит. Къуекъо Налбый СыцIыф, сыадыг, сышъхьафит тэIо. Ушъхьафитыным нахь лъэпIагъэ
Адыгэ хабзэм изэгъэшIэнрэ дунэе гъэсэныгъэм щагъэфедэрэ амал пэрытхэмрэ
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ хабзэм изэгъэшIэнрэ Дунэе гъэсэныгъэм щагъэфедэрэ амал пэрытхэмрэ Лъэпкъым ыпсэр – бзэмрэ Хабзэмрэ Адыгэ гущыIэжъ ХэткIи нафэ ныбжьыкIэмэ япIун, анахь Iоф инмэ ащыщэу зэралъытэрэр. АщкIэ апэрэ
Адыгэ хабзэмрэ адыгэ IорыIуатэмрэ.
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэмрэ адыгэ IорыIуатэмрэ. Лъэпкъым гъогууанэу къыкIугъэм, ищыIэкIэ-псэукIагъэм, идунэететыкIэ, идунэееплъыкIэ, иIогъэ-шIагъэхэм, динэу ылэжьыгъэхэм адыгэ IорыIуатэхэр яшыхьатых,
Адыгэ Хабзэр къэралыгъо еджапIэм щызэрахьэрэ пIуныгъэм изыIахь.
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ Хабзэр къэралыгъо еджапIэм щызэрахьэрэ пIуныгъэм изыIахь. Адыгэ лъэпкъымкIэ Хабзэм мэхьанэу иIэм иинагъэ къэIогъуай. Лъэпкъым ифилософие, икультурэ, иIэкIоцI дунай идэхагъэ къызщылъагъорэр
Лъапсэ зиIэм шъхьапи ыгъотыщт.
Культура / 20 февраль 2019
ъапсэ зиIэм шъхьапи ыгъотыщт. Анахь лъэпкъыжъэу дунаим тетмэ ащыщэу адыгэм ылъапсэ лIэшIэгъумэ куу дэдэу ахэхьэ. Лъэпкъ тарихъым икущэрэхъ шъхьаси, къэгъази имыIэу ыпэкIэ лъэкIуатэ. Зэманым
Мыжей Михаил и тхылъу "Адыгэ хабзэхэмрэ ди зэманымрэ".
История / 20 февраль 2019
Мыжей Михаил и тхылъу "Адыгэ хабзэхэмрэ ди зэманымрэ". Мыжей Исмэхьил и къуэ Михаил (Мыжей Мышэ) 1937 гъэм июным и 5-м Черкесск къалэ къыщалъхуащ. ЛъапсэкIэ Инжыджышхуэ (Беслъэныкъуэм и къуажэм)
Адыгэ къашъом къешIэкIыгъэ хабзэхэр
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ къашъом къешIэкIыгъэ хабзэхэр. Ижъырэ лъэхъанхэм къащегъэжьагъэу непэ къызнэсыгъэм адыгэхэм ясыд фэдэрэ зэхэхьэ-зэхэкIхэми япхыгъэ джэгухэр зэгъэпэшыгъэу, хэбзэ гъэнэфагъэхэр къяшIэкIыгъэх.
Адыгэ шэн-хабзэр литературэм иурокхэм колледжым зэрэщызэрагъашIэрэр
Культура / 20 февраль 2019
Адыгэ шэн-хабзэр литературэм иурокхэм колледжым зэрэщызэрагъашIэрэр. Адыгэ Хабзэр джэныкъо пашъхьэм щалэжьыгъэп, ащ ифаби ихьалэлыгъи лъэпкъым ихъишъэ зы lудэнакlэу хэщагъэ хъугъэ. Адыгэ Хабзэр
Этикетные формы мужской сольно-групповой певческой культуры черкесов
Искусство / 19 февраль 2019
Черкесский этикет является не только достоянием черкесского народа, но и предметом пристального внимания ученых [1]. Его сравнивают с нормами и правилами межкультурных коммуникаций, встраивают в
К изучению музыкальной стилистики нартских пшинатлей.
Искусство / 19 февраль 2019
Черкесский нартский эпос достаточно глубоко изучен [1,2,3,4,5]. Тем не менее, остается много неисследованных проблем, в особенности музыковедческого характера. Данная статья является попыткой
Эстетическая культура и эстетическое воспитание личности
Культура / 19 февраль 2019
Под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное формирование в человеке определенного эстетического отношения к действительности. В процессе воспитания происходит приобщение личности к
К ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ
История / 19 февраль 2019
Если многие обитатели северного склона Кавказского хребта выселились с гор на берега Кубани, то приморские племена приняли решение покинуть родину почти поголовно. До единого человека ушла абхазская
БЛОКАДА ЧЕРКЕССКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ
История / 19 февраль 2019
Для блокады черноморского побережья Черкесии на черкесском берегу Черного моря от Анапы до Адлера была возведена так называемая черноморская береговая линия, состоявшая из множества крепостей.
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ВОЙНА: КАВКАЗСКАЯ, РУССКО-КАВКАЗСКАЯ ИЛИ РУССКО-ЧЕРКЕССКАЯ ?
История / 19 февраль 2019
В российской истории «Кавказской войной» называется война, которую Россия вела на Кавказе в 19 веке. Удивительно, что временной интервал этой войны исчисляется с 1817-1864 г.г. Странным образом
Савмак или Щауэмахуэ?
История / 19 февраль 2019
Большинством исследователей предки адыгских народов локализуются среди синдо-меотских племен, живших на Таманском полуострове, в восточном Приазовье и Причерноморье. Не вдаваясь в споры об этнической
Греческая колонизация Северного Причерноморья. Хозяйство и общественный строй меотов
История / 19 февраль 2019
Исторические судьбы меотов тесно переплетались с историей Боспорского государства. В VI в. до н. э. на Таманском полуострове, где жили синды, возникли древнегреческие колонии. Наиболее крупными были
Присоединить Крым помог кавказский разведчик
История / 19 февраль 2019
Благодаря секретной миссии кабардинского князя Российская империя успешно ввела войска на территорию Тавриды 260 лет назад, в разгар русско-турецкой войны, в Крымском ханстве проводил дипломатическую
Адыго-тюркские и адыго-татарские взаимоотношения
История / 18 февраль 2019
В 1453 году турки захватили Константинополь, после чего начинается турецкое военное проникновение на Кавказ. Генуэзские колонии, с которыми адыгские племена поддерживали довольно тесные торговые
МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
История / 18 февраль 2019
В июне 1861 года в местечке Сочи собрались старшины и другие почетные представители от абадзехов, шапсугов, убыхов и постановили объединить эти племена под центральным управлением, "чтобы сохранить
СОЧИ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
История / 18 февраль 2019
"Племя Саше, – указывает Торнау, – повинуется князю Али Ахмету Облагу, хотя и не во всех случаях... он из всех князей и владельцев от р. Шахе до р. Бзыба сильнейший и пользуется хорошим достатком".
Дальнейшее сокращение территории Кабарды
История / 18 февраль 2019
Проведением Кавказской линии не закончилось сокращение кабардинской территории. Оно лишь положило начало широкомасштабному процессу ее колонизации. В конце XVIII и на протяжении всего XIX в.
АДЫГСКАЯ МАХАДЖИРСКАЯ ОБЩИНА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В 50-60-Е ГОДЫ XIX В.
История / 18 февраль 2019
Массовая депортация черкесов в Османскую империю в 1859-1865 гг. привела к наибольшему размаху работорговли. Низшее сословие унаутов, чей статус с некоторыми оговорками, может быть приравнен к
УРОЧИЩЕ КБААДЭ
История / 18 февраль 2019
К началу 1863 года противниками русского владычества на всем протяжении Кавказских гор оставались одни племена приморских шапсугов, садзов (джигетов) и убыхов, живших на узком пространстве между
Военные обычаи у черкесов в XVIII – XIX вв.
История / 18 февраль 2019
Важным элементом в системе организации вооруженных сил любого народа и государства является военная медицина. Не составляли в этом плане исключения и черкесы, но их военно-медицинская организация
ОСНОВНЫЕ РОДА УБЫХОВ
История / 18 февраль 2019
Мы не знаем точно всех фамилий, на которые делись куашха. Но бесспорно ими были: Аблагуо, Берзеки, Чиземогуа, Дзепш и Хамыш. Фамилия Хамыш возглавляла одноименное с нею общество в долине р. Хосты.
ВЛИЯНИЕ РАБОВЛАДЕНИЯ НА ПАДЕНИЕ ЧЕРКЕСИИ
История / 18 февраль 2019
Мало не хотеть быть рабом, нужно научиться еще не хотеть быть рабовладельцем. Перефразированное из Стругацких. Адам Смит говорил: «Заблуждения, заключающие в себе некоторую долю правды, являются
Еще раз о казаках - Историческое знание должно быть грамотным и ответственным
История / 18 февраль 2019
Творцы подобных теорий, будто сговорившись, отворачиваются от сословного этапа казачьей истории. Почему? Тут причинность носит разные оттенки. Но, несомненно, главным соображением теоретиков является
Экономика Происшествия
Спорт Бизнес

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
x